Całkiem poradnikowo

Prezent na komunię — lista najlepszych propozycji

Wpraw­dzie I Komu­nia Świę­ta to nie same pre­zen­ty. Wpraw­dzie kwe­stia wia­ry jest waż­na, ale każ­dy lubi upo­min­ki. Dla­te­go wła­śnie gościom czy chrzest­nym tak zale­ży, by pre­zent, jakim obda­ru­ją kil­ku­lat­ka, był dobrze przy­ję­ty. A jesz­cze nasi rodzi­ce wła­sną komu­nię wspo­mi­na­ją tyl­ko dla­te­go, że był to jeden z nie­licz­nych momen­tów, kie­dy foto­graf robił im pamiąt­ko­we zdję­cie w odświęt­nym stro­ku. Nie było też rodzin­nych przy­jęć z tej oka­zji. Naszej komu­nii towa­rzy­szy­ły pre­zen­ty w posta­ci rowe­rów Wigry 3, zegar­ków czy zło­tych łań­cusz­ków oraz coraz wystaw­niej­sze impre­zy. A dziś? Jak wyglą­da lista komu­nij­nych pre­zen­tów?

Elektronika

Laptop, komputer

Wpraw­dzie każ­dy obda­ro­wu­ją­cy takim pre­zen­tem chciał­by aby lap­top czy kom­pu­ter słu­żył do nauki, ale nie oszu­kuj­my się: głów­nym zada­niem kom­pu­te­ra dla dziec­ka jest zaba­wa. Dla­te­go wybie­ra­jąc pomię­dzy mode­la­mi sprawdź­my by miał przede wszyst­kim dobrą, nie­zin­te­gro­wa­ną kar­tę gra­ficz­ną, dużo RAM-u, dysk od 1Tb oraz dobry, mato­wy moni­tor. Pamię­taj­my, że więk­szość lap­to­pów prze­zna­czo­nych jest raczej do prze­glą­da­nia Inter­ne­tu czy pra­cy na tek­ście, a nie ope­ro­wa­niu obra­zem. Dla­te­go też czę­sto naj­now­sze gry nie uru­cho­mią się nawet na nowym sprzę­cie. Na tanim lap­to­pie naj­wy­żej moż­na w Mine­craft pograć. Jeśli dziec­ko inte­re­su­je się foto­gra­fią czy obrób­ką fil­mów to też nie spo­dzie­waj­my się po takich urzą­dze­niach zbyt wie­le.

Konsola

Jeśli dziec­ko ma już kom­pu­ter, a uwiel­bia wir­tu­al­ną rze­czy­wi­stość, być może dobrym roz­wią­za­niem będzie zakup kon­so­li. Na ryn­ku prym wio­dą przede wszyst­kim Play Sta­tion 4, Xbox One oraz naj­now­szy Nin­ten­do Swich. Każ­da z plat­form ma róż­ne plu­sy i minu­sy, a tak­że zestaw dedy­ko­wa­nych spe­cjal­nie na nie gier. I tak np. tyl­ko na PS4 pogra­my w naj­now­sze Gran Turi­smo 7 czy Unchar­ted 4, na Xbox one w Forze Moto­sport 6 czy Halo 5, a na Nin­ten­do w Mario Cart 8 czy zapie­ra­ją­ca dech w pier­siach The Legend of Zelda: Bre­ath of the Wild. O to, czy są to wg PEGI gry dla dzie­ci, zadba­ją rodzi­ce. W Mine­cra­fta pograć moż­na na wszyst­kich kon­so­lach.

Smartwatch i smartfon

Dzie­ci inte­li­gent­ne to i sprzę­ty mają inte­li­gent­ne. Wiec jeśli nie zega­rek i komór­ka, to smar­twach i smart­fon. O ile smart­fo­ny ma też więk­szość doro­słych i cza­sem nie wyobra­ża­my sobie życia bez nie­któ­rych jego apli­ka­cji, o tyle smar­twach jest raczej nowo­ścią. A tak napraw­dę to tyl­ko zsyn­chro­ni­zo­wa­ny z smart­fo­nem zega­rek, czę­sto wypo­sa­żo­ny w funk­cje fit­ness, czy­li np. kro­ko­mierz.

Tablet, czytnik książek

Zamiast prze­no­śne­go lap­to­pa moż­na dziec­ku kupić tablet. Jest to wpraw­dzie słab­szy sprzęt, ale apli­ka­cje Andro­ida pozwa­la­ją na gra­nie w te same gry co na smart­fo­nie, za to na więk­szym wyświe­tla­czu. Do czy­ta­nia ksią­żek war­to jed­nak pomy­śleć o czyt­ni­ku e-booków, koniecz­nie z tech­no­lo­gią e-papie­ru (jed­nak nadal książ­ki naj­le­piej się czy­ta).

Pojazdy

Rower

Wcze­śniej­sze pre­zen­ty skła­nia­ły do sie­dzą­ce­go try­bu życia. Jeśli chcesz zmo­ty­wo­wać dziec­ko do ruchu kup mu rower, to zawsze się spraw­dza. Może to być rower gór­ski, może być miej­ski – wszyst­ko zale­ży czy czę­ściej dziec­ko będzie jeż­dzić po lesie i wer­te­pach czy po mie­ście i dro­gach rowe­ro­wych. W przy­pad­ku rowe­rów roz­miar ma zna­cze­nie. Dziec­ko przy­stę­pu­ją­ce do komu­nii ma z regu­ły 9–10 lat, a co za tym idzie 120–150 cm wzro­stu. Naj­od­po­wied­niej­szy będzie rower o kołach 24”.

