Jak kupić idealną zabawkę

Jak kupić idealną zabawkę Image

Jak kupić idealną zabawkę

Zbli­ża­ją się świę­ta. Jak za­wsze naj­bar­dziej cie­szą się z nich dzie­ci. Zno­wu bę­dzie masa pre­zen­tów i sło­dy­czy, czas ra­do­ści. Nie­ste­ty to tak­że czas po­spiesz­nych za­ku­pów i te­le­fo­nów do ro­dzi­ny z py­ta­niem: „A co ku­pić syn­ko­wi? A co lubi có­recz­ka? A jaki roz­miar nosi?”. Jesz­cze pół bie­dy, gdy py­ta­ją­cy ko­rzy­sta­ją z rad i dziec­ko otrzy­mu­je wy­śnio­ny pre­zent, a nie ko­lej­ną lal­kę, któ­rą rzu­ci w kąt lub fi­gur­kę Bat­ma­na je­śli jest się fa­nem Spi­der­ma­na. Jak ku­pić ide­al­ną zabawkę?

Je­śli jed­nak nie chce­my za­mę­czać ro­dzi­ców py­ta­nia­mi, mo­że­my ku­pić sami pre­zent, któ­ry bę­dzie po­do­bał się dziec­ku (jest szan­sa 10% że jed­nak nie tra­fi­my). Szan­se na do­brze do­bra­ny pre­zent ro­sną, gdy zna­my choć­by mi­ni­mal­ne upodo­ba­nia dziec­ka (czy lubi pra­ce ma­nu­al­ne, ja­kie baj­ki ogląda).

Prezenty – bestsellery:

Ka­te­go­ria wie­ko­wa 1–12 miesięcy

Tu naj­więk­szą fu­ro­rę ro­bią wszel­kie­go ro­dza­ju za­baw­ki wy­da­ją­ce dźwię­ki: grze­chot­ki, pisz­czał­ki, bę­ben­ki, cym­bał­ki, pia­nin­ka itd. oraz in­te­rak­tyw­ne, czy­li z przy­ci­ska­mi, sznu­recz­ka­mi, za któ­re moż­na po­cią­gnąć, sze­lesz­czą­ce, pisz­czą­ce po na­gnie­ce­niu. Moż­na ku­po­wać ksią­żecz­ki o pro­stych ob­raz­kach, nie­mow­la­kom naj­bar­dziej po­do­ba­ją się czar­no-bia­łe wy­raź­ne wzory.

Ka­te­go­ria wie­ko­wa 1–2 lata

W tym wie­ku dziec­ko prze­ja­wia już za­in­te­re­so­wa­nie pierw­szy­mi ksią­żecz­ka­mi. Dzie­ci za­czy­na­ją ba­wić się w na­śla­do­wa­nie czyn­no­ści do­ro­słych jak go­to­wa­nie, od­ku­rza­nie czy maj­ster­ko­wa­nie. Du­żym za­in­te­re­so­wa­niem cie­szą się wszel­kie­go ro­dza­ju kie­row­ni­ce, sa­mo­cho­dzi­ki, prze­bi­jan­ki, sor­te­ry, pierw­sze ukła­dan­ki, kloc­ki, te­le­fo­ny. Dużą ra­dość spra­wią za­baw­ki do wan­ny. W wie­ku ok. 1,5 roku moż­na już my­śleć o kup­nie ro­wer­ka biegowego.

