Całkiem kulturalnie

Muzyka dla wapniaka i dla smyka

Muzy­ka łączy poko­le­nia, nie każ­dy jed­nak utwór przy­pad­nie do gustu zarów­no spo­koj­nym dziad­kom, zmę­czo­nym rodzi­com jak i nad­po­bu­dli­we­mu wnucz­ko­wi. Będąc dziec­kiem wraz z sio­strą do upa­dłe­go słu­cha­li­śmy kase­ty Jive Bun­ny and The Master­mi­xers, na któ­rej zna­la­zły się zre­mik­so­wa­ne prze­bo­je rock’n’rollowe. Nie­je­den syl­we­ster, kie­dy to rodzi­ców nie było w domu, spę­dzi­li­śmy na dzi­kich har­cach przy tej muzy­ce, chrup­kach i oran­ża­dzie.

Poni­żej przed­sta­wiam pro­po­zy­cję nie­śmier­tel­nych tanecz­nych szla­gie­rów, przy któ­rych z powo­dze­niem plą­sa­ją tak­że moje dzie­ci:

  • lata 20′ i 30′

Glenn Mil­ler — Lit­tle Brown Jug

Ray Char­les — Hit The Road Jack

Euge­niusz Bodo — Ach te baby

Albert Har­ris — Pan­na Andzia ma wychod­ne

Hele­na Gros­sów­na — Ach jak przy­jem­nie

  • lata 40′ i 50′

Gene Kel­ly — Sin­ging in the rain

Tade­usz Schmidt i Ire­na San­tor — Jak przy­go­da to tyl­ko w War­sza­wie

Elvis — Hound Dog

  • lata 60′

The Beatles — Help

Chub­by Chec­ker — Twist aga­in

Lois Arm­strong -What a Won­der­ful World

The Beach Boys — Sur­fin’ USA

Czer­wo­ne gita­ry — Nie zadzie­raj nosa

Kata­rzy­na Sob­czyk — Nie bądź taki szyb­ki Bill

  • lata 70′

Bee Gees — Stay­in’ Ali­ve

Vil­la­ge People — Y.M.C.A.

Abba — Mam­ma Mia

Boney M — Raspu­tin

Wid Cher­ry — Play that fun­ky music

Mary­la Rodo­wicz — Mał­goś­ka

Marek Gre­chu­ta — Nie doka­zuj

  • lata 80′

Bob­by McFer­rin — Don’t Wor­ry, Be Hap­py

Madon­na — Mate­rial girl

Elton John — I’m Still Stan­ding

Micha­el Jack­son — Beat It

Queen — We will rock you

Andrzej Rosie­wicz — Chłop­cy rada­row­cy

Lady Pank — Mniej niż zero

  • lata 90′

Dr Alban — It’s my life

Len­ny Kra­vitz — Fly away

Ric­ky Mar­tin — Livin’ La Vida Loca

Scat­man John — Scat­man (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop)

The Pro­di­gy — Poison

The Spi­ce Girls — Wan­na­be

Reni Jusis — Zakrę­co­na

For­ma­cja Nie­ży­wych Scha­buff – Lato

  • XXI wiek

Red Hot Chi­li Pep­pers — Can’t Stop

Gwen Ste­fa­nie — What You Waiting For?

The Black Eyed Peas — Pump it

Goril­laz — 19–2000

Mika — Lol­li­pop

Out­Kast — Hey Ya!

Sha­ki­ra — Waka Waka

LMFAO — Par­ty people

Pha­rell Wiliams — Hap­py

Duck Sau­ce — Bar­bra Stre­isand

Bra­than­ki — W kinie , w Lubli­nie

Jarzę­bi­na — Koko, koko Euro spo­ko

Stra­chy na Lachy — Dzień dobry, kocham cię

Król Julian — Wygi­nam śmia­ło cia­ło

Tegan and Sara feat. The Lone­ly Island — Eve­ry­thing Is AWESOME!!!