Całkiem poradnikowo

Komunia alergika — czym zastąpić produkty w komunijnym menu?

Pszen­ne cia­stecz­ka z cze­ko­la­dą, tort z bitą śmie­ta­ną i cukrem i do tego beza z moc­no ubi­tych bia­łek jaj. To chy­ba dość popu­lar­ny obra­zek z wie­lu przy­jęć – komu­nij­nych, uro­dzi­no­wych. Jak jed­nak wybrnąć z opre­sji, jeśli pod dachem mamy małe­go aler­gi­ka? Jak urzą­dzić przy­ję­cie kie­dy musi­my wyeli­mi­no­wać glu­ten, jaj, nabiał… Czym ugo­ścić rodzi­nę, kie­dy na liście pro­duk­tów zaka­za­nych mamy cukier? Życie towa­rzy­skie w takiej sytu­acji jest tro­chę utrud­nio­ne, ale nie jest nie­moż­li­we! War­to przy oka­zji pamię­tać, że to utrud­nie­nie doty­ka tyl­ko nas – rodzi­ców, oso­by szy­ku­ją­ce potra­wy na stół. Dziec­ko zazwy­czaj nie odczu­wa róż­ni­cy (dopó­ki mu nie powie­my, że jego ciast­ko jest „gor­sze” niż ciast­ko kole­gi) i tego się trzy­maj­my.

Przed­sta­wię Wam kil­ka pomy­słów jak urzą­dzić kin­der par­ty, żeby goście się nie zorien­to­wa­li, że cze­ko­la­da jest bez kakao, a obłęd­nie słod­kie cia­stecz­ka bez cukru!

Czym zamienić mąkę pszenną czy inną bezglutenową?

W skle­pach na szczę­ście nie bra­ku­je mąk bez­glu­te­no­wych. Wybór jest prze­ogrom­ny. W wypie­kach dosko­na­le spraw­dzą się mąki jagla­na, mig­da­ło­wa, ryżo­wa czy z ama­ran­tu­sa.

Kru­che cia­stecz­ka wyj­dą z mąki kasz­ta­no­wej lub ryżo­wej. Do muf­fin pasu­je mąka jagla­na, a bisz­kopt śmia­ło rób z mąki owsia­nej (sprawdź czy na pew­no ma sym­bol prze­kre­ślo­ne­go kło­sa!). Moc­no cze­ko­la­do­we cia­sto zrób w ogó­le bez mąki – na bazie czer­wo­nej faso­li z pusz­ki! A do nale­śni­ków użyj mąki ryżo­wej lub gry­cza­nej.

W przy­pad­ku die­ty bez­glu­te­no­wej uni­kaj wyro­bów z psze­ni­cy, orki­szu, żyta, jęcz­mie­nia oraz owsa (chy­ba, że na opa­ko­wa­niu jest sym­bol prze­kre­ślo­ne­go kło­sa).

Czym zastąpić jaja w wypiekach?

Tu wybór tak­że jest ogrom­ny! Do nale­śni­ków użyj po pro­stu mąki z cie­cie­rzy­cy. Do cia­sta dodaj:

  • 1 łyż­kę sie­mie­nia lnia­ne­go lub chia namo­czo­ne­go w 3 łyż­kach gorą­cej wody
  • puree z bana­na (pół bana­na zamiast 1 jaj­ka)
  • 1/4 szklan­ki duszo­ne­go jabł­ka lub puree z dyni, suszo­nych śli­wek lub more­li
  • 1 łyżecz­kę sody oczysz­czo­nej wymie­sza­ną z 1 łyż­ką octu
  • ¼ szklan­ki pokru­szo­ne­go tofu.

Tofu, poza tym, że nada­je się do ciast, cał­kiem nie­źle imi­tu­je jaj­ko w sałat­kach, a nawet w jajecz­ni­cy! Aby uzy­skać smak jak naj­bar­dziej zbli­żo­ny do sma­ku jaj do dań wytraw­nych war­to dodać czar­ną sól oraz/lub płat­ki droż­dżo­we – dwa nie­zbęd­ne dodat­ki w die­cie bez­ja­jecz­nej.

