Usługi pozablogowe i copywriting

Szukasz copywritera? Jestem dla Ciebie!

Założyłeś stronę inter­ne­tową i potrze­bu­jesz treś­ci przy­cią­ga­jącej klien­tów? Chcesz dobrze wypozy­cjonować pro­duk­ty w Twoim sklepie? A może potrze­bu­jesz chwytli­wego ogłoszenia auk­cyjnego, tek­stu do mail­ingów i newslet­terów, artykułu na fir­mowego blo­ga? Jeśli chcesz sprzedawać tek­stem, sko­rzys­taj z mojego doświad­czenia i pomo­cy.

Chcesz dokonać korekty lub redakcji tekstów? Służę pomocą!

Nie jesteś pewien, czy Two­je tek­sty są poprawne językowo? Chcesz zredagować już ist­niejącą na Two­jej stron­ie infor­ma­cję, by Google jeszcze raz je zain­dek­sowało i pokazy­wało wyżej w wyszuki­warce? Sko­rzys­taj z możli­woś­ci korek­ty i redakcji tek­stu!

A może chcesz dokonać transkrypcji Twojego filmu czy podcastu? Jestem do usług!

Tworzysz filmy, pod­casty czy webi­na­ry, z których chci­ałbyś słuchac­zom i wid­zom zapewnić tekst do przy­pom­nienia w wol­nej chwili? Martwisz się, czy z Twoich pro­dukcji audiow­iz­ual­nych będą mogły korzys­tać oso­by z wada­mi słuchu? Zad­baj o spisanie tran­skrypcji. Ja mogę Ci w tym pomóc.

 

Jeśli wiesz, że nie samym słowem żyje człowiek, ale tym, co ono potrafi sprzedać i chci­ałbyś sko­rzys­tać moich usług poz­abl­o­gowych, zapraszam do zapoz­na­nia się z ref­er­enc­ja­mi. Port­fo­lio lub prób­ki tek­stu wysyłam na życze­nie.