Całkiem poradnikowo

Najlepsze prezenty na roczek

Zno­wu sto­ję przed pro­ble­mem co moż­na kupić małe­mu dziec­ku na roczek. Pierw­sze uro­dzi­ny są waż­ne, ale jubi­lat zupeł­nie ich nie pamię­ta. Jaka­kol­wiek zabaw­ka bar­dzo szyb­ko się znu­dzi, gdyż jesz­cze uwa­ga nie jest na tyle sku­pio­na, by dłu­żej czymś się bawić. Co zatem moż­na kupić jako pre­zent na roczek?

Zabawka

Wybie­ra­jąc zabaw­ki jako pre­zent na roczek war­to zwró­cić uwa­gę na kil­ka rze­czy. Przede wszyst­kim jaki jest wiek, od któ­re­go zabaw­ka nada­je się do zaba­wy oraz jakość wyro­bu. Czę­ści zabaw­ki powin­ny być dobrze spa­so­wa­ne, nie powin­ny być ostre, bate­rie, jeśli są, dobrze zabez­pie­czo­ne. Dziec­ko będzie taką zabaw­ką rzu­cać, prze­wra­cać, ude­rzać, gryźć ją, śli­nić i sma­ko­wać. Musi więc to być pro­dukt trwa­ły i solid­ny. Z wła­sne­go doświad­cze­nia wiem, że nie każ­dy pro­du­cent spro­sta takie­mu zada­niu. Poni­żej kil­ka przy­kła­dów dobrych zaba­wek, któ­re sty­mu­lu­ją roz­wój dziec­ka i są napraw­dę solid­ne. Testo­wa­no na moich dzie­ciach!

Bujak Lit­tle tikes , Kie­row­ni­ca VTECH

Cho­dzik Smo­by, Pia­nin­ko Chic­co

Jeź­dzik Fisher- Pri­ce, Odkryw­czy domek Dumel

Zdję­cia zaba­wek pocho­dzą ze skle­pu ksiegarnia.conrad24.pl.

Fotoksiążka lub sesja fotograficzna

Bar­dzo ory­gi­nal­nym pre­zen­tem jest opła­ce­nie sesji foto­gra­ficz­nej dla małe­go sole­ni­zan­ta lub wrę­cze­nie vouche­ra na wyko­rzy­sta­nie przez jego rodzi­ców do zro­bie­nia fotok­siąż­ki zawie­ra­ją­cej np. pierw­szy rok życia dziec­ka. Jest to z pew­no­ścią pre­zent, któ­ry na dłu­go pozo­sta­nie w pamię­ci.

Personalizowne pamiątki

Innym spo­so­bem na zatrzy­ma­nie wspo­mnień jest wybór pre­zen­tu, któ­ry może być sper­so­na­li­zo­wa­ny. Przy obec­nym pozio­mie tech­no­lo­gii np. gra­wer lase­rem czy haftu kom­pu­te­ro­we­go może­my kupić srebr­ny obra­zek z dedy­ka­cją, zło­tą bran­so­let­kę z gra­we­rem, pod­pi­sa­ne imie­niem ozdob­ne pudeł­ko na pierw­szy ząbek czy też ran­kę do wyko­na­nia odci­sku dło­ni i sto­py w gli­nie.

Zajęcia dla dzieci

Moż­na dla rocz­nia­ka spre­zen­to­wać tak­że cie­ka­we zaję­cia. Nie muszą one odby­wać się w gru­pie rówie­śni­czej, choć był­by to dodat­ko­wy atut. Sprawdź, czy jest moż­li­wość w miej­sco­wo­ści zamiesz­ka­nia dziec­ka sko­rzy­sta­nie z zajęć base­nu dla malusz­ków, zajęć umu­zy­kal­nia­ją­cych, pla­stycz­nych czy tanecz­nych. Dzię­ki takim dodat­ko­wym zaję­ciom choć­by raz w tygo­dniu dziec­ko ma moż­li­wość zro­bie­nia cze­goś nowe­go. Takie zaję­cia naj­czę­ściej odby­wa­ją się pod asy­stą rodzi­ców, dla­te­go war­to skon­sul­to­wać taki pre­zent z nimi i dosto­so­wać tak­że do ich moż­li­wo­ści czy wol­ne­go cza­su.

Lokata

Być może dziec­ko w wie­ku zale­d­wie rocz­ku nie uci­szy się z wła­snych pie­nię­dzy, ale już za kil­ka lat będzie to ide­al­ny pre­zent. Jeśli zało­żysz dziec­ku loka­tę czy poli­sę i cyklicz­nie będą na nią wpły­wa­ły środ­ki, z pew­no­ścią szyb­ko uzbie­ra się tak kon­kret­na suma, któ­ra będzie mogła zostać wyko­rzy­sta­na np. na więk­szą zabaw­kę, zaję­cia edu­ka­cyj­ne lub wyjazd dziec­ka już star­sze­go. War­to co mie­siąc zobli­go­wać się do wpła­ca­nia drob­nej kwo­ty, gdyż dzię­ki temu nie odczu­je się tak bar­dzo bra­ku pary zło­tych w budże­cie, a pod koniec roku moż­na się dzi­ki takim drob­nym sumom uzbie­rać cał­kiem pokaź­ną kwo­tę.

Czego lepiej nie kupować na roczek?

Przede wszyst­kim war­to zre­zy­gno­wać z zaba­wek „na zapas”. Do cza­su, aż dziec­ko zro­zu­mie funk­cjo­no­wa­nie trud­niej­szych zaba­wek edu­ka­cyj­nych czy wsią­dzie samo­dziel­nie na rowe­rek, może ono zepsuć pre­zent lub znu­dzić się nim na tyle, że w odpo­wied­nim cza­sie nie sko­rzy­sta z jego moż­li­wo­ści, któ­rych obec­nie i tak nie doce­nia. Tak­że zabaw­ki gra­ją­ce, któ­re nie mają wyłącz­ni­ka dźwię­ku lub też któ­rych nie moż­na ści­szyć (poza praw­dzi­wy­mi instru­men­ta­mi muzycz­ny­mi!) nie powin­ny znaj­dy­wać się na liście pre­zen­to­wej. War­to też prze­my­śleć zakup kol­czy­ków dla dziew­czy­nek czy zaba­wek mili­tar­nych dla chłop­ców. Nie każ­dy rodzic pochwa­la takie pre­zen­ty pozo­sta­wia­jąc kwe­stię pier­cin­gu do samo­dziel­nej i póź­niej­szej decy­zji dziec­ka czy też wycho­wu­jąc w bar­dziej pacy­fi­stycz­ny spo­sób.

Fot. N i c o l a, CC BY 2.0