Usługi pozablogowe i copywriting

Szukasz copywritera? Jestem dla Ciebie!

Zało­ży­łeś stro­nę inter­ne­to­wą i potrze­bu­jesz tre­ści przy­cią­ga­ją­cej klien­tów? Chcesz dobrze wypo­zy­cjo­no­wać pro­duk­ty w Two­im skle­pie? A może potrze­bu­jesz chwy­tli­we­go ogło­sze­nia aukcyj­ne­go, tek­stu do mailin­gów i new­slet­te­rów, arty­ku­łu na fir­mo­we­go blo­ga? Jeśli chcesz sprze­da­wać tek­stem, sko­rzy­staj z moje­go doświad­cze­nia i pomo­cy.

Chcesz dokonać korekty lub redakcji tekstów? Służę pomocą!

Nie jesteś pewien, czy Two­je tek­sty są popraw­ne języ­ko­wo? Chcesz zre­da­go­wać już ist­nie­ją­cą na Two­jej stro­nie infor­ma­cję, by Google jesz­cze raz je zain­dek­so­wa­ło i poka­zy­wa­ło wyżej w wyszu­ki­war­ce? Sko­rzy­staj z moż­li­wo­ści korek­ty i redak­cji tek­stu!

A może chcesz dokonać transkrypcji Twojego filmu czy podcastu? Jestem do usług!

Two­rzysz fil­my, pod­ca­sty czy webi­na­ry, z któ­rych chciał­byś słu­cha­czom i widzom zapew­nić tekst do przy­po­mnie­nia w wol­nej chwi­li? Mar­twisz się, czy z Two­ich pro­duk­cji audio­wi­zu­al­nych będą mogły korzy­stać oso­by z wada­mi słu­chu? Zadbaj o spi­sa­nie trans­kryp­cji. Ja mogę Ci w tym pomóc.

 

Jeśli wiesz, że nie samym sło­wem żyje czło­wiek, ale tym, co ono potra­fi sprze­dać i chciał­byś sko­rzy­stać moich usług poza­blo­go­wych, zapra­szam do zapo­zna­nia się z refe­ren­cja­mi. Port­fo­lio lub prób­ki tek­stu wysy­łam na życze­nie.

[su_button url=“mailto: info@konfabula.pl” target=“blank” style=“soft” background=”#ff7f2a” color=”#ffffff” size=“5” center=“yes” radius=“round” desc=“Napisz do mnie!”]Mój adres e-mail[/su_button]