Ka­te­go­ria wie­ko­wa 3–4 lata

To już ra­so­we przed­szko­la­ki. Uwiel­bia­ją naj­czę­ściej wszel­kie­go ro­dza­ju ko­lo­ro­wan­ki, ak­ce­so­ria do ry­so­wa­nia, wy­ci­na­nia i kle­je­nia (fan­ta­zyj­ne no­życz­ki, kle­je z bro­ka­tem, kred­ki, pi­sa­ki, ma­za­ki, far­by, ko­ra­le do na­wle­ka­nia), na­klej­ki, maty wod­ne lub ta­bli­ce do ry­so­wa­nia kre­dą czy ma­gne­tycz­ne. Wie­le dzie­ci lubi skła­dać puz­zle. Moż­na po­ku­sić się o kup­no gry ro­dzin­nej jak Chiń­czyk, Spa­da­ją­ce małp­ki czy Węże i dra­bi­ny. Dużą po­pu­lar­no­ścią cie­szą się hu­laj­no­gi oraz za­baw­ki do pia­skow­ni­cy (tak­że tacz­ki czy sa­mo­cho­dy-wy­wrot­ki). Chłop­cy prze­ja­wia­ją fa­scy­na­cję mi­li­ta­ria­mi i sa­mo­cho­da­mi (czę­sto po­li­cyj­ny­mi czy stra­żac­ki­mi), dziew­czyn­ki za­czy­na­ją wo­zić lal­ki i mi­sie w wóz­kach, go­to­wać im „obiad­ki” i prze­bie­rać. Do­brym po­my­słem są ksią­żecz­ki, któ­re same opo­wia­da­ją baj­ki po na­ci­śnię­ciu na obrazek.

Ka­te­go­ria wie­ko­wa 5–7 lat

W tym wie­ku dzie­ci mają już dużo py­tań, do­brym roz­wią­za­niem są więc ksią­żecz­ki wy­ja­śnia­ją­ce świat. Na­dal moż­na spre­zen­to­wać ze­staw ak­ce­so­riów dla ma­łe­go ar­ty­sty, wzbo­ga­ca­jąc ko­lek­cję np. o pa­ste­le, mo­de­li­nę, gli­nę, pierw­sze ze­sta­wy do szy­cia za­wie­ra­ją­ce pla­sti­ko­wa igłę i ma­te­riał z dziur­ka­mi. W tym wie­ku dziec­ko może już bez pro­ble­mu prze­siąść się na ro­wer bez kó­łek. Roz­wój fi­zycz­ny wspo­mo­gą też ska­kan­ka, pił­ki do gry lub ska­ka­nia, hula hop, ze­staw do bad­min­to­na, ping pon­ga czy te­ni­sa. Dzie­ci w tym wie­ku bez pro­ble­mu po­ra­dzą so­bie z bar­dziej skom­pli­ko­wa­ny­mi ukła­dan­ka­mi i gra­mi lo­gicz­ny­mi (tan­gram, szachy).

Ka­te­go­ria wie­ko­wa 8–11 lat

Bez pro­ble­mu moż­na już ku­po­wać za­baw­ki zdal­nie ste­ro­wa­ne. Dzie­ci nie są już na tyle roz­tar­gnio­ne, by pro­wa­dze­nie ich spra­wia­ło im pro­ble­my. Umie­ją tak­że czy­tać, więc poza pierw­szy­mi książ­ka­mi moż­na po­ku­sić się o kup­no np. ta­ble­ta czy smartfona.

Ka­te­go­ria wie­ko­wa – nastolatek

Tu zwy­kle już za­baw­ki są zbyt dzie­cin­ne. Naj­le­piej ku­pić więc coś, co dziec­ko samo bę­dzie mo­gło zwe­ry­fi­ko­wać np. kar­tę po­da­run­ko­wą do księ­gar­ni czy skle­pu kom­pu­te­ro­we­go, bi­let do kina. Oczy­wi­ście naj­le­piej ko­cha­ne pie­niąż­ki po­da­ruj­cie rodzice.

Nie­za­leż­nie od wie­ku dzie­ci uwiel­bia­ją spę­dzać cie­ka­wie czas z ro­dzi­ną. Tak, na­wet na­sto­lat­ka moż­na czymś sku­sić. Wspól­ny wy­pad na ba­sen, do ZOO czy kina, od­wie­dze­nie in­te­rak­tyw­nej wy­sta­wy, spa­cer w zu­peł­nie nie­zna­nym miej­scu po­łą­czo­ny z po­szu­ki­wa­niem pre­zen­tu (mini-pod­cho­dy), wy­ciecz­ka ro­we­ro­wa, kon­cert, cie­ka­we za­ję­cia warsz­ta­to­we, wi­zy­ta w go­spo­dar­stwie agro­tu­ry­stycz­nym bę­dzie praw­do­po­dob­nie bar­dziej za­pa­da­ją­cym w pa­mięć pre­zen­tem niż re­so­rak czy lalka.

Autor | moniowiec Komentarze | 1 Data | 31 marca 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Poradniki

Otagowano: