Archiwum wg kategorii: S

Powrót do szkoły po reformie za moich czasów i dziś Image

Powrót do szkoły po reformie za moich czasów i dziś

Lata 90-te ubie­głe­go wie­ku kon­tra te­go­rocz­na re­for­ma. Czy dla dziec­ka rze­czy­wi­ście każ­da zmia­na edu­ka­cji jest złem? A może… może ono wca­le nie zda­je so­bie z niej sprawy?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 25 Data | 11 września 2017
Czasem każdy potrzebuje kopa na zapęd Image

Czasem każdy potrzebuje kopa na zapęd

Nie wiem jak Wy, ale ja po­trze­bu­ję wiecz­nej mo­ty­wa­cji i kopa na za­pęd bar­dzo czę­sto. Trud­no za­cząć mi na­wet pro­za­icz­ne za­da­nie bez przy­mu­sze­nia się.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 30 Data | 30 sierpnia 2017
Po tym poznasz, czy masz wystarczająco dużo dzieci Image

Po tym poznasz, czy masz wystarczająco dużo dzieci

Jed­no? Dwa? Trzy? Czte­ry? Dru­ży­na pił­kar­ska? Po czym ła­two po­znać, że masz już wy­star­cza­ją­co dużo dzie­ci jak na Two­je moż­li­wo­ści? Wpis wca­le nie o fi­nan­sach, bo o pie­nią­dze jest najłatwiej!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 26 Data | 28 sierpnia 2017
Czy blogowanie jest opłacalne bardziej niż kopanie rowów? Image

Czy blogowanie jest opłacalne bardziej niż kopanie rowów?

Na­ro­bisz się, na­mę­czysz, a efek­tów nie wi­dać? Za­sta­na­wiasz się czy nie rzu­cić to i nie zo­stać blo­ge­rem? Opo­wiem czy blo­go­wa­nie jest opłacalne.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 44 Data | 18 sierpnia 2017
Publiczne karmienie piersią nie jest łatwe Image

Publiczne karmienie piersią nie jest łatwe

Kar­mie­nie ser­kiem kil­ku­lat­ka czy no­wo­rod­ka bu­tel­ką nie jest ta­kim pro­ble­mem jak pu­blicz­ne kar­mie­nie pier­sią. I nie przy­spa­rza tylu uwag na­wet ro­dzi­ny, któ­ra po­win­na prze­cie z wspierać.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 29 Data | 16 sierpnia 2017
Akceptuję każdy sezon mojego życia Image

Akceptuję każdy sezon mojego życia

Od kie­dy ak­cep­tu­ję każ­dy se­zon mo­je­go ży­cia, każ­dą za­mia­nę, jest o wie­le ła­twiej. Ak­cep­ta­cja nie ozna­cza, że na wszyst­ko go­dzę się ni­czym owca na rzeź…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 16 Data | 11 sierpnia 2017
Dlaczego oglądając animé jestem bardziej zadowolona z życia? Image

Dlaczego oglądając animé jestem bardziej zadowolona z życia?

Je­stem do­ro­sła i oglą­dam baj­ki dla dzie­ci. Nie tyl­ko z dzieć­mi, ale tak­że czę­sto wie­czo­rem, kie­dy to więk­sza cześć spo­łe­czeń­stwa śle­dzi losy bo­ha­te­rów se­ria­li, fil­mów dłu­go­me­tra­żo­wych lub me­czy pił­ki noż­nej. Ja w tym cza­sie oglą­dam ja­poń­skie ani­mé. Dziw­ne? Nie tyl­ko dla Was. Na­wet do­ro­śli Ja­poń­czy­cy uwa­ża­ją to za od­stęp­stwo od nor­my. Ale dzięki…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 18 Data | 4 sierpnia 2017