Muzyka dla wapniaka i dla smyka

Muzyka dla wapniaka i dla smyka Image

Muzyka dla wapniaka i dla smyka

Mu­zy­ka łą­czy po­ko­le­nia, nie każ­dy jed­nak utwór przy­pad­nie do gu­stu za­rów­no spo­koj­nym dziad­kom, zmę­czo­nym ro­dzi­com jak i nad­po­bu­dli­we­mu wnucz­ko­wi. Bę­dąc dziec­kiem wraz z sio­strą do upa­dłe­go słu­cha­li­śmy ka­se­ty Jive Bun­ny and The Ma­ster­mi­xers, na któ­rej zna­la­zły się zre­mik­so­wa­ne prze­bo­je rock’n’rollowe. Nie­je­den syl­we­ster, kie­dy to ro­dzi­ców nie było w domu, spę­dzi­li­śmy na dzi­kich har­cach przy tej mu­zy­ce, chrup­kach i oran­ża­dzie.

Po­ni­żej przed­sta­wiam pro­po­zy­cję nie­śmier­tel­nych ta­necz­nych szla­gie­rów, przy któ­rych z po­wo­dze­niem plą­sa­ją tak­że moje dzie­ci:

  • lata 20′ i 30′

Glenn Mil­ler — Lit­tle Brown Jug

Ray Char­les — Hit The Road Jack

Eu­ge­niusz Bodo — Ach te baby

Al­bert Har­ris — Pan­na An­dzia ma wy­chod­ne

He­le­na Gros­sów­na — Ach jak przy­jem­nie

  • lata 40′ i 50′

Gene Kel­ly — Sin­ging in the rain

Ta­de­usz Schmidt i Ire­na San­tor — Jak przy­go­da to tyl­ko w War­sza­wie

Elvis — Ho­und Dog

  • lata 60′

The Be­atles — Help

Chub­by Chec­ker — Twist aga­in

Lois Arm­strong -What a Won­der­ful World

The Be­ach Boys — Sur­fin’ USA

Czer­wo­ne gi­ta­ry — Nie za­dzie­raj nosa

Ka­ta­rzy­na Sob­czyk — Nie bądź taki szyb­ki Bill

  • lata 70′

Bee Gees — Stay­in’ Ali­ve

Vil­la­ge Pe­ople — Y.M.C.A.

Abba — Mam­ma Mia

Bo­ney M — Ra­spu­tin

Wid Cher­ry — Play that fun­ky mu­sic

Ma­ry­la Ro­do­wicz — Mał­goś­ka

Ma­rek Gre­chu­ta — Nie do­ka­zuj

  • lata 80′

Bob­by McFer­rin — Don’t Wor­ry, Be Hap­py

Ma­don­na — Ma­te­rial girl

El­ton John — I’m Still Stan­ding

Mi­cha­el Jack­son — Beat It

Qu­een — We will rock you

An­drzej Ro­sie­wicz — Chłop­cy ra­da­row­cy

Lady Pank — Mniej niż zero

  • lata 90′

Dr Al­ban — It’s my life

Len­ny Kra­vitz — Fly away

Ric­ky Mar­tin — Li­vin’ La Vida Loca

Scat­man John — Scat­man (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop)

The Pro­di­gy — Po­ison

The Spi­ce Girls — Wan­na­be

Reni Ju­sis — Za­krę­co­na

For­ma­cja Nie­ży­wych Scha­buff – Lato

  • XXI wiek

Red Hot Chi­li Pep­pers — Can’t Stop

Gwen Ste­fa­nie — What You Wa­iting For?

The Black Eyed Peas — Pump it

Go­ril­laz — 19–2000

Mika — Lol­li­pop

Out­Kast — Hey Ya!

Sha­ki­ra — Waka Waka

LMFAO — Par­ty pe­ople

Pha­rell Wi­liams — Hap­py

Duck Sau­ce — Bar­bra Stre­isand

Bra­than­ki — W ki­nie , w Lu­bli­nie

Ja­rzę­bi­na — Koko, koko Euro spo­ko

Stra­chy na La­chy — Dzień do­bry, ko­cham cię

Król Ju­lian — Wy­gi­nam śmia­ło cia­ło

Te­gan and Sara feat. The Lo­ne­ly Is­land — Eve­ry­thing Is AWE­SO­ME!!!

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 8 marca 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Kultura

Otagowano: