Współpraca z Konfabula.pl

Jak działam?

Konfabula.pl to blog, który przede wszys­tkim pokazu­je rodzi­cielst­wo z niewymus­zonym uśmiechem na twarzy. Do współpra­cy wybier­am mar­ki i inic­jaty­wy, które nie tylko są spójne z wiz­erunk­iem blo­ga, ale także te, które wyróż­ni­a­ją się wysoką jakoś­cią i mają “to coś”, co spodo­ba się nie tylko mi, ale także moim Czytel­nikom. Prefer­u­ję dzi­ała­nia komer­cyjne za wyna­grodze­niem finan­sowym, choć nie uciekam od współpra­cy barterowej. Koszt współpra­cy usta­lany jest indy­wid­u­al­nie i zależy od rodza­ju i częs­totli­woś­ci pub­likacji na blogu i/lub kanałach social media.

Jeśli myślisz o wspól­nej akcji pro­mo­cyjnej, pro­ponu­ję:

    • wpis spon­sorowany
    • zor­ga­ni­zowanie konkur­su
    • testy pro­duk­tów
    • wpis na kanały social media
    • pro­mocję produktu/usługi pod­czas spotka­nia bloger­skiego Blog Mat­ters

Statysty­ki strony za ostat­ni miesiąc wg SimilarWeb.com. Aktu­alne statysty­ki Google Ana­lyt­ics wysyłam na życze­nie.

Społeczność

Moje kon­to na Face­booku i Insta­gramie.

Odpisu­ję możli­wie najszy­b­ciej, staram się w ciągu 24 h. Jeśli jed­nak z jakichś powodów nie otrzy­masz odpowiedzi, uprze­jmie proszę o jej ponowie­nie.