Całkiem kulturalnie

Królewny z Biblii — ciekawa książka dla dziewczynki

Każ­da dziew­czyn­ka jest księż­nicz­ką. Kró­lew­ny z Biblii to reli­gij­na książ­ka dla dzie­ci, któ­ra przy­bli­ża kobie­ty opi­sa­ne w Piśmie Świę­tym. Wydaw­nic­two Dre­ams. Jakie kró­lew­ny zna­ją dzie­ci? Może Śnież­kę, Auro­rę czy Jasmi­nę. Jed­nak czy jaka­kol­wiek dziew­czyn­ka prze­bra­ła­by się za biblij­ną Este­rę zamiast za Elsę z Kra­iny Lodu? I czy w Biblii jest wię­cej księż­ni­czek? Kogo tak napraw­dę moż­na nazwać księż­nicz­ką? Na te i inne pyta­nia odpo­wia­da nowa­tor­sko pod­cho­dzą­ca do tema­tu, cie­ka­wa dla dziew­czyn­ki w każ­dym wie­ku książ­ka dla dzie­ci, szcze­gól­nie dla dziew­czy­nek, Kró­lew­ny z Biblii, autor­stwa Caro­lyn Lar­sen, Wydaw­nic­twa Dre­ams.

Od razu zazna­czam – nie jest to książ­ka dla osób nie­wie­rzą­cych. Jej prze­kaz jest jasny:

Biblia mówi, że Bóg jest Kró­lem – Kró­lem nie­ba i zie­mi. Biblia rów­nież mówi, że Bóg jest naszym Ojcem. Jeśli więc jesteś cór­ką Kró­la, to ozna­cza… że jesteś naj­praw­dziw­szą kró­lew­ną!

Tak więc kró­lew­na­mi są nie tyl­ko cór­ki czy wybran­ki kró­lów jak Este­ra, ale tak­że bied­na Moabit­ka Rut, pomoc­na Rebe­ka czy lojal­ną Hagar. Kobie­ty, o któ­rych Pismo Świę­te mówi dużo, jak Ewa czy Maria, są raczej mar­gi­nal­nie trak­to­wa­ne w tej ksią­żecz­ce, za to histo­rie mniej zna­nych dam­skich boha­te­rek moż­na tu bez tru­du odna­leźć. Mimo, iż znam spo­ro z nich, o nie­któ­rych prze­czy­ta­łam tu po raz pierw­szy.

Każ­da a opo­wie­ści zaczy­na się od krót­kie­go wier­szy­ka niczym z Kró­lew­ny Śnież­ki: „Luste­recz­ko powiedz prze­cie, kto jest…” Dzię­ki temu od razu dowia­du­je­my się kim będzie kolej­na kró­lew­na. Do każ­de­go opo­wia­da­nia dołą­czo­na jest też infor­ma­cja gdzie szu­kać kró­lew­ny w Biblii (np. o Rachab dowie­my się z Księ­gi Jozu­ego, 2,1–24; 6, 1–25) oraz wer­set z Biblii ide­al­nie opi­su­ją­cy cechę kró­lew­ny jak mądrość Debo­ry czy pacy­fizm Abi­ga­il. Pod koniec, niczym w „Biblii w obraz­kach dla naj­młod­szych”, moż­na zna­leźć pyta­nia do tek­stu. Same histo­rie są dosto­so­wa­ne do wie­ku małe­go czy­tel­ni­ka.

Ilu­stra­cje Ser­geya Eli­se­eva są bar­dzo nowo­cze­sne. Księż­nicz­ki nawią­zu­ją do disney­ow­skich posta­ci czy też lalek Bar­bie. Są pięk­ne, uśmiech­nię­te, kolo­ro­we. Być może nie­któ­rym będzie prze­szka­dzać prze­sad­na słod­kość i nad­miar różu w ksią­żecz­ce, jed­nak jakimś cudem dziew­czyn­ki to uwiel­bia­ją.

Ostat­nia histo­ria w ksią­żecz­ce jest wyjąt­ko­wa. To histo­ria o małej czy­tel­nicz­ce. Tak, bo każ­da dziew­czyn­ka czy­ta­ją­ca taką ksią­żecz­kę jest prze­cież księż­nicz­ką i ją tak­że Bóg tak samo kocha.

Inne cie­ka­we pro­po­zy­cje dla dzie­ci: