Archiwum wg tagów: wesoło

Świat dziewczynek to róż, brokat i wszystko inne Image

Świat dziewczynek to róż, brokat i wszystko inne

Róż? Bro­kat? Su­kien­ki z tiu­lu? Tak, to wszyst­ko świat dziew­czy­nek. Ale to nie ko­niec. Dziew­czyn­ki to coś wię­cej niż tyl­ko słod­kie ubrania.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 19 Data | 16 października 2017
Jak powiedzieć dziecku skąd się biorą dzieci? Image

Jak powiedzieć dziecku skąd się biorą dzieci?

Nie ma jed­ne­go do­bre­go spo­so­bu na to, by spo­koj­nie prze­ka­zać dziec­ku in­for­ma­cję skąd się bio­rą dzie­ci. Ja ta­kiej nie znam, ale mam swo­je sposoby.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 27 Data | 25 września 2017
Po tym poznasz, czy masz wystarczająco dużo dzieci Image

Po tym poznasz, czy masz wystarczająco dużo dzieci

Jed­no? Dwa? Trzy? Czte­ry? Dru­ży­na pił­kar­ska? Po czym ła­two po­znać, że masz już wy­star­cza­ją­co dużo dzie­ci jak na Two­je moż­li­wo­ści? Wpis wca­le nie o fi­nan­sach, bo o pie­nią­dze jest najłatwiej!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 26 Data | 28 sierpnia 2017
Jak zmienić koło w samochodzie — poradnik dla kobiet Image

Jak zmienić koło w samochodzie — poradnik dla kobiet

Naj­lep­szy pod słoń­cem po­rad­nik pt. „Jak zmie­nić koło w sa­mo­cho­dzie” dla ko­biet. Kil­ka pro­po­zy­cji — sama wy­bierz tą naj­lep­szą dla Ciebie. 

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 32 Data | 24 marca 2017
Jak złożyć koszulkę — pięć sprawdzonych metod Image

Jak złożyć koszulkę — pięć sprawdzonych metod

Oto pięć nie­za­wod­nych spo­so­bów na to,by zło­żyć ko­szul­kę typu t-shirt. Pro­po­zy­cja dla każ­de­go: tra­dy­cjo­na­li­stów, orien­ta­li­stów, za­bie­ga­nych, za­krę­co­nych i z nad­mia­rem ener­gii. Uwa­ga! Za­wie­ra in­struk­cję rysunkową!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 11 Data | 3 marca 2017
Detoks od dziadków — jak wrócić do normalności po feriach Image

Detoks od dziadków — jak wrócić do normalności po feriach

Fe­rie nam się skoń­czy­ły, a z fe­ria­mi – po­byt u dziad­ków. Dzie­ci za­cho­wu­ją się ina­czej? Może przy­da się „De­toks od dziad­ków”? To wca­le nie jest trudne!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 4 Data | 24 lutego 2017
Czy mógłbyś polubić ten wpis? Image

Czy mógłbyś polubić ten wpis?

Cześć wszyst­kim! Jak leci? Do­brze? To do­brze! U mnie też ja­koś pły­nie, a ja, jak za­wsze lecę z prą­dem. Ale mo­gło­by być le­piej je­śli zro­bi­cie mi przy­słu­gę: po­dziel się tym po­stem! Pro­szę, pro­szę, proszę…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 3 Data | 3 lutego 2017