Całkiem poradnikowo

A może wycieczka jako prezent komunijny?

Komu­nia to waż­ne ducho­wo świę­to w życiu małe­go kato­li­ka. Jeśli dla dziec­ka i jego rodzi­ców waż­niej­sze od pre­zen­tów są prze­ży­cia ducho­we, może zamiast stan­dar­do­we­go pre­zen­tu na komu­nię war­to pomy­śleć o kup­nie wyciecz­ki w miej­sce kul­tu reli­gij­ne­go? Gdzie poje­chać?

Najświętsze miejsca w Polsce

Jasna Góra

Jasna Góra jest chy­ba naj­bar­dziej zna­nym miej­scem kul­tu reli­gij­ne­go w Pol­sce. Jed­nak od lat bory­ka się z pro­ble­mem małej ilo­ści miejsc noc­le­go­wych oraz tym, że poza samym klasz­to­rem wła­ści­wie nie ma w oko­li­cy nic cie­ka­we­go przy oka­zji do zwie­dza­nia. Jest to więc raczej pro­po­zy­cja dla zmo­to­ry­zo­wa­nych, któ­rzy mogą wpleść wizy­tę w Jasnej Górze z odwie­dze­niem tak­że innych miejsc lub jed­no­dnio­wa wyciecz­ka.

Fot. Grze­gorz, CC BY 2.0

Łagiewniki

Dru­gim naj­czę­ściej odwie­dza­nym sank­tu­arium w Pol­sce są kra­kow­skie Łagiew­ni­ki. Duży w tym wkład miał papież Jano­wi Paw­ło­wi II. Dzię­ki nie­mu skrom­na zakon­ni­ca Fau­sty­na Kowal­ska zosta­ła wynie­sio­na na ołta­rze, a jej kult zna­czą­co wzrósł na war­to­ści. Dodat­ko­wo sank­tu­arium moż­na tak­że zwie­dzić naj­star­szą sto­li­cę Pol­ski, a i do Zako­pa­ne­go jest zale­d­wie godzi­na dro­gi busem czy samo­cho­dem.

Fot. Ewa Obrzut, CC BY 2.0

Licheń

Licheń, do nie­daw­na mała wio­ska, dziś jest jed­nym z naj­więk­szych cen­trów kul­tu maryj­ne­go w Pol­sce. Poza cudow­nym źró­deł­kiem jest tu pięk­na bazy­li­ka, jed­na z naj­więk­szych w Euro­pie. Jed­nak tak jak Jasna Góra, tak­że tutaj bra­ku­je infra­struk­tu­ry tury­stycz­nej. Licheń jest więc raczej pro­po­zy­cją na jed­no­dnio­wy wypad.

Fot. Arka­dius, CC BY 2.0

Wadowice

Wynie­sie­nie na ołta­rze pol­skie­go papie­ża, Jana Paw­ła II, któ­ry jako Karol Woj­ty­ła uro­dził się w Wado­wi­cach, spo­wo­do­wa­ło, że tak­że to mia­stecz­ko sta­ło się dość licz­nie odwie­dza­nym przez wier­nych. Bli­skość Kra­ko­wa jest dodat­ko­wą atrak­cją – moż­na odwie­dzić kil­ka miejsc, tak­że kul­tu reli­gij­ne­go, pod­czas jed­nej wypra­wy.

Fot. Jaro­sław Pocz­tar­ski, CC BY 2.0

Kalwaria Zebrzydowska

Mia­sto, sły­ną­ce z Bazy­li­ki Mat­ki Bożej Aniel­skiej i 42 kapli­czek i kościół­ków połą­czo­nych ze sobą w jeden szlak modli­tew­ny, jest kolej­nym, po Łagiew­ni­kach i Wado­wi­cach, punk­tem na tzw. szla­ku papie­skim. War­to nad­mie­nić, że wszyst­kie te miej­sco­wo­ści moż­na odwie­dzić tak­że pod­czas kole­jo­wej wypra­wy.

