Jaki wózek kupić: głęboki czy wielofunkcyjny?

Jaki wózek kupić: głęboki czy wielofunkcyjny? Image

Jaki wózek kupić: głęboki czy wielofunkcyjny?

Pier­wsze cztery kół­ka każdego nowoczes­nego człowieka. Częs­to kosz­tu­je więcej, niż jeżdżące po dro­gach krążown­i­ki szos. Duma każdego ojca i dzi­ad­ka, nawet, jeśli sami nie posi­ada­ją prawa jazdy i mają chorobę loko­mo­cyjną. Nieza­wod­ny gadżet pozwala­ją­cy poder­wać przez nich samot­ną mamusię na placu zabaw. Wózek dziecię­cy. Tylko jaki wózek kupić: głębo­ki czy wielo­funkcyjny na sam początek?

Cza­sy, gdy na uli­cach królował jeden mod­el wóz­ka obitego czer­woną folią z terkoczą­ca bud­ką moż­na spoko­jnie przemil­czeć. Ter­az mamy wybór tak bogaty, ze niejed­ne­mu przyszłe­mu rodz­i­cowi na myśl o wiz­y­cie w sklepie z wózka­mi cierp­nie skóra. Szczegól­nie moc­no cierp­nie mężczyznom i nie tylko dlat­ego, że potrafią one kosz­tować tyle, co mer­cedes kasy A.

Przed zaku­pem czterośla­da warto poszukać infor­ma­cji na tem­at wózków. Przy­datne do tego będą wszelkiej maś­ci fora inter­ne­towe, blo­gi, strony pro­du­cen­tów, a także infor­ma­c­je u źródła: sprzedaw­cy w sklepach i znani nam rodz­ice. Warto odpowiedzieć sobie na następu­jące pyta­nia:
— gdzie będziemy nim jeźdz­ić (las, bruk, szosa, chod­nik, pod­jazdy dla wózków)?
— czy poszuku­je­my wóz­ka do wszys­tkiego (3w1, 2w1) czy chce­my kupować odd­ziel­nie wózek dla noworod­ka (głębo­ki, z gon­do­lą), starsza­ka (spac­erówkę) i fote­lik samo­chodowy?
— czy wózek będziemy wnosić po schodach do mieszka­nia?
— czy będziemy prze­woz­ić wózek w bagażniku samo­chodowym?
— czy to wózek dla jed­nej pociechy?

Na co warto zwracać uwagę przed kupi­e­niem wóz­ka:

1. Koła

Na wielkość kół warto zwró­cić uwagę w pier­wszej kole­jnoś­ci. Od niej zależy bowiem, czy wózek lep­iej sprawdzi się na gład­kiej naw­ierzch­ni, czy też będzie dawał sobie radę w tere­nie trud­niejszym, np. na wyboistych grun­towych dro­gach czy pokry­tych śniegiem parkowych ale­jkach.

Małe koła zazwyczaj wyko­nane są z pian­ki, a ich śred­ni­ca nie przekracza 15 cm. Najczęś­ciej spo­tykane są w lek­kich wózkach spacerowych. Sprawdza­ją się na gład­kiej naw­ierzch­ni – bard­zo równych ale­jkach, asfal­towych chod­nikach. Nie radzą sobie nato­mi­ast z jazdą w miejs­cach, gdzie naw­ierzch­nia jest połatana, dzi­u­rawa, ciężko prowadzi się je po piasku i śniegu, gdyż w nich grzęzną.

Duże koła mogą być piankowe albo pom­powane, mają śred­nicę powyżej 20 cm. Mon­towane są zarówno w spac­erówkach, jak i w wózkach głębo­kich jed­no- i wielo­funkcyjnych. Wóz­ki z duży­mi koła­mi sprawdza­ją się w każdym tere­nie, zwłaszcza wyma­ga­ją­cym – na nierównoś­ci­ach, dzi­u­rawych chod­nikach, grun­towych dro­gach; wygod­niej jest wjeżdżać na krawężni­ki.

Koła w wózkach mogą być pom­powane (mają wtedy oponę i dętkę) albo pełne – są wów­czas wyko­nane z pian­ki, cza­sem połąc­zonej z kauczukiem. Pom­powane dobrze amortyzu­ją wstrząsy, dzię­ki czemu wózek prowadzi się łatwiej, a dziecko leżące w środ­ku ma więk­szy kom­fort, bo nie odczuwa wstrząsów. Ciśnie­nie w oponach moż­na reg­u­lować, zmniejsza­jąc lub zwięk­sza­jąc ilość powi­etrza. Są one jed­nak sporo cięższe od piankowych, i nieste­ty bardziej podatne na uszkodzenia mechan­iczne – moż­na je prze­bić tak samo jak koło w row­erze.

