Archiwum wg tagów: wychowanie

Bujaj się — ćwiczenia sensoryki dla dzieci Image

Bujaj się — ćwiczenia sensoryki dla dzieci

Po­zwól­my dzie­ciom sa­mo­dziel­nie eks­plo­ro­wać świat, by w przy­szło­ści nie były po­trzeb­ne kosz­tow­ne re­ha­bi­li­ta­cje pod okiem spe­cja­li­sty. Ode­rwij­my je od krze­seł, ka­nap, te­le­wi­zo­rów, ta­ble­tów. Niech po­czu­ją wiatr we wło­sach, pia­sek mię­dzy pal­ca­mi i ska­czą z mur­ków. Wszak­że dzie­ci są naj­lep­szy­mi spe­cja­li­sta­mi od dzieci.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 13 marca 2015
L jak lowel — jak nauczyć wymawiania R Image

L jak lowel — jak nauczyć wymawiania R

Kie­dy dziec­ko osią­ga pięć lat i na­dal twier­dzi, że „lo­wel, mlów­ka i klów­ka” brzmią po­praw­nie, a je­śli ka­żesz po­wtó­rzyć wy­raź­nie R mówi „no prze­cież mó­wię: Lo­weL, mLów­ka, kLów­ka! K-L-Ó-W-K-A”, za­czy­nasz się za­sta­na­wiać, czy przy­pad­kiem nie zgło­sić się do lo­go­pe­dy na wi­zy­tę. Wszak­że dziec­ko osią­ga­ją­ce ten wiek po­win­no mó­wić już poprawnie.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 6 marca 2015
P E G I, sregi Image

P E G I, sregi

Za­nim wła­snym dzie­ciom po­zwo­lę oglą­dać ja­kiś film czy grać w grę, spraw­dzam je. In­ter­ne­tu jed­nak nie ocen­zu­ru­ję, dla­te­go mu­szę na­uczyć jak z nie­go korzystać.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 10 lutego 2015
K#<span class=&wa też kobieta Image"/>

K#&wa też kobieta

Na­wet je­śli sta­ra­my się o po­praw­ność ję­zy­ko­wą na co dzień, nie unik­nie­my przy­pad­ku ze­tknię­cia się dziec­ka z wul­ga­ry­zma­mi. Nie­ste­ty dzie­ci sły­szą wszyst­ko, cze­go sły­szeć nie powinny. 

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 6 lutego 2015
Poradzisz sobie sam Image

Poradzisz sobie sam

Jak za­chę­cić, a nie znie­chę­cić dziec­ko do dzia­ła­nia? Wy­star­czy po­zwo­lić mu dzia­łać samodzielnie.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 5 lutego 2015
25 zamienników popularnych, motyla noga, przekleństw Image

25 zamienników popularnych, motyla noga, przekleństw

Być może ob­ra­cam się w nie­wła­ści­wym to­wa­rzy­stwie, nie­mniej jed­nak nie znam oso­by, któ­ra nie wy­ra­zi­ła­by choć­by raz swo­je­go gnie­wu, dez­apro­ba­ty czy bez­sil­no­ści so­czy­stym sło­wem na K.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 4 lutego 2015
Trudna sztuka chwalenia Image

Trudna sztuka chwalenia

Czy po­chwa­ły są po­trzeb­ne i czy po­tra­fi­my chwa­lić in­nych, sie­bie? Jak przyj­mu­je­my pochwały?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 30 stycznia 2015