Archiwum wg tagów: zdrowie

Kreatywna suplementacja witamin Image

Kreatywna suplementacja witamin

W re­kla­mach te­le­wi­zyj­nych, ra­dio­wych i pra­so­wych co­raz wię­cej po­ja­wia się in­for­ma­cji o su­ple­men­tach wi­ta­mi­no­wych dla dzie­ci. Już nie wy­star­czy do­da­wać do po­ży­wie­nia wi­ta­mi­ny D3 dla zdro­wych i moc­nych ko­ści, już na­wet kwa­sy OME­GA to za mało. Te­raz znaj­dzie­my su­ple­ment na kon­cen­tra­cję, dla nie­jad­ków, czy, o zgro­zo, by dziec­ko le­piej spa­ło. Nie je­stem che­mi­kiem ani die­te­ty­kiem, nie wy­po­wia­dam się o szko­dli­wo­ści czy po­żyt­ku pły­ną­ce­go z po­da­wa­nia su­ple­men­tów die­ty, jed­nak po­ka­żę jak to drzew­niej było.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 28 stycznia 2015
Dzielny pacjent Image

Dzielny pacjent

Był bar­dzo ru­chli­wym dziec­kiem. Miał może czte­ry lat­ka. Dość wy­ro­śnię­ty jak na swój wiek, za mały jed­nak, by zdia­gno­zo­wać ADHD czy inna nad­po­bu­dli­wość. Nie pod­le­ga­ło jed­nak dys­ku­sji: żywe sre­bro, wszę­dzie biegł, a nie szedł i to jesz­cze w pod­sko­kach. Krnąbr­ny, wszę­do­byl­ski, cie­kaw­ski i gło­śny. Mało ta­kich dzie­ci wi­dzi­my wo­ko­ło siebie?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 25 stycznia 2015
Mówimy za cicho Image

Mówimy za cicho

Ko­lej­na nie­prze­spa­na noc, ko­lej­ny ryk, ko­lej­na ką­śli­wa uwa­ga. Masz ocho­tę nie wy­cho­dzić spod koca, nie ru­szać się, scho­wać, nie re­agu­jesz na krzyk dziec­ka. Może za­czy­nasz być agre­syw­na, dla in­nych, dla sie­bie, dla dziec­ka. Może mó­wisz ci­cho, że po­trzeb­na Ci pomoc.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 24 stycznia 2015