Współpraca z Konfabula.pl

Jak działam?

Konfabula.pl to blog, któ­ry przede wszyst­kim poka­zu­je rodzi­ciel­stwo z nie­wy­mu­szo­nym uśmie­chem na twa­rzy. Wię­cej o mnie i samym blo­gu: tu.

Do współ­pra­cy wybie­ram mar­ki i ini­cja­ty­wy, któ­re nie tyl­ko są spój­ne z wize­run­kiem blo­ga, ale tak­że te, któ­re wyróż­nia­ją się wyso­ką jako­ścią i mają “to coś”, co spodo­ba się nie tyl­ko mi, ale tak­że moim Czy­tel­ni­kom. Pre­fe­ru­ję dzia­ła­nia komer­cyj­ne za wyna­gro­dze­niem finan­so­wym, choć nie ucie­kam od współ­pra­cy bar­te­ro­wej. Koszt współ­pra­cy usta­la­ny jest indy­wi­du­al­nie i zale­ży od rodza­ju i czę­sto­tli­wo­ści publi­ka­cji na blo­gu i/lub kana­łach social media.

Jeśli myślisz o wspól­nej akcji pro­mo­cyj­nej, pro­po­nu­ję:

  • wpis spon­so­ro­wa­ny
  • zor­ga­ni­zo­wa­nie kon­kur­su
  • testy pro­duk­tów
  • wpis na kana­ły social media
  • pro­mo­cję produktu/usługi pod­czas spo­tka­nia blo­ger­skie­go Blog Mat­ters

Sta­ty­sty­ki stro­ny za ostat­ni mie­siąc wg SimilarWeb.com. Aktu­al­ne sta­ty­sty­ki Google Ana­ly­tics wysy­łam na życze­nie.

Dotych­czas współ­pra­co­wa­łam z (przy­kła­do­wy tekst doty­czą­cy współ­pra­cy dostęp­ny po klik­nię­ciu w logo­typ fir­my współ­pra­cu­ją­cej):

‚a href=“https://konfabula.pl/jak-uczyc-dziecko-w-domu/” target=“blank”>

Społeczność

Moje kon­to na Face­bo­oku i Insta­gra­mie.

Napisz do mnie!

Odpi­su­ję moż­li­wie naj­szyb­ciej, sta­ram się w cią­gu 24 h. Jeśli jed­nak z jakichś powo­dów nie otrzy­masz odpo­wie­dzi, uprzej­mie pro­szę o jej pono­wie­nie.