Polityka prywatności

Ty, jako czy­tel­nik masz pra­wa. Ja, jako autor blo­ga, mam obo­wiąz­ki. Poznaj­my je, by było nam razem przy­jem­nie i bez­piecz­nie niczym w folii bąbel­ko­wej pod­czas jaz­dy rowe­rem.

Kim jestem?

Jestem Admi­ni­stra­to­rem stro­ny inter­ne­to­wej o adre­sie: https://konfabula.pl. Jeśli chcesz, mogę nawet pochwa­lić się swo­imi dany­mi: Moni­ka Kili­jań­ska, e-mail kon­tak­to­wy: info@konfabula.pl. To na ten adres możesz zgła­szać wszel­kie żąda­nia zwią­za­ne z Two­imi dany­mi oso­bo­wy­mi, a ja posta­ram się nie­zwłocz­nie, ale nie dłu­żej niż w cią­gu mie­sią­ca od wysła­nia wia­do­mo­ści, odpo­wie­dzieć na nie.

Jakie masz prawa do swoich danych?

Jeśli doda­łeś komen­ta­rze na blo­gu Konfabula.pl, możesz zażą­dać dostar­cze­nia do wglą­du pli­ku z wyeks­por­to­wa­nym kom­ple­tem Two­ich danych oso­bi­stych będą­cych w moim posia­da­niu, w tym całość tych dostar­czo­nych przez Cie­bie. Możesz rów­nież zażą­dać usu­nię­cia przez nas cało­ści Two­ich danych oso­bi­stych w moim posia­da­niu, prze­nie­sie­nia ich, usu­nię­cia czy też zmia­ny. Nie doty­czy to żad­nych danych, któ­re jestem zobli­go­wa­na zacho­wać ze wzglę­dów admi­ni­stra­cyj­nych, praw­nych albo bez­pie­czeń­stwa. Masz też pra­wo do cof­nię­cia wcze­śniej wyra­żo­nej zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych.

Jeśli uznasz, że prze­twa­rza­nie Two­ich danych prze­ze mnie naru­sza prze­pi­sy RODO masz pra­wo wnieść skar­gę do Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych, na zasa­dach okre­ślo­nych w usta­wie z dnia 10 maja 2018 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych.

Co robię z Twoimi danymi osobowymi i czemu tak delikatnie?

Logi

Korzy­sta­nie z blo­ga wią­że się z prze­sy­ła­niem zapy­tań do ser­we­ra, na któ­rym znaj­du­je się blog. Takie zapy­ta­nie to przede wszyst­kim takie infor­ma­cje, jak Twój adres IP, infor­ma­cje o prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej i sys­te­mie ope­ra­cyj­nym. Dane zapi­sa­ne w logach ser­we­ra sta­no­wią wyłącz­nie mate­riał pomoc­ni­czy słu­żą­cy do admi­ni­stra­cji ser­we­ra, a ich zawar­tość nie jest ujaw­nia­na niko­mu poza oso­ba­mi upo­waż­nio­ny­mi do admi­ni­stro­wa­nia ser­we­rem w ovh.pl.

E-maile

Cuda się zda­rza­ją, dzie­ci się logu­ją na pocz­tę rodzi­ców. Nie trze­ba się jed­nak bać. Two­je maile, wysła­ne do mnie nawet przy­pad­ko­wo, są widocz­ne tyl­ko dla mnie. Korzy­sta­jąc z e-mailo­we­go kon­tak­tu ze mną dobro­wol­nie prze­ka­zu­jesz swo­je dane, naj­czę­ściej e-mail, ale cza­sem i imię, w celu zapy­ta­nia. Będą one wyłącz­nie wyko­rzy­sta­ne w celu odpo­wie­dzi na kon­takt.

Komentarze

Kie­dy odwie­dza­ją­cy witry­nę zosta­wia komen­tarz, zbie­ra­my dane widocz­ne w for­mu­la­rzu komen­to­wa­nia, jak i adres IP odwie­dza­ją­ce­go oraz pod­pis jego prze­glą­dar­ki jako pomoc przy wykry­wa­niu spa­mu. Nie będą one wyko­rzy­sty­wa­ne w celach mar­ke­tin­go­wych. Dane te prze­cho­wy­wa­ne są w Word­Pres­sie na ser­we­rze w ovh.pl oraz w sys­te­mie Disqus w celach zarzą­dza­nia komen­ta­rza­mi oraz ich mode­ro­wa­nia. Inne oso­by trze­cie mają do nich dostę­pu.

Zano­ni­mi­zo­wa­ny ciąg zna­ków stwo­rzo­ny na pod­sta­wie two­je­go adre­su ema­il (tak zwa­ny hash) może zostać prze­sła­ny do usłu­gi Gra­va­tar w celu spraw­dze­nia czy jej uży­wasz. Tu znaj­dziesz poli­ty­kę pry­wat­no­ści usłu­gi Gra­va­tar. Po zatwier­dze­niu komen­ta­rza twój obra­zek pro­fi­lo­wy jest widocz­ny publicz­nie w kon­tek­ście two­je­go komen­ta­rza.

Newsletter

Jeśli wyra­zisz zgo­dę na prze­twa­rza­nie danych w innych celach np. mar­ke­tin­go­wych i prze­sy­ła­nia infor­ma­cji han­dlo­wych  – będą wyko­rzy­sty­wa­ne jedy­nie do wysy­ła­nia e-maili infor­ma­cyj­nych ze stro­ny Konfabula.pl. Dane te prze­cho­wy­wa­ne są w sys­te­mie Mailer Lite. Inne oso­by trze­cie nie będą mia­ły do nich dostę­pu.

Ciasteczka

Prze­glą­da­jąc tą stro­nę bądź świa­do­my, że uży­wa ona pli­ków cookies w Two­jej prze­glą­dar­ce. Możesz je wyłą­czyć samo­dziel­nie, a każ­da prze­glą­dar­ka ma swo­je spo­so­by na cia­stecz­ka. Nie moż­na jed­nak mieć ciast­ka i zjeść ciast­ka: wyłą­cze­nie pli­ków cookies może powo­do­wać trud­no­ści w korzy­sta­niu ze stro­ny. Nie tyl­ko mojej — każ­dej. Brak zmia­ny usta­wień prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej na usta­wie­nia blo­ku­ją­ce zapi­sy­wa­nie pli­ków cookies jest jed­no­znacz­ne z wyra­że­niem zgo­dy na ich zapi­sy­wa­nie.

Konfabula.pl wyko­rzy­stu­je wła­sne cia­stecz­ka, jak i cia­stecz­ka od pod­mio­tów trze­cich. Są to przede wszyst­kim dane wyko­rzy­sty­wa­ne do śle­dze­nia sta­ty­styk stro­ny. Jako czy­tel­nik jesteś jed­ną z waż­niej­szych dla mnie sta­ty­styk: jesteś Uni­kal­nym Użyt­kow­ni­kiem! Dzię­ki cia­stecz­kom wiem jak dłu­go prze­glą­dasz stro­nę, skąd do mnie tra­fi­łeś, a nawet czy wró­cisz na kolej­ny wpis. Zbie­ra­ne w tym zakre­sie infor­ma­cje są cał­ko­wi­cie ano­ni­mo­we i nie pozwa­la­ją na Two­ją iden­ty­fi­ka­cję.

Jakie jesz­cze ciast­ka u mnie znaj­dziesz?

  • cookies Face­bo­oka — czy­li mar­ke­tin­go­wy Pixel Face­bo­oka
  • cookies ser­wi­su You Tube — w postach zawie­ra­ją­cych fil­my
  • cookies Disqus — sys­tem kome­na­trzy
  • cookies OVH — pli­ki cookies fir­my hostin­gu­ją­cej blo­ga
  • cookies Google — dane sta­ty­stycz­ne, udo­stęp­nia­nie tre­ści na plat­for­mie Google
  • cookies Mailer Lite — sys­tem pozwa­la­ją­cy na sub­skry­bo­wa­nie new­slet­te­ra

Jeśli zosta­wisz na blo­gu komen­tarz, będziesz mógł wybrać opcję zapi­su two­jej nazwy, adre­su ema­il i adre­su stro­ny inter­ne­to­wej w cia­stecz­kach, dzię­ki któ­rym pod­czas pisa­nia kolej­nych komen­ta­rzy powyż­sze infor­ma­cje będą już dogod­nie uzu­peł­nio­ne. To bar­dzo wygod­ne roz­wią­za­nie. Nie martw się, te cia­stecz­ka wyga­sa­ją po roku.

Osadzone treści z innych witryn

Arty­ku­ły na tej witry­nie mogą zawie­rać osa­dzo­ne tre­ści (np. fil­my, obraz­ki, arty­ku­ły itp.). Osa­dzo­ne tre­ści z innych witryn zacho­wu­ją się ana­lo­gicz­nie do tego, jak­by użyt­kow­nik odwie­dził bez­po­śred­nio kon­kret­ną witry­nę.

Te witry­ny mogą zbie­rać infor­ma­cję o Tobie, uży­wać cia­ste­czek, dołą­czać dodat­ko­we, zewnętrz­ne sys­te­my śle­dze­nia i moni­to­ro­wać Two­je inte­rak­cje z osa­dzo­nym mate­ria­łem, włą­cza­jąc w to śle­dze­nie Two­ich inte­rak­cji z osa­dzo­nym mate­ria­łem jeśli posia­dasz kon­to i jesteś zalo­go­wa­ny w tam­tej witry­nie.

 

Bezpieczeństwo

Wszyst­ko, co napi­sa­łam wyżej, jest tyl­ko dla Two­je­go dobra. To dla­te­go dane oso­bo­we są gro­ma­dzo­ne z nale­ży­tą sta­ran­no­ścią i odpo­wied­nio chro­nio­ne przed dostę­pem do nich przez oso­by do tego nie­upo­waż­nio­ne. Pil­nu­ję je lepiej niż wła­snych dzie­ci!  Do tego blog i pocz­ta e-mail mają aktyw­ny cer­ty­fi­kat SSL, a moje dzie­ci nie. Możesz być pewien, że są bez­piecz­ne.