Prezent na chrzest, który zawsze się sprawdzi

Prezent na chrzest, który zawsze się sprawdzi Image

Prezent na chrzest, który zawsze się sprawdzi

Jestem chrześ­ci­janką i nie boję się tego stwierdzenia. Moje dzieci są ochrzc­zone i chodzą na religię w szkole i przed­szkolu. Jeśli jed­nak miały­by mieć uroczys­tość chrz­tu św. właśnie ter­az, to praw­dopodob­nie miałam więk­sze rozez­nanie co kupić malu­chowi, by prezent na chrzest nie był tylko upominkiem na chwilę, ale pamiątką na całe życie. Co w takim razie nie jest tylko przemi­ja­jącą modą, a doskon­ałą for­mą pamiąt­ki?

Ubranie do chrztu

Dopiero, kiedy Arti miał Komu­nię św. zwierzył mi się, że chci­ał­by, bym jego albę pozostaw­iła na pamiątkę. Ja nie zostaw­iałam swo­jej sukien­ki komu­ni­jnej ani ślub­nej, jed­nak dla niego ten kawałek mate­ri­ału stanowi pamiątkę nie mniejszą niż pieniądze, po których i tak niedłu­go będzie wspom­nie­nie. Nieste­ty nie pomyślałam o tym, a ubranek do chrz­tu moich dzieci już nie ma. Podarowane dalej mają już pewnie które­goś z kolei właś­ci­ciela.

Jeśli zas­tanaw­iasz się co kupić dziecku jako prezent na chrzest, warto poroz­maw­iać z rodzi­ca­mi, czy nie chcieli­by właśnie takiego prezen­tu. Częs­to moż­na dodatkowo sper­son­al­i­zować sukienkę dla dziew­czyn­ki czy pier­wszą bodzi­ako-koszulę i wyszyć na niej inic­jały. Taki prezent na chrzest będzie prawdzi­wą pamiątką.

Pierwsza biblia

Bib­lia z piękny­mi obrazka­mi lub nawet audio­book­iem do słucha­nia kole­jnych his­torii np. przed snem, to kole­jny trafiony pomysł na prezent na chrzest. W takiej książeczce bez trudu moż­na napisać oso­bistą dedykację dla nowego człon­ka Koś­cioła, dzię­ki czemu nabierze ona oso­bis­tego i niepow­tarzal­nego charak­teru.

Obrazek z Aniołem Stróżem lub chrześcijańska figurka

Bard­zo pięknym zwycza­jem jest obdarowanie dziec­ka obrazkiem, cza­sem ze sre­bra, z wiz­erunk­iem Anioła Stróża. Sama pamię­tam taki obrazek zaw­ies­zony nad moim łóżkiem. Do tego mama samodziel­nie wyhaftowała mi poduszkę z aniołkiem. Żału­ję, że nie przetr­wał, gdyż był moim ulu­bionym oblecze­niem na jaś­ka. Mojej córce do dziś podo­ba się delikat­na fig­ur­ka anioł­ka, którą dostała od swo­jej chrzest­nej. Każdy z takich prezen­tów może zaw­ier­ać dedykację np. przyk­le­joną do tyl­nej strony obraz­ka.

Biżuteria

Biżu­te­ria to raczej pieśń przyszłoś­ci. Małe dziecko raczej meda­li­ka nosić nie będzie, bran­so­let­ka też mu się za szy­bko nie przy­da. Jedynie spec­jalne naszyjni­ki z bursz­tynu na ząbkowanie, choć też kon­trow­er­syjne, mogą być biżu­ter­ią na tu i ter­az. Niem­niej właśnie biżu­te­ria to najczęś­ciej wybier­any prezent na chrzciny zarówno dla dziew­czynek, jak i chłopców. Jeśli jesteś przesąd­ny (cho­ci­aż kłó­ci się to z byciem kato­likiem!) to zrezygnuj z kup­na krzyży­ka, wróżącego ciężkie życie obdarowane­mu. Jedyne odstępst­wo od tego to kup­no bran­so­let­ki w formie różań­ca, której ele­mentem jest także krzyżyk.

Dziew­czynkę moż­na obdarować także kol­czyka­mi. Jed­nak tu też jest sporo kon­trow­er­sji, gdyż coraz więcej jest głosów, by tak małych dzieci nie męczyć prze­bi­janiem uszu. A czekanie kil­ka – kilka­naś­cie lat na decyzję o wiz­y­cie u piercera raczej może skończyć się tym, że podarunek, choć dro­gi, wyjdzie z mody. Zło­to to wprawdzie zawsze inwest­y­c­ja kap­i­tału, jed­nak lep­iej kupić kruger­rand niż złote kol­czy­ki.

Personalizowane pudełko na pamiątki

Każdy z nas chy­ba chci­ał­by mieć tak jak w amerykańs­kich fil­mach kufer z pamiątka­mi. Nie ma lep­szej okazji niż sprezen­towanie właśnie takiego kufra lub choć­by mniejszego pudełecz­ka. Tech­ni­ki graweru w różnych mate­ri­ałach czy też wypala­nia w drewnie stworzą z niepo­zornego nawet pudełecz­ka istne dzieło sztu­ki, które dodatkowo moż­na sper­son­al­i­zować według włas­nego gus­tu.

Sesja zdjęciowa

Pod­czas więk­szych imprez rodzin­nych czy koś­ciel­nych warto zad­bać o dobre zdję­cia. Jeśli w rodzinie nie ma wari­a­ta z aparatem, który cyka zdję­cia każde­mu, dobrym rozwiązaniem jest opłace­nie usłu­gi fotografa w koś­ciele lub na przyję­ciu w gronie rodziny. Moż­na też pokusić się o zafun­dowanie odd­ziel­nej sesji dla nowo ochrzc­zonego dziec­ka i jej rodz­iców i chrzest­nych. Taki prezent na chrzciny będzie pamiątką na całe życie.

Czego bym już dziś nie wybrała

Mam za sobą potrójną przy­jem­ność bycia mamą dziec­ka chrzc­zonego i pod­wójną bycia matką chrzest­ną. Wiem jed­no: żad­nych zabawek i prezen­tów prak­ty­cznych. Ale prak­ty­cznych dla rodz­i­ca, nie dla dziec­ka. Fajnie jest dostać krze­sełko do karmienia czy droższą zabawkę, nawet row­erek biegowy, który dziecko dosiądzie dopiero za jak­iś rok. Jed­nak dziecko za kil­ka lat kom­plet­nie nie będzie pamię­tało o takim prezen­cie na chrzciny. A i my, jako rodz­ice, pewnie zapom­n­imy, że misiek z klap­nię­tym uszkiem był upominkiem dla chrześ­ni­a­ka.

Fot. Valerie Hino­josa, CC BY-SA 2.0

A co Wy uważa­cie za najlep­szy prezent na chrzest?

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 25 Data | 8 września 2017

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem poradnikowo