Archiwum wg kategorii: S

Dlaczego mieszamy imiona dzieci? Image

Dlaczego mieszamy imiona dzieci?

Zda­rza się każ­de­mu ro­dzi­co­wi wię­cej niż jed­ne­go dziec­ka. Tym, dla­cze­go mie­sza­my imio­na dzie­ci, za­ję­li się ame­ry­kań­scy na­ukow­cy. Co z tego wyszło?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 25 Data | 22 września 2017
Dobre zwyczaje dla dzieci Image

Dobre zwyczaje dla dzieci

Do­bre na­wy­ki są nie­zbęd­ne dla zdro­we­go wy­cho­wa­nia dziec­ka. Na­wy­ki i zwy­cza­je za­szcze­pio­ne w bar­dzo mło­dym wie­ku za­wsze po­zo­sta­ją w pod­świa­do­mym umy­śle i dzie­ci ni­gdy nie za­po­mi­na­ją o nich, gdy do­ro­sną. Ten ar­ty­kuł za­wie­ra li­stę do­brych na­wy­ków do na­śla­do­wa­nia przez dzieci.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 28 Data | 13 września 2017
Powrót do szkoły po reformie za moich czasów i dziś Image

Powrót do szkoły po reformie za moich czasów i dziś

Lata 90-te ubie­głe­go wie­ku kon­tra te­go­rocz­na re­for­ma. Czy dla dziec­ka rze­czy­wi­ście każ­da zmia­na edu­ka­cji jest złem? A może… może ono wca­le nie zda­je so­bie z niej sprawy?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 24 Data | 11 września 2017
Czasem każdy potrzebuje kopa na zapęd Image

Czasem każdy potrzebuje kopa na zapęd

Nie wiem jak Wy, ale ja po­trze­bu­ję wiecz­nej mo­ty­wa­cji i kopa na za­pęd bar­dzo czę­sto. Trud­no za­cząć mi na­wet pro­za­icz­ne za­da­nie bez przy­mu­sze­nia się.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 30 Data | 30 sierpnia 2017
Po tym poznasz, czy masz wystarczająco dużo dzieci Image

Po tym poznasz, czy masz wystarczająco dużo dzieci

Jed­no? Dwa? Trzy? Czte­ry? Dru­ży­na pił­kar­ska? Po czym ła­two po­znać, że masz już wy­star­cza­ją­co dużo dzie­ci jak na Two­je moż­li­wo­ści? Wpis wca­le nie o fi­nan­sach, bo o pie­nią­dze jest najłatwiej!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 26 Data | 28 sierpnia 2017
Czy blogowanie jest opłacalne bardziej niż kopanie rowów? Image

Czy blogowanie jest opłacalne bardziej niż kopanie rowów?

Na­ro­bisz się, na­mę­czysz, a efek­tów nie wi­dać? Za­sta­na­wiasz się czy nie rzu­cić to i nie zo­stać blo­ge­rem? Opo­wiem czy blo­go­wa­nie jest opłacalne.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 44 Data | 18 sierpnia 2017
Publiczne karmienie piersią nie jest łatwe Image

Publiczne karmienie piersią nie jest łatwe

Kar­mie­nie ser­kiem kil­ku­lat­ka czy no­wo­rod­ka bu­tel­ką nie jest ta­kim pro­ble­mem jak pu­blicz­ne kar­mie­nie pier­sią. I nie przy­spa­rza tylu uwag na­wet ro­dzi­ny, któ­ra po­win­na prze­cie z wspierać.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 29 Data | 16 sierpnia 2017