Pełne są lże­jsze od pom­powanych i nie da się ich prze­bić. Gorzej jed­nak amortyzu­ją wstrząsy. Dlat­ego z uwa­gi na kom­fort pasażera lep­iej unikać bruku i nierównych dróg. Na kołach piankowych mogą się pojaw­ić różne ubyt­ki i uszkodzenia wynika­jące z eksploat­acji – w takim przy­pad­ku zazwyczaj trze­ba wymienić całe koło.

Jeśli w okol­i­cy mamy dużo pod­jazdów dla wózków, warto sprawdz­ić jaki jest rozstaw kół. Nieste­ty niek­tóre mod­ele nie mają przys­tosowanych kół do wjeżdża­nia na budowane w Polsce pod­jazdy (a może to pod­jazdy są nieod­powied­nio budowane?).

2. Budka

Bud­ka jest doskon­ałą dziec­ka ochroną przed wia­trem, słońcem i deszczem. Warto sprawdz­ić czy pod­czas jej reg­u­lacji nie wyda­je głośnych dźwięków, które mogą obudz­ić śpiącego niemowla­ka. Dodatkowym atutem niek­tórych mod­eli jest możli­wość odczepi­enia mate­ri­ałowej częś­ci bud­ki i pozostaw­ienia tylko siate­cz­ki, co jest atutem w gorące, let­nie dni. Dobrym rozwiązaniem jest także okienko pozwala­jące prowadzące­mu wózek rodz­i­cowi sprawdz­ić co robi dziecko w wózku bez pochy­la­nia się nad maluchem. Niek­tóre wóz­ki posi­ada­ją także dodatkowy, rozkładany daszek, się­ga­ją­cy nawet kolan dziec­ka, dzię­ki czemu ide­al­nie chroni przed promieni­a­mi słoneczny­mi.

3. Szerokość i długość gondoli/siedziska

Najwygod­niejsza jest duża gon­do­la. Doty­czy zwłaszcza dzieci, które rodzą się jesienią, ponieważ zimą ze wzglę­du na ubieranie w kom­bine­zon dziecko zaj­mu­je więcej miejs­ca niż latem. Dłuższe uży­wanie gon­do­li jest korzyst­niejsze dla malucha, gdyż dziecko lep­iej jest osłonięte od wia­tru i zim­na.

Aby było dziecku wygod­nie w spac­erów­ce, powin­no w niej swo­bod­nie siedzieć i leżeć. Pamię­ta­jmy, by przed zaku­pem zmierzyć siedzisko spac­erów­ki — dobrze, by było głębok­ie, sze­rok­ie i wysok­ie. Musi się też rozkładać na płasko lub praw­ie płasko (doty­czy niemowląt oraz dzieci starszych, które syp­i­a­ją na spac­er­ach) oraz posi­adać sen­sowną pozy­cję siedzącą (unikniemy pod­piera­nia pleców dziec­ka różnej maś­ci poduszka­mi, gdyż bardziej leżą­ca pozy­c­ja nie każde­mu dziecku odpowia­da). Niek­tóre spac­erów­ki posi­ada­ją siedziska kubełkowe, czyli nieru­chome sied­zonko, którego w pozy­cji leżącej dziec­ka powodu­je uniesie­nie nóżek do góry (to tak, jak­by leżeć siedząc na położonym na podłodze krześle). Oso­biś­cie nie jestem zwolen­nikiem takiej pozy­cji.

4. Łatwość wymiany na spacerówkę lub wpięcia fotelika

Więk­szość wielo­funkcyjnych wózków umożli­wia szy­b­ki mon­taż gon­do­li czy fote­lika na ste­lażu. Niek­tóre mod­ele moż­na nawet obsłużyć jed­ną ręką. Przed wybraniem ide­al­nego wóz­ka warto zapoz­nać się z jego instrukcją składa­nia.

