Królewny z Biblii — ciekawa książka dla dziewczynki

Królewny z Biblii — ciekawa książka dla dziewczynki Image

Królewny z Biblii — ciekawa książka dla dziewczynki

Każ­da dziew­czyn­ka jest księżniczką. Królewny z Bib­lii to religi­j­na książ­ka dla dzieci, która przy­bliża kobi­ety opisane w Piśmie Świę­tym. Wydawnict­wo Dreams. Jakie królewny zna­ją dzieci? Może Śnieżkę, Aurorę czy Jas­minę. Jed­nak czy jakakol­wiek dziew­czyn­ka prze­brała­by się za bib­li­jną Esterę zami­ast za Elsę z Krainy Lodu? I czy w Bib­lii jest więcej księżniczek? Kogo tak naprawdę moż­na nazwać księżniczką? Na te i inne pyta­nia odpowia­da nowa­torsko pod­chodzą­ca do tem­atu, ciekawa dla dziew­czyn­ki w kazdym wieku książ­ka dla dzieci, szczegól­nie dla dziew­czynek, Królewny z Bib­lii, autorstwa Car­olyn Larsen, Wydawnict­wa Dreams.

Od razu zaz­naczam – nie jest to książ­ka dla osób niewierzą­cych. Jej przekaz jest jas­ny:

Bib­lia mówi, że Bóg jest Królem – Królem nie­ba i zie­mi. Bib­lia również mówi, że Bóg jest naszym Ojcem. Jeśli więc jesteś córką Króla, to oznacza… że jesteś najprawdzi­wszą królewną!

Tak więc królew­na­mi są nie tylko cór­ki czy wybran­ki królów jak Estera, ale także bied­na Moabit­ka Rut, pomoc­na Rebe­ka czy lojal­ną Hagar. Kobi­ety, o których Pis­mo Święte mówi dużo, jak Ewa czy Maria, są raczej mar­gin­al­nie trak­towane w tej książeczce, za to his­to­rie mniej znanych dams­kich bohaterek moż­na tu bez trudu odnaleźć. Mimo, iż znam sporo z nich, o niek­tórych przeczy­tałam tu po raz pier­wszy.

Każ­da a opowieś­ci zaczy­na się od krótkiego wier­szy­ka niczym z Królewny Śnież­ki: „Lus­tereczko powiedz prze­cie, kto jest…” Dzię­ki temu od razu dowiadu­je­my się kim będzie kole­j­na królew­na. Do każdego opowiada­nia dołąc­zona jest też infor­ma­c­ja gdzie szukać królewny w Bib­lii (np. o Rachab dowiemy się z Księ­gi Jozuego, 2,1–24; 6, 1–25) oraz wer­set z Bib­lii ide­al­nie opisu­ją­cy cechę królewny jak mądrość Debo­ry czy pacy­fizm Abi­gail. Pod koniec, niczym w „Bib­lii w obrazkach dla najmłod­szych”, moż­na znaleźć pyta­nia do tek­stu. Same his­to­rie są dos­tosowane do wieku małego czytel­ni­ka.

Ilus­trac­je Sergeya Elisee­va są bard­zo nowoczesne. Księżnicz­ki naw­iązu­ją do dis­ney­ows­kich postaci czy też lalek Bar­bie. Są piękne, uśmiech­nięte, kolorowe. Być może niek­tórym będzie przeszkadzać prze­sad­na słod­kość i nad­mi­ar różu w książeczce, jed­nak jakimś cud­em dziew­czyn­ki to uwiel­bi­a­ją.

Ostat­nia his­to­ria w książeczce jest wyjątkowa. To his­to­ria o małej czytel­niczce. Tak, bo każ­da dziew­czyn­ka czy­ta­ją­ca taką książeczkę jest prze­cież księżniczką i ją także Bóg tak samo kocha.

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 16 Data | 5 lipca 2017

kategorie i tagi