Wpisy otagowane jako: zdrowie

Przewodnik po badaniach w czasie ciąży Image
Przewodnik po badaniach w czasie ciąży

Właśnie trzy­masz w ręku test. Na teś­cie wid­nieją dwie kres­ki. Naoczny pier­wszy dowód na rozwi­ja­jące się w tobie nowe życie. Być może jesteś w szoku, może skaczesz z radoś­ci, a może łzy płyną z prz­er­aże­nia. Każ­da reakc­ja jest zrozu­mi­ała. I co dalej? Zwyk­le pier­wsze kro­ki kierowane są do gabi­ne­tu gineko­log­icznego. Na szczęś­cie nie trze­ba do niego skierowa­nia, cza­sem tylko trochę trze­ba poczekać w kole­jce. Pier­wsze USG, zdję­cie w ręku z obrazem małego zar­o­d­ka. Cza­sem jest już ser­duszko. W drugiej ręce skierowanie na bada­nia. Nie potrafisz ich rozszyfrować. Pozwól, że pomogę ci je rozszyfrować.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 18 czerwca 2015
Słoneczko Image
Słoneczko

Znałam ją dość dłu­go. Była zdzi­wiona, że chcę trze­ciego dziec­ka. Gdy okaza­ło się, że ona także jest w ciąży, nie powiedzi­ała o niej dłu­go niko­mu. Nie chci­ała. Bała się. Zro­biła wszys­tkie potrzeb­ne bada­nia. Dopiero wtedy ozna­jmiła światu dlaczego nagle przes­tała pić kawę, ma zmi­enne humory i urosły jej pier­si. -…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 22 maja 2015
Pierwsza wizyta u specjalisty — kardiolog, ginekolog Image
Pierwsza wizyta u specjalisty — kardiolog, ginekolog

Na pier­wszym USG ciążowym zwyk­le pier­wsze czego ginekolog szu­ka to bijące serce. Częs­to nie jest zakładana kar­ta ciąży jeśli kobi­eta przyjdzie zbyt szy­bko i nie moż­na jeszcze zobaczyć tego jakże ważnego organu. Widok i odgłos pul­su­jącego życia nie jed­ną łzę już sprowokował. Co jed­nak, jeżeli na rutynowej kon­troli usłyszymy „Po porodzie proszę zwró­cić szczegól­ną uwagę na ser­duszko, coś tu jest nie tak…”?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 18 maja 2015
Pierwsza wizyta u specjalisty — laryngolog, logopeda Image
Pierwsza wizyta u specjalisty — laryngolog, logopeda

W ramach żar­tu zapy­tałam pedi­atrę czy może głu­cho­ta w tym wieku jest nor­mal­na, bo co mówię, to nie słyszy, szczegól­nie jak każę sprzą­tać w poko­ju zabaw­ki. Lekar­ka potrak­towała mnie nad­er poważnie i mimo mojego całkowitego zdzi­wienia i zmiesza­nia wręczyła mi skierowanie do porad­ni laryn­go­log­icznej. “Pani dziecko bard­zo częs­to cho­ru­je na katar, warto zbadać także uszy” — rzekła na do widzenia. Jej brak poczu­cia humoru w kwestii zdrowia był dla nas zbaw­i­en­ny — rzeczy­wiś­cie syn miał niedosłuch spowodowany przewlekłym katarem. Dzię­ki szy­bkiej reakcji dziś mam dziecko bez wady słuchu i wymowy.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 14 kwietnia 2015
Pierwsza wizyta u specjalisty – alergolog, dermatolog, stomatolog Image
Pierwsza wizyta u specjalisty – alergolog, dermatolog, stomatolog

Skierowanie do spec­jal­isty częs­to budzi niepokój rodz­iców. Zgod­nie z twierdze­niem, że lep­iej zapo­b­ie­gać niż leczyć wielu pedi­atrów dmucha na zimne. Jeśli wszys­tko jest w porząd­ku, lekarz spec­jal­ista tylko to potwierdzi. Jeśli jed­nak dziecko jed­nak wyma­ga pomo­cy spec­jal­isty­cznej, dzię­ki prze­zornoś­ci pedi­atry lecze­nie zacznie się na tyle wcześnie, że będzie moż­na zapo­biec poważnym kom­p­likacjom zdrowot­nym. Jeśli w zachowa­niu lub wyglądzie mal­ca zaczęło Cię coś niepokoić, warto z włas­nej inic­jaty­wy poprosić o skierowanie. Jak przy­go­tować się do pier­wszej wiz­y­ty u stom­a­tolo­ga, der­ma­tolo­ga czy aler­golo­ga?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 30 marca 2015