5. Odwracane siedzisko spacerówki lub przekładana rączka

Funkc­ja ta doty­czy jest przy­dat­na, gdy maluszek nie czu­je się kom­for­towo nie widząc mamy lub gdy prowadz­imy wózek pod słonce czy sil­ny wia­tr. Odwracane siedzisko jest znacznie lep­szym rozwiązaniem. Prowadząc wózek z przekładaną rączką najczęś­ciej napo­ty­ka się prob­lem z prowadze­niem i pod­bi­janiem go. W jed­ną stronę jeździ bez zarzu­tu, a w drugą źle skrę­ca, źle się prowadzi, źle pod­bi­ja. Dzieje się tak dlat­ego, że po przełoże­niu rącz­ki wózek po pros­tu jedzie tyłem, inaczej rozkła­da się jego ciężar, inne jest wyważe­nie. Odwracane siedzisko mniej ingeru­je w łat­wość prowadzenia wóz­ka. Każdy mod­el warto wypróbować w obu pozy­c­jach, koniecznie z obciąże­niem wewnątrz.

6. Regulacja oparcia/materacyka i podnóżka

Wiele mod­eli wózków posi­a­da gon­do­lę z pod­nos­zonym mat­er­a­cykiem. Jest to przy­dat­na funkc­ja nie tylko u dzieci ciekawych świa­ta, ale jeszcze niesiedzą­cych, ale także dla niemowlaków mają­cych prob­lem z refluk­sem lub ule­waniem, które to powin­ny spać z głową unie­siona w sto­sunku do poziomu nóg nawet o 30%. Dla siedzą­cych dzieci, które prze­si­ada­ją się już do spac­erówek ważne jest, by rozkładały one swo­je opar­cie do pozy­cji jak najbardziej leżącej, dzię­ki czemu dziecko pod­czas snu na spac­erze będzie wygod­niej. Nieśpiące­mu dziecku powin­niśmy wyreg­u­lować pod­nóżek w taki sposób, by jego nóż­ki nie dyn­dały bezwied­nie w powi­etrzu. Oczy­wiś­cie dziecko siedzące powin­no być zapięte w pasy, najlepiej pię­ciop­unk­towe, co zapewni bez­pieczeńst­wo i zni­welu­je możli­wość wypad­nię­cia z wóz­ka.

7. Amortyzacja

Amortyza­c­ja to jeden z najis­tot­niejszych kry­ter­iów przy wybiera­niu gon­do­li, w spac­erówkach ma już mniejsze znacze­nie, ponieważ im dziecko starsze, tym lep­iej znosi wstrząsy. Opony pom­powane zapew­ni­a­ją bardziej miękką jazdę niż piankowe (doty­czy to wszys­t­kich czterech kół, choć ważniejsze są tylne). Dodatkową amortyza­cję stanow­ią pas­ki, wahacze czy sprężyny. W sklepie amortyza­cję sprawdz­imy naciska­jąc na ste­laż wóz­ka i sprawdza­jąc, jak bard­zo się ugi­na, warto też włożyć do wóz­ka dziecko (lub coś o podob­nej gra­maturze) i zro­bić rund­kę między regałami.Niemniej częs­to duża amortyza­c­ja powodu­je prob­le­my ze sprawnym pod­bi­janiem wóz­ka.

8. Prowadzenie wózka i podbijanie

Dobrze wyważony wózek powinien się łat­wo pod­bić, czyli nacis­nąć na rączkę by pod­niósł przed­nie koła, nawet jed­ną ręką (pomi­mo dziec­ka w środ­ku). Na kiep­skim trze­ba będzie zaw­is­nąć, by pod­niósł przed­nie koła. Dobre pod­bi­janie każ­da mama doceni dzię­ki dobrze znanym mias­tom bari­er, w którym przyszło nam żyć. Przed­nie koła mogą być skrętne (wygod­niej, by krę­ciły się wokół włas­nej osi niż na jed­nej wspól­nej) o ile nie są ulokowane zbyt blisko siebie. Przy­dat­ną funkc­ja jest bloka­da skrę­tu kół, która przy­da­je się, gdy chce­my jechać przede wszys­tkim pros­to i po równym podłożu (dobra, mam na myśli cen­tra hand­lowe).

9. Składanie

Jeśli częs­to korzys­tamy z bagażni­ka samo­chodowego lub musimy gdzieś wnosić złożony wózek, ważne jest, by nie stanow­iło to dla nas prob­le­mu. Zdarzyło mi się nawet, że musi­ałam w try­bie ekspre­sowym odkrę­cać tylne koła, gdyż wózek okazał się szer­szy niż jakiekol­wiek wejś­cie w auto­bus­ie miejskim, także to przez­nac­zone niby dla wózków (grat­u­lu­ję pomysłu insta­lacji poręczy na środ­ku roz­suwanych drzwi!). Miło, jeśli wózek posi­a­da rączkę lub pasek do przenoszenia w stanie złożonym.