A co jeśli potrze­bu­je­my pia­nę z bia­łek? Do wyko­na­nia bezy bez jaj potrze­bu­je­my zale­wę, w któ­rej pły­wa cie­cie­rzy­ca w pusz­ce! Lub domo­wym spo­so­bem – woda po goto­wa­niu faso­li. Faso­lę gotu­je­my w nie­co mniej­szej niż zazwy­czaj ilo­ści wody, stu­dzi­my i wkła­da­my do lodów­ki. Po 12 godzi­nach zle­wa­my całą wodę (będzie lek­ko gala­re­to­wa­ta) i mik­su­je­my z dodat­kiem soku z cytry­ny i cukru.

Czym zastąpić mleko czy śmietankę?

W wypie­kach napraw­dę nie ma zna­cze­nia czy uży­jesz mle­ka kro­wie­go czy owsia­ne­go! Róż­ni­ca w sma­ku jest wyczu­wal­na w przy­pad­ku dań na bazie mle­ka – budy­nie czy kok­taj­le mlecz­ne. To kwe­stia przy­zwy­cza­je­nia. Istot­na róż­ni­ca jest jed­nak na dłuż­szą metę – w war­to­ści odżyw­czej die­ty. Nabiał jest prze­cież dość istot­nym źró­dłem wap­nia. Pamię­taj zatem, aby w die­cie bez­mlecz­nej jak naj­czę­ściej poja­wia­ły się pro­duk­ty boga­te w ten skład­nik: mak, figi suszo­ne, ama­ran­tus czy sar­dyn­ki lub szprot­ki.

Co z bitą śmie­ta­ną? Tu z pomo­cą przyj­dzie nam śmie­tan­ka koko­so­wa w pusz­ce! Gęsta część śmie­tan­ki koko­so­wej dosko­na­le się ubi­ja i świet­nie imi­tu­je bitą śmie­ta­nę w tor­tach.

Pamię­taj, że w die­cie eli­mi­nu­ją­cej mle­ko nie moż­na uży­wać tak­że masła. Zastąp ten skład­nik ole­jem koko­so­wym lub masłem kla­ro­wa­nym!

A kakao?

Tu zde­cy­do­wa­nie naj­lep­szym sub­sty­tu­tem jest karob! Któ­ry nie dość, że nie pobu­dza, gdyż nie zawie­ra teo­bro­mi­ny i kofe­iny, to jesz­cze jest pozba­wio­ny kwa­su szcza­wio­we­go, któ­ry zmniej­sza wchła­nia­nie mine­ra­łów m.in. wap­nia czy cyn­ku. Same plu­sy.

fot. Pro­li­nea


Arty­kuł przy­go­to­wa­ła Justy­na Mar­szał­kow­ska-Jaku­bik die­te­tyk, wykła­dow­ca, ogrod­nicz­ka, miło­śnicz­ka noc­ne­go pie­cze­nia. Od bli­sko 11 lat z powo­dze­niem i nie­zmien­nym zapa­łem pro­wa­dzi swo­ją fir­mę Cen­trum Die­te­tycz­ne Pro­li­nea, któ­rej misją jest zara­ża­nie ludzi do zmian i zdro­we­go sty­lu życia. Jako wykła­dow­ca aka­de­mic­ki z pasją edu­ku­je kolej­ne poko­le­nia „fit fre­aków”. Dodat­ko­wo od 2 lat pro­wa­dzi blo­ga kuli­nar­ne­go www.zdrowonajedzeni.pl dzię­ki któ­re­mu roz­wi­ja się tak­że arty­stycz­nie.


Je­śli za­sta­na­wia­sz się nad tym jak za­pa­no­wać nad sza­leń­stwem ko­mu­nij­nym pod­po­wia­dam jak za­pla­no­wać, zor­ga­ni­zo­wać, prze­żyć du­cho­wo i za­pa­mię­tać ten je­dy­ny dzień w ży­ciu dziec­ka, to zobacz jakie ja mam doświad­cze­nia: