Wpisy otagowane jako: wychowanie

Tak nie robią dziewczynki Image
Tak nie robią dziewczynki

Chłopczy­ca – dziew­czy­na, która zachowu­je się jak chło­piec lub jest podob­na do chłop­ca. Chłopczyce prefer­u­ją zwyk­le ubiór typowy dla chłopców i baw­ią się w „chłopięce” gry i zabawy, które wyma­ga­ją dużej ruch­li­woś­ci i wysiłku fizy­cznego oraz upraw­ia­ją te dziedziny akty­wnoś­ci, które w wielu kul­tur­ach kojarzą się raczej z zaję­ci­a­mi typowy­mi dla chłopców. Jesteś dziew­czynką czy chłopczy­cą?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 5 stycznia 2016
Samodzielny jak Kevin McCallister Image
Samodzielny jak Kevin McCallister

Wiado­mo – jak świę­ta to i Kevin w telewiz­ji. Raz już praw­ie zdarzyło się, że świę­ta były­by odwołane Kev­ina w TV nie miało być. Ale co to za Boże Nar­o­dze­nie bez spry­t­nego 8-lat­ka i gamo­niowatych złodziejów? Gagi z tej famil­i­jnej komedii znamy już chy­ba na pamięć! Śmieszy nas kole­jny upadek jakiegoś ze złoczyńców, kręcimy głową na przedświąteczne zab­ie­ganie, dzi­wi szok mamy Kev­ina, kiedy dowiadu­je się czego zapom­ni­ała zabrać ze sobą do samolo­tu. Kręcimy głowa­mi, bo jak moż­na zapom­nieć dziec­ka! Jed­nak czy przy­pad­kiem same, będąc mama­mi, nie bywamy taki­mi jak Kate ? Czy zdarzyło się Tobie zgu­bić dziecko, kiedy na chwilę schyliłaś się po pudełko jajek czy mleko do lodów­ki w super­marke­cie?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 29 grudnia 2015
Wiara w św. Mikołaja Image
Wiara w św. Mikołaja

Jak dowiedzi­ałam się o tym, kto kupu­je prezen­ty pod choinkę, to t tak wiara w św. Mikoła­ja nie ucier­pi­ała na tym. Jak dzieciom tłu­maczę świąteczną trady­cję?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 25 grudnia 2015
Nawet długie oczekiwanie jest OK

To moje! Nie to moje! Ja byłam pier­wsza! Nie, to ja byłam pier­wsza! Wyr­wałaś mi to z ręki! Ter­az moja kolej! Mamo, kiedy ona skończy…” — znasz to? Nawet rodz­ice jedy­naków zna­ją, bo dziecko nie żyje na bezlud­nej wyspie i prędzej czy później zna­jdzie się kom­pan do zabawy, który prze­cią­ga kopanie ulu­bioną łopatką w nieskońc­zoność, za dłu­go jeździ na hula­jn­odze czy bawi się od rana do nocy lalką, aku­rat tą, którą nasze dziecko też chce. Co zro­bić, kiedy dziecko nie chce czekać dłu­go na swo­ją kolej? Kil­ka rad od Heather Shu­mak­er, autor­ki książ­ki „It’s OK Not to Share…And Oth­er Rene­gade Rules for Rais­ing Com­pe­tent and Com­pas­sion­ate Kids”.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 10 Data | 16 listopada 2015
I Wy, mamo i tato, przeciwko mnie? Image
I Wy, mamo i tato, przeciwko mnie?

O prze­mo­cy fizy­cznej tak dużo wszędzie. A prze­cież nie tylko ciało boli. Bardziej od sini­aków, otarć i ran na ciele boli zniszc­zona dusza, zdep­tane marzenia czy utra­cone poczu­cie włas­nej wartoś­ci. Wszys­tko to mogą spraw­ić zaled­wie słowa. Cza­sem mówione w gniewie, cza­sem na złość, by dopiec, cza­sem na odczep­nego. Słowa – noże…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 10 listopada 2015