Kategoria: Całkiem poradnikowo

Ile zdjęć dziecka postawić na biurku, czyli mama wraca do pracy Image
Ile zdjęć dziecka postawić na biurku, czyli mama wraca do pracy

Kubek z maluchem, zdję­cia na biurku, pul­pit kom­put­era ze słod­ki­mi misi­a­mi. Tak, to właśnie atry­bu­ty mat­ki pracu­jącej zawodowo. Mama wraca do pra­cy, bo chce lub bo musi. Jak to przeżyć bez wyrzutów sum­ienia? Da się?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 21 lutego 2018
Nie traktuję dzieci po równo Image
Nie traktuję dzieci po równo

Jest coś, czego więk­szość rodz­iców więcej niż jed­nego dziec­ka nie powiedzą na głos: że nie trak­tu­ją dzieci jed­nakowo. To wcale nie chodzi o to, że w prezen­tach bożonar­o­dzeniowych jeden ma więcej cukierków od drugiego. Jed­nak pod­sumowu­jąc każdy z nas dochodzi do wniosku, że nie trak­tu­je dzieci po równo.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 16 lutego 2018
Prezent na walentynki, którego nigdy nie powinieneś kupić Image
Prezent na walentynki, którego nigdy nie powinieneś kupić

Prezent na walen­tyn­ki może być tak samo klapą jak i sukce­sem. Jest kil­ka rzeczy, których pod żad­nym pozorem nie powinien kupować w tak roman­ty­cznym dniu mężczyz­na. Uwa­ga, kwiaty i czeko­lad­ki także są na tej liś­cie!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 9 lutego 2018
Kiedy dziecko może zostać samo w domu Image
Kiedy dziecko może zostać samo w domu

Według przepisów tak naprawdę kiedy dziecko może zostać samo w domu? Czy 7-latek sam w domu to nor­ma, czy przewinie­nie? Jak poz­nać, czy dziecko jest gotowe zostać samo w domu? I jak samemu nie osi­wieć?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 39 Data | 31 stycznia 2018
Przesądy studniówkowe, dzięki którym zdałam maturę Image
Przesądy studniówkowe, dzięki którym zdałam maturę

Sto dni do matu­ry to najczęś­ciej nie tylko pani­ka w oczach maturzys­tów, ale także nieza­pom­ni­any i jedyny w swoim rodza­ju bal uczniów ostat­niej klasy liceum czy tech­nikum: studniówka. Już niby tak blisko matu­ry, ale nadal na tyle daleko, że moż­na się dobrze baw­ić i choć przez chwilę nie myśleć o nauce, egza­m­i­nach, kluczu do testów. Jeśli jed­nak wierzysz w czary i gusła, pamię­taj, by nie zapom­nieć o przesą­dach studniówkowych. Zdana matu­ra to nie tylko wynik Two­jego przy­go­towa­nia, ale także pewnoś­ci siebie, którą możesz zyskać dzię­ki niejed­ne­mu trikowi.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 27 Data | 22 stycznia 2018