Elektryczna hulajnoga lub deskorolka

Jeśli nie rower to może hulaj­no­ga albo desko­rol­ka? Ale oczy­wi­ście nie taka zwy­kła, a elek­trycz­na. Pojaz­dy te poru­sza­ją się z mak­sy­mal­ną pręd­ko­ścią 15 km/h, a aku­mu­la­to­rek star­cza nawet na 10 km jaz­dy bez koniecz­no­ści ponow­ne­go łado­wa­nia.

Quad, skuter

W przy­pad­ku quadów i sku­te­rów jestem scep­tycz­nie nasta­wio­na. Nie tyl­ko dla­te­go, że są to napra­wę dro­gie zabaw­ki, ale przede wszyst­kim dla­te­go, że dziec­ko poni­żej 14 roku życia nie może nimi samo­dziel­nie jeź­dzić bez upraw­nień. Musi przejść szko­le­nie i zdać pra­wo jaz­dy kate­go­rii AM. Sam pojazd musi speł­niać wyma­ga­nia tech­nicz­ne, posia­dać homo­lo­ga­cję, aktu­al­ne bada­nie tech­nicz­ne, ubez­pie­cze­nie oraz być zare­je­stro­wa­ny. 9-latek nie może mieć jesz­cze nawet kar­ty rowe­ro­wej, nie kupuj­my mu więc pre­zen­tu, z któ­re­go nie powi­nien korzy­stać.

Pismo Święte

Połą­cze­nie tra­dy­cji i ducho­we­go sen­su Komu­nii Świę­tej. To ponad­cza­so­wy upo­mi­nek. Jeśli zadba­my, by wyda­nie było boga­to ilu­stro­wa­ne oraz opa­trzy­my je zapa­da­ją­cą w pamięć dedy­ka­cją będzie nie­za­po­mnia­nym pre­zen­tem. Cza­sem do wer­sji papie­ro­wej dołą­cza­ne są pły­ty DVD z gra­mi, mul­ti­me­dial­ny­mi fil­ma­mi czy też quiza­mi, z któ­rych z pew­no­ścią sko­rzy­sta kil­ku­la­tek.

Zegarek, biżuteria

Zaraz po pamiąt­ko­wym wyda­niem Biblii (zwy­kle z wkład­ką pie­nięż­ną) zega­rek i biżu­te­ria to naj­bar­dziej tra­dy­cyj­ne pre­zen­ty. Czas prze­cież zawsze będzie­my odmie­rzać, a zło­to zawsze jest w cenie. Taki pre­zent wca­le nie musi być nud­ny – zegar­ki mogą być z wygra­we­ro­wa­ną dedy­ka­cją, doty­czyć ulu­bio­nych posta­ci z fil­mów czy gier (np. Star Wars). Ja sama pamię­tam zega­rek z pającz­kiem zamiast sekund­ni­ka. O ile zegar­ki zwy­kle otrzy­mu­ją chłop­cy, to już biżu­te­ria jest dome­ną dziew­czy­nek. Do wybo­ru mamy łań­cusz­ki, meda­li­ki, wisior­ki, kol­czy­ki czy bran­so­let­ki.

Akcesoria dotyczące hobby

Cza­sem zda­rza się, że dziec­ko przyj­mu­ją­ce I Komu­nię Świę­tą jest zapa­lo­nym foto­gra­fem, inte­re­su­je się bio­lo­gią czy astro­no­mią, malar­stwem itd. Jeśli jako gość wie­my o takim koni­ku może­my dać taki pre­zent, któ­ry będzie wspie­rał jego hob­by. Mikro­skop, lune­ta, apa­rat foto­gra­ficz­ny, pro­fe­sjo­nal­ne narzę­dzia arty­stycz­ne czy też instru­ment muzycz­ny może być nie tyl­ko miłym poda­run­kiem, ale począt­kiem pasji na całe życie.

Wyjazd, kurs, obóz tematyczny

Kur­sy języ­ko­we, waka­cje w sio­dle czy obo­zy tema­tycz­ne są coraz czę­ściej wybie­ra­ną for­mą pre­zen­tu komu­nij­ne­go. W koń­cu czę­sto to zaba­wa i nauka w jed­nym. W przy­pad­ku wybo­ru war­to zapo­znać się z pasja­mi mło­de­go czło­wie­ka, by wybrać coś, co napraw­dę lubi, a nie to, co nam się podo­ba.

Rysu­nek: Ryso­two­ry

A Wy co wybie­rze­cie na pre­zent dla komu­nię?


Je­śli za­sta­na­wia­sz się nad tym jak za­pa­no­wać nad sza­leń­stwem ko­mu­nij­nym pod­po­wia­dam jak za­pla­no­wać, zor­ga­ni­zo­wać, prze­żyć du­cho­wo i za­pa­mię­tać ten je­dy­ny dzień w ży­ciu dziec­ka, to zobacz jakie ja mam doświad­cze­nia:

Fot. India7 Network, Den­nis Young, Andy Rogers, Cho­on Hong Yap