Znane i nieznane tradycje komunijne

Znane i nieznane tradycje komunijne Image

Znane i nieznane tradycje komunijne

Mieszkam w okoli­cach Kosza­li­na już kil­ka lat, ale nigdy nie zagłębi­ałam się bardziej w trady­c­je związane ze świę­towaniem I Komu­nii Świętej. Dopiero ter­az, na przed­ed­niu tego uroczys­tego dnia, przy­pom­ni­ałam sobie, że sama przys­tępu­jąc do Komu­nii otrzy­małam cały stos kartek z życzeni­a­mi od zna­jomych rodziny i sąsi­adów. Kiedy podzieliłam się tym wspom­nie­niem z mężem, był bard­zo zdzi­wiony. U niego nie było takiej trady­cji! Postanow­iłam zapy­tać mieszkańców innych częś­ci Pol­s­ki jakie mają trady­c­je komu­ni­jne.

Czy wszędzie?

Najczęst­szą odpowiedz­ią na moje pytanie, nieza­leżnie od regionu kra­ju, było „nie mamy żad­nych trady­cji związanych z I Komu­nią Świętą”. Najczęś­ciej doty­czyło to mieszkańców miast. Niek­tórzy ubole­wali nawet, że nie zna­ją dobrze swoich sąsi­adów, cała uroczys­tość odby­wa się w wyna­ję­tym lokalu, więc nawet nikt nie ori­en­tu­je się za bard­zo, że w rodzinie jest dziecko komu­ni­jne. Co ciekawsze niek­tórzy z regionów, które dalej wymieni­ałam jako kul­ty­wu­jące trady­c­je komu­ni­jne, także nie słyszeli o żad­nych zwycza­jach, i twierdzili, że ich region takich nie posi­a­da.

Kociewie, Kaszuby, Wielkopolska, Warmia i Mazury

Sama pochodzę z Kociewia. Tu przyjęło się, że dziecko komu­ni­jne otrzy­mu­je zwyk­le oso­biś­cie dostar­c­zone przez sąsi­adów lub innych zna­jomych rodziny, którzy nie zostali zaproszeni na przy­je­cie komu­ni­jne, kart­ki z życzeni­a­mi. Cza­sa­mi dodatkowo były także kwiaty czy bom­bonier­ka. W zami­an za to dar­czyń­ca otrzymy­wał w podz­iękowa­niu tabliczkę czeko­la­dy.
W innych regionach Pol­s­ki, cho­ci­aż częś­ciej na wsi lub w małych miasteczkach, sąsiedzi także przynosili kart­ki, a następ­nego dnia rodz­ice dziec­ka komu­ni­jnego dzielili się z nimi ciastem.

Kujawy

Niek­tóre oso­by zamieszku­jące Kujawy wspom­i­nały, że w podz­iękowa­niu za otrzy­mane kart­ki w dzień po komu­nii rodz­ice zaprasza­li sąsi­adów i zna­jomych, by uraczyć ich ciastem i kawą. W ten sposób komu­nia miała swoiste „poprawiny”. Dzisi­aj ta trady­c­ja właś­ci­wie obu­marła.

Śląsk

Mieszka­jące na Śląsku oso­by wspom­i­na­ją, że w dzień I Komu­nii Święte rodz­ice dziec­ka komu­ni­jnego przy­chodzili do sąsi­adów i obdarowywali ich spec­jal­nie na ten dzień przy­go­towanym kołaczem. W zami­an za pyszny kawałek dziecko otrzymy­wało kartkę z życzeni­a­mi.

Opole

Miniatur­owa wspom­i­na, że do dziś rodz­ice dziec­ka komu­ni­jnego w dzień przyję­cia komu­nii roznoszą sąsi­adom cias­to w zdo­bionych wstążeczka­mi i kwiatka­mi pudełkach. Potem sąsiedzi przy­chodzą do dziec­ka z bom­bonierką i drob­ny­mi pieniążka­mi do skar­bon­ki.

Kraków

Jed­na z mam mieszka­ją­cych pod Krakowem zdradza, że w jej okoli­cach, słyną­cych z wyp­ieku chle­ba, co roku w koś­ciele świę­cone są małe bochen­ki chle­ba. W domu dziec­ka komu­ni­jnego każdy z goś­ci przyję­cia otrzy­mu­je po kawałku takiego świę­conego chle­ba.

Warszawa

Stoli­ca i okoliczne gminy zaczy­na­ją powoli wprowadzać nową trady­cję – dziecko komu­ni­jne każde­mu z zapros­zonych goś­ci na pamiątkę roz­da­je małe gip­sowe fig­ur­ki z postacią anioł­ka lub choć­by spec­jal­ną kartkę z podz­iękowaniem za udzi­ał w tym uroczystym dniu.

A Wy jakie zna­cie trady­c­je komu­ni­jne?


Je­śli za­sta­na­wia­sz się nad tym jak za­pa­no­wać nad sza­leń­stwem ko­mu­nij­nym pod­po­wia­dam jak za­pla­no­wać, zor­ga­ni­zo­wać, prze­żyć du­cho­wo i za­pa­mię­tać ten je­dy­ny dzień w ży­ciu dziec­ka. Klik­nij, a znaj­dzie­sz wię­cej ar­ty­ku­łów z cy­klu do­ty­czą­ce­go ko­mu­nii.

Fot. Atho­ny J, CC BY 2.0

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 17 Data | 3 maja 2017

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem poradnikowo