Całkiem poradnikowo

W co ubrać się na komunię?

Dzie­ci mają łatwiej. Na komu­nię dziew­czyn­ki ubie­ra­ją bia­łą, pra­wie wesel­ną sukien­kę, chłop­cy gar­ni­tu­ry, albo wszy­scy jak jeden mąż bia­łe alby. Gorzej mają mamy tych mło­dych ludzi. W co ubrać się na komu­nię wła­sne­go dziec­ka? A co zało­żyć jeśli jest się gościem? O pod­po­wiedź popro­si­łam Mar­ty­nę, blo­ger­kę modo­wą.

Mar­ty­na jak zwy­kle nie zawio­dła i przy­go­to­wa­ła cie­ka­we sty­li­za­cje na każ­dą kie­szeń. Wszyst­kie ubra­nia może­cie zna­leźć w tego­rocz­nej ofer­cie sie­ció­wek.

Stylizacja MartyNY

Mar­ty­na jako gość zamiast kla­sycz­nych czar­nych spodni wybra­ła bar­dzo mod­ny w tym sezo­nie beż. Dzię­ki temu cała sty­li­za­cja jest oży­wio­na. Bia­ła, zwiew­na bluz­ka na ramiącz­kach doda­je efekt deli­kat­no­ści. Jako narzut­kę wybra­ła czar­ny płaszcz, któ­ry dopeł­nia­ją szpil­ki w tym samym kolo­rze. Efekt może­cie podzi­wiać na zdję­ciach autor­stwa Łuka­sza Gębu­ry poni­żej.

płaszcz C&A| bluz­ka New Look| spodnie BIKBOK| buty Stra­di­va­rius| toreb­ka H&M

Jako mama dziecka komunijnego można wybrać jedną z poniższych propozycji:

Zestaw Mohi­to

Sukien­ka | Buty | Toreb­ka

Zestaw C&A

Spód­ni­ca | Koszu­la | San­dał­ki | Toreb­ka

Jako gość przyjęcia komunijnego warto zastanowić się nad takimi stylizacjami:

Zestaw H&M

Sukien­ka błę­kit | Kol­czy­ki Szpil­ki | Toreb­ka

Zestaw Zara

Kom­bi­ne­zon | Toreb­ka | Buty


Mar­ty­na Kocha­now­ska, blo­ger­ka modo­wa. Wyzna­je zasa­dę „nie musi być dro­go żeby było mod­nie”. Jej sty­li­za­cje są cie­ka­we, choć czę­sto opie­ra­ją się na zna­nych sie­ciów­kach czy ubra­niach z second han­dów. Jeśli jeste­ście cie­ka­wi zaglą­daj­cie tutaj.


Je­śli za­sta­na­wia­sz się nad tym jak za­pa­no­wać nad sza­leń­stwem ko­mu­nij­nym pod­po­wia­dam jak za­pla­no­wać, zor­ga­ni­zo­wać, prze­żyć du­cho­wo i za­pa­mię­tać ten je­dy­ny dzień w ży­ciu dziec­ka, to zobacz jakie ja mam doświad­cze­nia: