Całkiem poradnikowo

Organizacja komunii — plan i kosztorys przyjęcia

Orga­ni­za­cja komu­nii czę­sto przy­po­mi­na orga­ni­za­cję małe­go wese­le – sły­sze­li­ście to twier­dze­nie? Nie jest bez­pod­staw­ne! Obie impre­zy są bar­dzo podob­ne – co praw­da pod wzglę­dem przy­go­to­wań do same­go sakra­men­tu komu­nia jest o wie­le bar­dziej wyma­ga­ją­ca, jed­nak po stro­nie rodzi­ców leży dru­ga, bar­dziej podob­na część, czy­li przy­go­to­wa­nie przy­ję­cia.

I choć naj­le­piej roz­po­cząć je już rok wcze­śniej, to jeśli komu­nia two­je­go dziec­ka jest za 2 mie­sią­ce, wciąż nie jest za póź­no.

Rysu­nek: Ryso­two­ry

Organizacja I komunii – jak się do tego zabrać

Pla­no­wa­nie każ­dej impre­zy wyglą­da podob­nie i nale­ży roz­po­cząć je od wyzna­cze­nia budże­tu i zro­bie­nia listy gości i listy zaku­pów.

Wyzna­cze­nie budże­tu na „jak naj­mniej” nie jest dobrym pomy­słem, bo bez kon­kret­nej kwo­ty zawsze wyda­je się dużo wię­cej, niż by się chcia­ło. Nie­waż­ne, jak bar­dzo ogra­ni­czo­ne masz środ­ki, po pro­stu zapisz kwo­tę na kart­ce, nawet jeśli będzie mia­ło to być 100 zł – dzię­ki temu łatwiej myśleć o roz­wią­za­niach.

Jeśli nie masz jesz­cze poję­cia, ile może kosz­to­wać Cię orga­ni­za­cja komu­nii, prze­czy­taj ten arty­kuł do koń­ca, wte­dy zorien­tu­jesz się, ile możesz wydać.

Lista gości i lista zaku­pów pozwo­lą Ci na racjo­nal­ne podzie­le­nie budże­tu na poszcze­gól­ne ele­men­ty.

Sprawy kościelne

W zależ­no­ści od para­fii i miej­sca czę­sto to rodzi­ce są odpo­wie­dzial­ni za przy­go­to­wa­nie deko­ra­cji kościo­ła i pre­zent dla nie­go. Tymi spra­wa­mi zaj­mu­ją się wybra­ni rodzi­ce, naj­czę­ściej z rady rodzi­ców, więc jeśli nie jesteś jed­nym z nich, Two­ja rola ogra­ni­cza się do wpła­ce­nia skład­ki.

Jed­nak jeśli to wła­śnie Ty jesteś za to odpo­wie­dzial­ny, to deko­ra­cje kościo­ła nale­ży zamó­wić co naj­mniej 4 mie­sią­ce wcze­śniej i prze­zna­czyć na to ok. 1500 zł.

Pre­zent czy ofia­ra na kościół to spra­wa indy­wi­du­al­na dla każ­dej para­fii. Jeśli kupu­je­cie pre­zent, trze­ba o tym pomy­śleć ok. 2–3 mie­się­cy wcze­śniej; jeśli jest to tyl­ko ofia­ra pie­nięż­na, nie trze­ba się do niej przy­go­to­wy­wać – wystar­czy prze­ka­zać ją po mszy. To koszt ok. 1000 zł.

Nie zapo­mi­naj­my też o orga­ni­ście, któ­ry dodat­ko­wo uczest­ni­czy w pró­bach dzie­ci – jego wyna­gro­dze­nie to kolej­ne 800 zł. Jest jesz­cze sprzą­ta­nie kościo­ła przed i po mszy – to kolej­ne 300 zł.

Na oso­bę to – w zależ­no­ści od licz­by dzie­ci – ok. 100 zł.

Lista gości i zaproszenia

Na samym począt­ku pla­no­wa­nia war­to spo­rzą­dzić listę gości z zazna­cze­niem osób, co do któ­rych jeste­śmy już teraz pew­ni, że przyj­dą, i tych, któ­re zapra­sza­my tyl­ko pro­for­ma. Taka lista osób poka­że, na ilu gości może­my liczyć, a tym samym odpo­wie na pyta­nia, gdzie zor­ga­ni­zu­je­my komu­nię i ile za to zapła­ci­my. Pozwo­li też osta­tecz­nie pod­jąć decy­zję, jak duże będzie przy­ję­cie.

Lista gości przy­da się tak­że przy wypi­sy­wa­niu zapro­szeń, tak żeby o nikim nie zapo­mnieć. Jeśli cho­dzi o same zapro­sze­nia: wybór wzo­rów jest ogrom­ny, podob­nie jak prze­dział ceno­wy. Za naj­tań­sze zapro­sze­nia trze­ba zapła­cić ok. 1,5 zł, do tego 3 zł za wysła­nie ich zwy­kłym listem.

Organizacja komunii w domu

Orga­ni­za­cja komu­nii w domu jest coraz mniej popu­lar­na, co nie ozna­cza, że jest to złe roz­wią­za­nie. Fak­tem jest, że takie przy­ję­cie wyma­ga dużo wię­cej zaan­ga­żo­wa­nia, pla­no­wa­nia i przy­go­to­wań, ale nie da się ukryć, że czę­sto takie przy­ję­cie będzie kosz­to­wa­ło znacz­nie mniej niż to orga­ni­zo­wa­ne w restau­ra­cji.

Prze­licz i prze­myśl, czy masz tyle miej­sca i chę­ci, aby zro­bić takie przy­ję­cie w domu.

Ile kosz­tu­je orga­ni­za­cja przy­ję­cia w domu? Wszyst­ko zale­ży od licz­by gości tego, czy będziesz wynaj­mo­wać sto­ły, krze­sła, zasta­wę albo sprzęt kuchen­ny. Bar­dzo ogól­nie licząc: przy 10 oso­bach za przy­staw­ki, obiad, napo­je i tort zapła­ci­my 500‑1000 zł. Choć tu dużo zale­ży od tego, co będzie znaj­do­wa­ło się w menu.

Organizacja komunii w restauracji

Jeśli decy­du­jesz się na przy­ję­cie w restau­ra­cji to spiesz się! Popu­lar­ne miej­sca czę­sto mają wypeł­nio­ny gra­fik nawet dwa lata do przo­du. Oczy­wi­ście, nie jest to regu­łą i pół roku czy 3 mie­sią­ce wcze­śniej też moż­na zna­leźć wol­ne miej­sca. Tego punk­tu nie moż­na jed­nak zosta­wić na ostat­nią chwi­lę – im mniej cza­su do komu­nii, tym mniej­szy jest wybór i możesz być zda­ny na to, co zosta­nie.

Koszt orga­ni­za­cji przy­ję­cia w restau­ra­cji zaczy­na się od ok. 100 zł za oso­bę. W zależ­no­ści od loka­lu trze­ba doli­czyć jesz­cze: tort, kor­ko­we, alko­hol (jeśli chce­my go podać), deko­ra­cje sto­łu i krze­seł, obsłu­gę kel­ner­ską, cia­sta, owo­ce, napo­je. Śred­nio – z dodat­ka­mi – za oso­bę trze­ba liczyć 150–200 zł, czy­li przy 10 oso­bach to koszt 1500–2000 zł.

Wybie­ra­jąc lokal kie­ruj się:

  • loka­li­za­cją,
  • udo­god­nie­nia­mi dla dzie­ci,
  • jako­ścią potraw,
  • wiel­ko­ścią sali,
  • dostęp­no­ścią kli­ma­ty­za­cji.

Duże sale, na któ­rych odby­wa się dużo przy­jęć w jed­nym cza­sie, czę­sto w cenie ofe­ru­ją dodat­ko­we atrak­cje dla dzie­ci, takie jak zaba­wy z ani­ma­tor­ka­mi czy dmu­cha­ny zamek.

Organizacja komunii w plenerze

Dom i restau­ra­cja to nie jedy­ne miej­sca na tego typu przy­ję­cia. Komu­nie odby­wa­ją się w maju, więc już w cza­sie, kie­dy moż­na spo­dzie­wać się pogod­nych, sło­necz­nych, a cza­sem wręcz let­nich dni.

Szcze­gól­nie jeśli komu­nia wypa­da pod koniec maja, war­to pomy­śleć o zor­ga­ni­zo­wa­niu przy­ję­cia pod namio­ta­mi. Taką impre­zę moż­na zor­ga­ni­zo­wać we wła­snym ogro­dzie lub na wyna­ję­tych powierzch­niach.

Przy­ję­cia w ple­ne­rze są miłym uroz­ma­ice­niem, szcze­gól­nie jeśli tra­fi nam się szcze­gól­nie upal­ny dzień. Może­my też liczyć na pięk­ne zdję­cia, ponie­waż miej­sca ofe­ru­ją­ce impre­zy w ple­ne­rze dys­po­nu­ją naj­czę­ściej pięk­ną zie­lo­ną i ukwie­co­ną oko­li­cą.

Wystar­czy kil­ka leża­ków i para­so­li i goście będą mogli poczuć się jak na waka­cjach. W takim miej­scu łatwiej też o orga­ni­za­cję zabaw dla dzie­ci.

Sukienka, alba, garnitur

Kolej­ną rze­czą na liście zaku­pów jest ubra­nie, w któ­rym dziec­ko pój­dzie do komu­nii, a więc sukien­ka, gar­ni­tur lub alba

W ostat­nich latach coraz popu­lar­niej­sze jest ubie­ra­nie wszyst­kich dzie­ci w jed­na­ko­we pro­ste alby. Roz­wią­za­nie to jest o tyle wygod­ne, że oszczę­dza dużo cza­su i pie­nię­dzy. W takim przy­pad­ku alby zama­wia­ne są hur­to­wo lub wybie­ra się jeden wzór, któ­ry moż­na łatwo dostać – tu wszyst­ko zale­ży od decy­zji rodzi­ców. Koszt uży­wa­nej alby to nawet 30 zł, nowej – w zależ­no­ści od wzo­ru – 100–200 zł.

W przy­pad­ku gdy dzie­ci idą do komu­nii w gar­ni­tu­rach i sukien­kach, koniecz­ne będzie poświę­ce­nie na ten ele­ment więk­szej ilo­ści cza­su – żeby zna­leźć odpo­wied­ni strój, praw­do­po­dob­nie trze­ba będzie kil­ku­krot­nie przejść się z dziec­kiem po skle­pach. W przy­pad­ku gar­ni­tu­ru koszt to ok. 250 zł, ceny sukie­nek zaczy­na­ją się od 200 zł, ale śred­nio za sukien­kę trze­ba zapła­cić 400 zł.

Bez wzglę­du na to, czy do kupie­nia jest alba, suk­nia czy gar­ni­tur, zaku­py trze­ba zapla­no­wać na 3–4 mie­sią­ce przed uro­czy­sto­ścią.

Komunijne dodatki

Ubiór to nie wszyst­ko. Potrzeb­ne są jesz­cze dodat­ki.

Dla dziew­czy­nek potrzeb­ne będą wia­nek, ręka­wicz­ki, toreb­ka, boler­ko, raj­sto­py i buty. To koszt ok. 230 zł.

Dla chłop­ca potrze­bu­je­my kra­wa­tu lub musz­ki, butów, koszu­li – to dodat­ko­we 170 zł.

Nie­za­leż­nie od płci dzie­ci będą potrze­bo­wać różań­ca, ksią­żecz­ki, świe­cy, pamiąt­ko­wej chu­s­ty – to kolej­ne 60 zł. Tego rów­nież war­to nie zosta­wiać na osta­nia chwi­lę i kupić razem z gar­ni­tu­rem i sukien­ką.

Fryzura dla dziewczynek

Fry­zu­rę moż­na wyko­nać same­mu albo sko­rzy­stać z pomo­cy fry­zje­ra. Jeśli decy­du­je­my się na pierw­szą opcję, fry­zu­rę prób­ną naj­le­piej zro­bić co naj­mniej 2 tygo­dnie wcze­śniej, żeby w ostat­niej chwi­li nie oka­za­ło się, że jed­nak nie potra­fi­my wyko­nać jakie­goś upię­cia lub bra­ku­je nam spi­nek. Moż­na też po pro­stu zamó­wić fry­zje­ra, co może oszczę­dzić wie­lu stre­sów. Koszt takiej usłu­gi to ok. 100 zł.

Fry­zu­rę dla dziew­czyn­ki trze­ba wybrać jesz­cze przed zaku­pie­niem wian­ka i ozdób do wło­sów: jeśli wło­sy będą upię­te w koczek, potrzeb­ny będzie mały wia­nek, przy luź­no upię­tych fry­zu­rach – zwy­kły wia­nek na całą gło­wę. Nie­ko­niecz­nie trze­ba tu sta­wiać na sztucz­ne ozdo­by, moż­na pomy­śleć o tra­dy­cyj­nym wian­ku z żywych kwia­tów. Ceny zaczy­na­ją się od ok. 50 zł, ale wia­nek moż­na też oczy­wi­ście zro­bić samo­dziel­nie z polnych kwia­tów.

Fotograf i kamerzysta

Nie moż­na zapo­mnieć o upa­mięt­nie­niu tego dnia! Czę­sto sama uro­czy­stość w koście­le jest uwiecz­nia­na przez jed­ne­go wspól­ne­go kame­rzy­stę i foto­gra­fa. Wszyst­ko zale­ży od fotografa,a le prze­waż­nie moż­na liczyć na nagra­nia z komu­nii i prób, zdję­cia gru­po­we i indy­wi­du­al­ne.

Koszt takiej usłu­gi zaczy­na się od 60 zł za dziec­ko. Orga­ni­za­cja tego ele­men­tu też spo­czy­wa tyl­ko na wybra­nym komi­te­cie orga­ni­za­cyj­nym, więc jeśli do nie­go nie nale­żysz, Two­je zada­nia koń­czą się na zapła­ce­niu usta­lo­nej skład­ki. Jeśli nato­miast jesteś w komi­te­cie orga­ni­za­cyj­nym pamię­taj, że foto­gra­fa war­to zamó­wić nawet z rocz­nym wyprze­dze­niem.

Dodat­ko­wo za upa­mięt­nie­nie przy­ję­cia trze­ba zapła­cić ok. 500 zł w przy­pad­ku foto­gra­fa i tyle samo za kame­rzy­stę. O tym tak­że war­to pomy­śleć ok. rok wcze­śniej.

Atrakcje na komunię

Podob­nie jak wese­le komu­nię moż­na uatrak­cyj­nić róż­ny­mi roz­ryw­ka­mi. Naj­po­pu­lar­niej­szą i naj­prak­tycz­niej­szą opcją jest zamó­wie­nie ani­ma­to­ra. W koń­cu na komu­nii naj­waż­niej­sze są dzie­ci, więc war­to zapew­nić im cie­ka­wą roz­ryw­kę.

Jeśli w restau­ra­cji, gdzie pla­nu­je­my urzą­dzić przy­ję­cie, będzie jed­na lub wię­cej komu­nii, war­to poro­zu­mieć się w tej spra­wie i zamó­wić więk­sze ani­ma­cje z róż­ny­mi warsz­ta­ta­mi i sta­no­wi­ska­mi. W pod­sta­wo­wej opcji za 3 h zaba­wy i 2 ani­ma­to­rów trze­ba zapła­cić ok. 600 zł.

Na tym atrak­cje się jed­nak nie koń­czą: moż­na wyna­jąć magi­ka, klau­na, szczu­dla­rza, zamó­wić can­dy bar lub foto­bud­kę. Moż­li­wo­ści jest wie­le i osta­tecz­ny wybór zale­ży tyl­ko od indy­wi­du­al­nych pre­fe­ren­cji.

Czę­stym błę­dem rodzi­ców jest nie doma­ga­nie się umów od firm, w któ­rych takie usłu­gi się zama­wia. Bez tego nie mam żad­nej gwa­ran­cji na to, że fak­tycz­nie ktoś poja­wi się na przy­ję­ciu i nie mamy pra­wa do rekla­ma­cji. War­to, więc o to zadbać. O tym dla­cze­go war­to pod­pi­sy­wać umo­wy możesz wię­cej prze­czy­tać tutaj.

Co jeszcze jest do zorganizowania?

Orga­ni­za­cja komu­nii na tym się nie koń­czy: nie moż­na zapo­mnieć o rodzi­cach i rodzeń­stwie. Dla nich tak­że trze­ba kupić nowe stro­je, zamó­wić fry­zje­ra.

W zależ­no­ści od loka­li­za­cji sali koniecz­ne może oka­zać się wyna­ję­cie trans­por­tu dla gości.

