Usługi pozablogowe i copywriting

Szukasz copywritera? Jestem dla Ciebie!

Za­ło­ży­łeś stro­nę in­ter­ne­to­wą i po­trze­bu­jesz tre­ści przy­cią­ga­ją­cej klien­tów? Chcesz do­brze wy­po­zy­cjo­no­wać pro­duk­ty w Two­im skle­pie? A może po­trze­bu­jesz chwy­tli­we­go ogło­sze­nia au­kcyj­ne­go, tek­stu do ma­ilin­gów i new­slet­te­rów, ar­ty­ku­łu na fir­mo­we­go blo­ga? Je­śli chcesz sprze­da­wać tek­stem, sko­rzy­staj z mo­je­go do­świad­cze­nia i pomocy.

Chcesz dokonać korekty lub redakcji tekstów? Służę pomocą!

Nie je­steś pe­wien, czy Two­je tek­sty są po­praw­ne ję­zy­ko­wo? Chcesz zre­da­go­wać już ist­nie­ją­cą na Two­jej stro­nie in­for­ma­cję, by Go­ogle jesz­cze raz je za­in­dek­so­wa­ło i po­ka­zy­wa­ło wy­żej w wy­szu­ki­war­ce? Sko­rzy­staj z moż­li­wo­ści ko­rek­ty i re­dak­cji tekstu!

A może chcesz dokonać transkrypcji Twojego filmu czy podcastu? Jestem do usług!

Two­rzysz fil­my, pod­ca­sty czy we­bi­na­ry, z któ­rych chciał­byś słu­cha­czom i wi­dzom za­pew­nić tekst do przy­po­mnie­nia w wol­nej chwi­li? Mar­twisz się, czy z Two­ich pro­duk­cji au­dio­wi­zu­al­nych będą mo­gły ko­rzy­stać oso­by z wa­da­mi słu­chu? Za­dbaj o spi­sa­nie trans­kryp­cji. Ja mogę Ci w tym pomóc.

 

Je­śli wiesz, że nie sa­mym sło­wem żyje czło­wiek, ale tym, co ono po­tra­fi sprze­dać i chciał­byś sko­rzy­stać mo­ich usług po­za­blo­go­wych, za­pra­szam do za­po­zna­nia się z re­fe­ren­cja­mi. Port­fo­lio lub prób­ki tek­stu wy­sy­łam na życzenie.

Cen­nik