Wpisy otagowane jako: samo życie

Byłam imigrantką i robiłam kebaby Image
Byłam imigrantką i robiłam kebaby

Są takie miejs­ca, gdzie nigdy nie wiemy, czy coś złego się nie wydarzy. Ata­ki ter­ro­rysty­czne wstrząsają cała Europą, a cza­sem nawet inny­mi częś­ci­a­mi świa­ta. Bom­by wybuch­ną, gas­ną, a ludzie żyją dalej swoim życiem. Chodzą do pra­cy, jeżdżą do pra­cy auto­busa­mi, zajada­ją się kebabem u Tur­ka wyglą­da­jącego tak samo pewnie jak zabój­cy z Ełku*, którzy prze­cież Turka­mi nie byli. Opowiem Wam jak to wyglą­da pra­cow­ać w restau­racji z kebabem, być imi­grantką i jeszcze chodz­ić uli­ca­mi, na których wybuchały auto­busy.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 1 Data | 5 stycznia 2017
Jak dzieci potrafią sabotować postanowienia noworoczne Image
Jak dzieci potrafią sabotować postanowienia noworoczne

Na jed­no nigdy nie jestem przy­go­towana – każde moje postanowie­nie noworoczne bywa pod­dawane ciężkiemu ostrza­łowi przez dzieci, te moje oso­biste, te na włas­nej pier­si chowane. Jako mat­ka trój­ki żyję w wiecznym chaosie i próbach doprowadzenia domu do stanu sprzed pobud­ki dzieci. W tej codzi­en­nej krzą­taninie dość ciężko znaleźć czas i siły na doskonale­nie siebie. Są jed­nak takie postanowienia, których dotrzy­manie wyma­ga naprawdę tytan­icznej pra­cy.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 10 Data | 2 stycznia 2017
Najlepszy prezent minionych świąt Image
Najlepszy prezent minionych świąt

Pamięta­cie „Opowieść wig­ili­jną” Dick­en­sa? Nie­ludzkiego skn­erę Ebenez­era Skrooge’a naw­iedza­ły duchy świat min­ionych, bieżą­cych i przyszłych, by pokazać, że Boże Nar­o­dze­nie to fajny, rodzin­ny czas, pełen dzie­le­nia się i radoś­ci. Pod choinką każdego roku trafi­ały różne prezen­ty, ale ten jeden będę pamię­tać zawsze…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 7 Data | 21 grudnia 2016
W tym roku nie będzie Wigilii i kolęd Image
W tym roku nie będzie Wigilii i kolęd

Wielu z nas nie wyobraża sobie Świąt Bożego Nar­o­dzenia bez choin­ki, bez dzie­le­nia się opłatkiem, barszczu z uszka­mi na wig­ili­jnym stole i śpiewa­nia kolęd. Do niedaw­na jeszcze ja też należałam do tej grupy. Jed­nak coś się zmieniło. W tym roku zrozu­mi­ałam, że moż­na.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 18 Data | 19 grudnia 2016
Macierzyństwo jest obrzydliwe Image
Macierzyństwo jest obrzydliwe

Mówią, że macierzyńst­wo jest słod­kie. Ale to tylko wtedy, kiedy dzieci śpią. Przez sporą część cza­su jest zwycza­jne, a nawet obrzy­dli­we. Bo kiedy jest się matką nic co obrzy­dli­we nie jest obce.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 17 Data | 12 grudnia 2016