Fot. Mini­stry of Fore­ign Affa­irs of the Repu­blic of Poland, CC BY-ND 2.0

Najczęściej odwiedzane miejsca kultu religijnego (chrześcijańskiego) na świecie

Watykan

Waty­kan, czy­li kościel­na enkla­wa w Rzy­mie, to zara­zem Sto­li­ca Apo­stol­ska. To tu od wie­lu lat sie­dzi­bę swo­ją mają kolej­ni papie­że. W samym Waty­ka­nie na uwa­gę zasłu­gu­je przede wszyst­kim Bazy­li­ka św. Pio­tra na pla­cu św. Pio­tra, zbu­do­wa­na w miej­scu, w któ­rym zło­żo­no reli­kwie św. Pio­tra. W jej pod­zie­miach miesz­czą się gro­by papie­skie. Bar­dzo cie­ka­we są tak­że muzea papie­skie. Będąc w Waty­ka­nie mamy też nie­po­wta­rzal­ną oka­zję zwie­dzić cały Rzym – z kolo­seum, pan­te­onem, Kapi­to­lem, fan­ta­stycz­ny­mi fon­tan­na­mi i wie­lo­ma zabyt­ka­mi jesz­cze z cza­sów antycz­nych czy śre­dnio­wiecz­nych. Mimo, iż Waty­kan nie nale­ży do UE, moż­na go odwie­dzać bez pasz­por­tu.

Fot. Ben­son Kua, CC BY-SA 2.0

Jerozolima

Jero­zo­li­ma to naj­więk­sze mia­sto i sto­li­ca Izra­ela. To wyjąt­ko­we miej­sce waż­ne jest nie tyl­ko dla chrze­ści­jań­stwa, ale tak­że dla wie­lu innych reli­gii. W Jero­zo­li­mie jest więc co naj­mniej kil­ka miejsc, któ­re pod­czas piel­grzym­ki trze­ba koniecz­nie odwie­dzić, m.in. Górę Syjon, Gol­go­tę czy Bazy­li­kę Gro­bu Pań­skie­go. Z powo­du aktów prze­mo­cy w więk­szych mia­stach Izra­ela, w Jero­zo­li­mie Wschod­niej i na Zachod­nim Brze­gu Jor­da­nu, MSZ odra­dza jed­nak wyjaz­dy w te rejo­ny.

Fot. David Poe, CC BY-ND 2.0

Betlejem

Betle­jem to mia­sto w Auto­no­mii Pale­styń­skiej. Od wie­ków koja­rzo­ne jest z kul­tem miej­sca naro­dzin Jezu­sa Chry­stu­sa. W pół natu­ral­nej Gro­cie Mlecznej/Grocie Naro­dze­nia mie­ści się sank­tu­arium maryj­ne. Znaj­du­je się tu tak­że jeden z naj­star­szych kościo­łów chrze­ści­jań­skich — Bazy­li­ka Naro­dze­nia Pań­skie­go. Podob­nie jak w przy­pad­ku Jero­zo­li­my MSZ prze­strze­ga tury­stów i pro­si o ostroż­ność pod­czas wyjaz­du. Mimo to Jero­zo­li­ma i Betle­jem jest tłum­nie odwie­dza­na przez tury­stów. Dobrym roz­wią­za­niem są zor­ga­ni­zo­wa­ne przez biu­ra podró­ży wyciecz­ki do Izra­ela, obej­mu­ją­ce te miej­sca kul­tu reli­gij­ne­go.

Fot. krebsmaus07, CC BY 2.0

Fatima

W Fati­mie w Por­tu­ga­lii wier­ni odwie­dza­ją Sank­tu­arium Fatim­skie zwią­za­ne z kul­tem maryj­nym od 1917 roku, kie­dy to trój­ce małych pastusz­ków obja­wi­ła się Mat­ka Boża. Prze­ka­za­ne dzie­ciom trzy tajem­ni­ce, z któ­rych dwie pierw­sze upu­blicz­nio­no w 1941, a ostat­nią dopie­ro w 2000 roku. Sank­tu­arium, do któ­re­go odby­wa­ją się piel­grzym­ki powsta­ło dokład­nie w miej­scu obja­wień Mat­ki Bożej.