10. Wymiary i waga

Śred­nia waga gon­do­li ze ste­lażem to 10–14 kg. Jeśli waży mniej, to dobrze (choć warto wów­czas sprawdz­ić, czy posi­a­da dmuchane koła, które są cięższe, niż piankowe), jeśli więcej, to warto jeszcze raz rozważyć swój wybór. Wózkowi reko­rdz­iś­ci potrafią ważyć nawet 25–30 kg! Spac­erów­ki ważą śred­nio około 8 kg.

Warto także zas­tanow­ić się, czy wózkiem damy radę wjechać do sklepu, auto­busu czy nawet w drzwi wejś­ciowe. Cza­sa­mi sze­rokość kół uniemożli­wia takie manewry, a nie zawsze może­my wózek bez­piecznie gdzieś zostaw­ić.

11. Rodzaj rączki

Rącz­ka gon­do­li powin­na być sta­bil­na, z reg­u­lowaną wysokoś­cią, powlekana miękką pianką i umożli­wiać prowadze­nie nawet jed­na ręką. Niek­tóre wóz­ki wielo­funkcyjne posi­ada­ją dwie odd­zielne rącz­ki. Jest to dość niekom­for­towe rozwiązanie nie tylko dla uży­wa­ją­cych komór­ki pod­czas spaceru (z tego może­my zrezyg­nować), ale także dla rodz­iców więcej niż jed­nego dziec­ka, kiedy to trze­ba użyć częs­to drugiej ręki np. poda­jąc ją dziecku pod­czas prze­chodzenia przez prze­jś­cie dla pieszych.

12. Hamulce

Ważne, by wózek posi­adał wygod­ny hamulec tyl­nych kół (uruchami­any nogą) — znacznie bez­pieczniejszy jest jeden hamulec zespolony, niż dwa osob­ne. Wóz­ki typu jog­ger (trójkołowe, przed­nie koło nieskrętne) miewa­ją hamulec ręczny, który powinien się dobrze blokować i odblokowywać. Pamię­ta­jmy, że sprawny hamulec jest niezbęd­ny i naprawdę się przy­da­je.

13. Kolor i materiał

Kolor to kwes­t­ia indy­wid­u­al­nego gus­tu i poczu­cia este­ty­ki, jed­nak warto zas­tanow­ić się nad wyborem. Trze­ba pamię­tać, że wózek na pewno się zabrudzi, a ciemne kolory płowieją od słoń­ca i blakną od pra­nia. Świet­nym rozwiązaniem są wóz­ki, z których moż­na zdjąć tapicerkę i wrzu­cić do pral­ki.

14. Kosz na zakupy

Kosz na zakupy najczęś­ciej zna­j­du­je się pod gondolą/siedziskiem spac­erów­ki. Jest albo met­alowy albo z siat­ki mate­ri­ałowej. Zwyk­le nie moż­na pakować tam zakupów przewyższa­ją­cych wagę 5–10 kg. Warto sprawdz­ić dostęp do kosza, gdyż niek­tóre mod­ele wręcz uniemożli­wia­ją wyciąg­nię­cie czegokol­wiek pod­czas snu dziec­ka w rozłożonej na płasko spac­erów­ce. Warto prze­myśleć także kosze, które nie posi­ada­ją wyso­kich czterech ścianek lub met­alowych z dużą kratką, gdyż częs­to zdarza się pod­czas spaceru zgu­bić wiezione tam przed­mio­ty.

15. Dodatki

- pałąk w spac­erów­ce
— tac­ka w spac­erów­ce
— dopa­sowana folia prze­ci­wdeszc­zowa (uni­w­er­sal­na nie zawsze pasu­je)
— okrycie na nóż­ki
— śpi­worek (moż­na cza­sem doczepić go do sanek)
— tor­ba na akce­so­ria niemowlęce z zapię­ciem umożli­wia­ją­cym zaw­iesze­nie jej na rączce
— para­sol­ka prze­ci­wsłonecz­na
— osłon­ka prze­ci­wsłonecz­na
— moski­tiera
— uch­wyt na kubek lub butelkę

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 2 marca 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem poradnikowo