Archiwum wg tagów: zdrowie

Słoneczko Image

Słoneczko

Zna­łam ją dość dłu­go. Była zdzi­wio­na, że chcę trze­cie­go dziec­ka. Gdy oka­za­ło się, że ona tak­że jest w cią­ży, nie po­wie­dzia­ła o niej dłu­go ni­ko­mu. Nie chcia­ła. Bała się. Zro­bi­ła wszyst­kie po­trzeb­ne ba­da­nia. Do­pie­ro wte­dy oznaj­mi­ła świa­tu dla­cze­go na­gle prze­sta­ła pić kawę, ma zmien­ne hu­mo­ry i uro­sły jej pier­si. — Ro­zu­miesz, nie mogłam…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 22 maja 2015
Pierwsza wizyta u specjalisty — kardiolog, ginekolog Image

Pierwsza wizyta u specjalisty — kardiolog, ginekolog

Na pierw­szym USG cią­żo­wym zwy­kle pierw­sze cze­go gi­ne­ko­log szu­ka to bi­ją­ce ser­ce. Czę­sto nie jest za­kła­da­na kar­ta cią­ży je­śli ko­bie­ta przyj­dzie zbyt szyb­ko i nie moż­na jesz­cze zo­ba­czyć tego jak­że waż­ne­go or­ga­nu. Wi­dok i od­głos pul­su­ją­ce­go ży­cia nie jed­ną łzę już spro­wo­ko­wał. Co jed­nak, je­że­li na ru­ty­no­wej kon­tro­li usły­szy­my „Po po­ro­dzie pro­szę zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę na ser­dusz­ko, coś tu jest nie tak…”?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 18 maja 2015
Pierwsza wizyta u specjalisty — laryngolog, logopeda Image

Pierwsza wizyta u specjalisty — laryngolog, logopeda

W ra­mach żar­tu za­py­ta­łam pe­dia­trę czy może głu­cho­ta w tym wie­ku jest nor­mal­na, bo co mó­wię, to nie sły­szy, szcze­gól­nie jak każę sprzą­tać w po­ko­ju za­baw­ki. Le­kar­ka po­trak­to­wa­ła mnie na­der po­waż­nie i mimo mo­je­go cał­ko­wi­te­go zdzi­wie­nia i zmie­sza­nia wrę­czy­ła mi skie­ro­wa­nie do po­rad­ni la­ryn­go­lo­gicz­nej. „Pani dziec­ko bar­dzo czę­sto cho­ru­je na ka­tar, war­to zba­dać tak­że uszy” — rze­kła na do wi­dze­nia. Jej brak po­czu­cia hu­mo­ru w kwe­stii zdro­wia był dla nas zba­wien­ny — rze­czy­wi­ście syn miał nie­do­słuch spo­wo­do­wa­ny prze­wle­kłym ka­ta­rem. Dzię­ki szyb­kiej re­ak­cji dziś mam dziec­ko bez wady słu­chu i wymowy.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 14 kwietnia 2015
Pierwsza wizyta u specjalisty – alergolog, dermatolog, stomatolog Image

Pierwsza wizyta u specjalisty – alergolog, dermatolog, stomatolog

Skie­ro­wa­nie do spe­cja­li­sty czę­sto bu­dzi nie­po­kój ro­dzi­ców. Zgod­nie z twier­dze­niem, że le­piej za­po­bie­gać niż le­czyć wie­lu pe­dia­trów dmu­cha na zim­ne. Je­śli wszyst­ko jest w po­rząd­ku, le­karz spe­cja­li­sta tyl­ko to po­twier­dzi. Je­śli jed­nak dziec­ko jed­nak wy­ma­ga po­mo­cy spe­cja­li­stycz­nej, dzię­ki prze­zor­no­ści pe­dia­try le­cze­nie za­cznie się na tyle wcze­śnie, że bę­dzie moż­na za­po­biec po­waż­nym kom­pli­ka­cjom zdro­wot­nym. Je­śli w za­cho­wa­niu lub wy­glą­dzie mal­ca za­czę­ło Cię coś nie­po­ko­ić, war­to z wła­snej ini­cja­ty­wy po­pro­sić o skie­ro­wa­nie. Jak przy­go­to­wać się do pierw­szej wi­zy­ty u sto­ma­to­lo­ga, der­ma­to­lo­ga czy alergologa?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 30 marca 2015
Pierwsza wizyta u pediatry Image

Pierwsza wizyta u pediatry

Do­sta­jesz wy­pis ze szpi­ta­la, wra­casz do domu. A tam, o dzi­wo, nie roi się od le­ka­rzy i po­łoż­nych go­to­wych po­móc w każ­dej czyn­no­ści, da­ją­cych rady, miej­my na­dzie­ję, cel­ne. Te­raz zo­sta­jesz sama. Czy tak jest na­praw­dę? Nie do koń­ca. Już nie­dłu­go choć­by na chwi­lę zno­wu ktoś do Cie­bie i Two­je­go ma­leń­stwa zaj­rzy, by spy­tać „I jak wam, moi dro­dzy, się wie­dzie?”. Nie, nie bę­dzie to nikt z ro­dzi­ny. To po­łoż­na i pe­dia­tra, Twoi wspo­mo­ży­cie­le na bar­dzo dłu­gi czas.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 27 marca 2015
Pierwsza wizyta u specjalisty – okulista, ortopeda, neurolog Image

Pierwsza wizyta u specjalisty – okulista, ortopeda, neurolog

Gdy mia­łam trzy lata wraz z mamą zo­sta­łam za­bra­na do oku­li­sty. Do dziś pa­mię­tam wiel­ką kacz­kę na ta­bli­cy Snel­le­na. Oka­za­ło się, że odzie­dzi­czy­łam wadę po żeń­skiej li­nii mo­jej ro­dzi­ny. Do­sta­łam ślicz­ne, per­ło­wo-ró­żo­we oku­lar­ki. Gdy­by wte­dy moi ro­dzi­ce zba­ga­te­li­zo­wa­li spra­wę, dziś no­si­ła­bym już den­ka od bu­te­lek. Pa­mię­taj­my, że wcze­śnie wy­kry­ta nie­pra­wi­dło­wość ma więk­sze szan­se na wyleczenie.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 7 marca 2015
Dr Google Image

Dr Google

Auć, ale boli gło­wa. To chy­ba ci­śnie­nie. Zro­bię so­bie kawę, łyk­nę ja­kiś pro­szek. Tyl­ko jaki? Do­brze, że jest in­ter­net, te­raz nie mu­szę dłu­go szu­kać po en­cy­klo­pe­dii le­ków czy py­tać w ap­te­ce. Ba, na­wet do le­ka­rza czę­sto nie mu­szę z ni­czym iść. Dia­gno­zy zna­le­zio­ne w sie­ci by­wa­ją traf­niej­sze niż z nie­jed­ne­go se­ria­lu medycznego.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 19 lutego 2015