Trze­ba też pamię­tać o pre­zen­cie dla kate­che­ty przy­go­to­wu­ją­ce­go dzie­ci do komu­nii, możesz rów­nież przy­go­to­wać małe poda­run­ki dla gości.

Organizacja komunii – podsumowanie

Pod­su­mo­wu­jąc: co, kie­dy i za ile? Jeśli nie wie­dzia­łeś, jaką kwo­tę wpi­sać do budże­tu, to wyli­cze­nie pomo­że Ci zde­cy­do­wać, któ­re ele­men­ty chcesz albo musisz uwzględ­nić i ile mogą one kosz­to­wać.

2 lata-3 mie­sią­ce wcze­śniej
Rezer­wa­cja sali – ok. 2000 za 10 osób

1 rok-4 mie­sią­ce wcze­śniej
Rezer­wa­cja foto­gra­fa lub kame­rzy­sty – ok. 500 zł

8 mie­się­cy wcze­śniej
Roz­po­czę­cie prób do komu­nii

6–4 mie­sią­ce wcze­śniej
Zamó­wie­nie deko­ra­cji do kościo­ła – ok. 50 zł

6–3 mie­sią­ce wcze­śniej
Ani­ma­tor­ki – ok. 600 zł
Inne atrak­cje

4–3 mie­sią­ce wcze­śniej
Zakup suk­ni, gar­ni­tu­ru, dodat­ków – ok. 600 zł
Fry­zjer – ok. 100 zł
Goto­wy wia­nek z żywych kwia­tów – ok. 50 zł
Roze­sła­nie zapro­szeń – ok. 50 zł

3–2 mie­sią­ce wcze­śniej
Zakup pre­zen­tu dla kościo­ła – ok. 50 zł
Zamó­wie­nie orga­ni­sty – ok. 50 zł

Razem: 4050 zł

Orga­ni­za­cja komu­nii w restau­ra­cji dla 10 osób – z foto­gra­fem i ani­ma­cja­mi dla dzie­ci, sukien­ką lub gar­ni­tu­rem – będzie kosz­to­wać ok. 4050 zł. Przy 20 oso­bach kosz­ty będzie wyno­sił już ok. 6000 zł i o takiej impre­zie war­to zacząć myśleć nawet dwa lata wcze­śniej.

Zapi­sa­łeś już kwo­tę jaką chcesz prze­zna­czyć na komu­nię? Świet­nie – dolicz do niej jesz­cze 10% na wszel­kie nie­spo­dzie­wa­ne wydat­ki.

O czym pamiętać organizując komunię?

Wszyst­kie komu­nie odby­wa­ją się w jed­nym mie­sią­cu – maju. Nagro­ma­dze­nie imprez w tym cza­sie jest duże, do tego docho­dzą jesz­cze popu­lar­ne w tym cza­sie ślu­by, dla­te­go zna­le­zie­nie sal, foto­gra­fów czy ani­ma­to­rów na ostat­nią chwi­lę może być pro­ble­mem.

Nie zosta­wiaj rezer­wa­cji na ostat­nią chwi­lę. Wybie­ra­jąc pro­fe­sjo­nal­ne fir­my pod­pi­su­jesz umo­wę na daną usłu­gę, więc nie musisz się oba­wiać utra­ty zalicz­ki, nie­do­trzy­ma­nia umo­wy czy tego, że ktoś o zapo­mni o Two­im zle­ce­niu.

Jesteś już po czy jesz­cze przed orga­ni­za­cją komu­nii? Jak to wyglą­da u Cie­bie? Podziel się swo­ją opi­nią w komen­ta­rzach!


Je­śli za­sta­na­wia­sz się nad tym jak za­pa­no­wać nad sza­leń­stwem ko­mu­nij­nym pod­po­wia­dam jak za­pla­no­wać, zor­ga­ni­zo­wać, prze­żyć du­cho­wo i za­pa­mię­tać ten je­dy­ny dzień w ży­ciu dziec­ka, to zobacz jakie ja mam doświad­cze­nia:


Arty­kuł przy­go­to­wa­ła Joan­na Dzik – event mana­ger w Aka­de­mii Dobrej Zaba­wy Sów­ka, któ­ra od lat zaj­mu­je się orga­ni­za­cją naj­róż­niej­szych przy­jęć, a w szcze­gól­no­ści ani­ma­cją dla dzie­ci.

Fot. Jake Prze­spo, CC BY 2.0