Fot. Gil­les Roy

Lourdes

Lour­des jest mia­stem, leżą­cym w połu­dnio­wej Fran­cji. Miesz­czą­ce się tam sank­tu­arium maryj­ne jest naj­więk­szym w kra­ju i jed­nym z naj­więk­szych na całym świe­cie ośrod­ków kul­tu maryj­ne­go. W 1858 roku czter­na­sto­let­niej Ber­na­de­cie obja­wi­ła się Mat­ka Boża. Lour­des posia­da aż 22 miej­sca zwią­za­ne z kul­tem oraz boga­tą infra­struk­tu­rę tury­stycz­ną.

Fot. Jor­ge CG, CC BY 2.0

Loreto

Lore­to jest nie­wiel­kim wło­skim mia­stecz­kiem nad Adria­ty­kiem, do któ­re­go rok rocz­nie cią­gną wier­ni. Przy­cią­ga ich nie tyl­ko bazy­li­ka, ale przede wszyst­kim sank­tu­arium San­ta Casa, tzw. Świę­ty Domek. Według legen­dy jest to frag­ment praw­dzi­we­go naza­re­tań­skie­go domu Maryi. Do Włoch prze­wio­zła go rodzi­na De Ange­lis, ratu­jąc przed znisz­cze­niem. Znaj­du­je się tu tak­że pol­ski cmen­tarz wojen­ny, gdyż to wła­śnie Pola­cy pod­czas II Woj­ny Świa­to­wej wyzwo­li­li Lore­to.

Fot. maz­za­maz­za, CC BY-SA 2.0

Asyż

Innym wło­skim mia­stecz­kiem, któ­re peł­ni rolę cen­trum kul­tu reli­gij­ne­go, jest Asyż, miej­sce naro­dzin św. Fran­cisz­ka i św. Kla­ry. War­te zwie­dze­nia są wspa­nia­łe kościo­ły i kate­dry, ale tak­że Gro­ta św. Fran­cisz­ka, w któ­rej zacho­wa­ło się jego kamien­ne łoże. Do Asy­żu w kil­ka godzin dostać się moż­na samo­cho­dem z malow­ni­czej Flo­ren­cji.

Fot. Rober­to Fer­ra­ri, CC BY-SA 2.0

Medjugorje

Medju­go­rie leży w Bośni i Her­ce­go­wi­nie. Obec­nie nadal bada­na jest przez komi­sję powo­ła­ną przez papie­ża auten­tycz­ność obja­wień z 1981 roku. Rela­cje z nich zosta­ły prze­ka­za­ne przez aż sześć osób. Według nich obja­wie­nia wciąż trwa­ją. Głów­nym punk­tem piel­grzym­ko­wym jest kościół pw. świę­te­go Jaku­ba, oraz wznie­sie­nia w oko­licz­nych wsiach: Wzgó­rze Obja­wień i Góra Krzy­ża.

Fot. Sean MacEn­tee, CC BY 2.0

Czy wybra­li­by­ście wyciecz­kę na pre­zent komu­nij­ny dla dziec­ka?


Je­śli za­sta­na­wia­sz się nad tym jak za­pa­no­wać nad sza­leń­stwem ko­mu­nij­nym pod­po­wia­dam jak za­pla­no­wać, zor­ga­ni­zo­wać, prze­żyć du­cho­wo i za­pa­mię­tać ten je­dy­ny dzień w ży­ciu dziec­ka, to zobacz jakie ja mam doświad­cze­nia:

Fot. 1 Jor­ge Diaz, CC BY-SA 2.0