Jak spełniać noworoczne postanowienia?

Jak spełniać noworoczne postanowienia? Image

Jak spełniać noworoczne postanowienia?

Ży­cie to nie żart. Zwy­kle nie ma zbyt wie­le śmiesz­nych rze­czy w na­szej co­dzien­no­ści. Bo co jest ra­do­sne­go w bu­dzi­ku na­sta­wio­nym na co­dzien­ną po­bud­kę o 6:10? Gdzie tu uśmiech na twa­rzy, kie­dy sto­isz w kor­ku? Jak bar­dzo we­so­ły je­steś, kie­dy goni Cię ko­lej­ny de­adli­ne? Ile masz w so­bie hu­mo­ru kie­dy ude­rzysz się ma­łym pal­cem od sto­py we fra­mu­gę drzwi, za­trza­śniesz klu­czy­ki w sa­mo­cho­dzie lub pies na­si­ka Ci w ulu­bio­ne buty?

A jednak się kręci…

Po bu­rzy za­wsze jest słoń­ce, po wio­śnie lato, po Bo­żym Na­ro­dze­niu Nowy Rok. A jak Nowy Rok to i po­sta­no­wie­nia no­wo­rocz­ne. Czę­sto co roku te same. „Schud­nę”, „rzu­cę pa­le­nie”, „będę czę­ściej dzwo­nić do ro­dzi­ny”, „za­cznę ćwi­czyć”, „na­uczę się hisz­pań­skie­go” — sta­ła li­sta nie­jed­ne­go Po­la­ka, ba, moż­na by rzec na­wet czło­wie­ka z do­wol­ne­go za­kąt­ka świa­ta. Za­sta­na­wia­li­ście się co zro­bić, by ko­lej­no od­ha­czać punk­ty na co­rocz­nej li­ście po­boż­nych życzeń?

Po pierwsze primo – konkretnie wyraź swoje życzenie

Chcesz schud­nąć. Ok, po­sta­no­wie­nie jak naj­bar­dziej kon­kret­ne, jed­nak jego wy­ra­że­nie jest peł­ne nie,ścisłości. Za­do­wo­li Cię spa­le­nie ki­lo­gra­ma, pię­ciu czy dzie­się­ciu? Chcesz to osią­gnąć w mie­siąc, kwar­tał czy wejść w ulu­bio­ną su­kien­kę ze stud­niów­ki w Syl­we­stra roku na­stęp­ne­go? Je­śli masz za­miar osią­gnąć za­mie­rzo­ny cel war­to do­kład­nie okre­ślić CO nim jest, JAK do nie­go dojść i w JA­KIM cza­sie. Dzię­ki temu spra­wia on wra­że­nie moż­li­we­go do osią­gnię­cia, a nie świa­teł­ka nie­mra­wo mi­go­czą­ce­go gdzieś na horyzoncie.

Po drugie primo – jedz słonia po kawałku

Chcesz w wa­ka­cje płyn­nie po­ro­zu­mie­wać się z miesz­kań­ca­mi Mal­ty i to nie­ko­niecz­nie tej po­znań­skiej, a na dzień dzi­siej­szy po­tra­fisz tyl­ko po­wie­dzieć bon­gior­nomam­ma mia? Na­wet naj­cu­dow­niej­sze spo­so­by zna­le­zio­ne w in­ter­ne­cie nie po­zwo­lą Ci w ty­dzień opa­no­wać ję­zy­ka, któ­re­go tu­byl­cy uczą się od pierw­szych dni swe­go ży­cia. Za­cznij od cze­goś pro­ste­go: za­cznij od na­iw­nych dia­lo­gów, czy­ta­nek dla dzie­ci, ba­jek, słu­chaj dzie­cię­cych pio­se­nek. Je­śli bę­dziesz już czuć się na si­łach na­pisz coś do na­ti­ve­spe­ake­ra na ja­kimś fo­rum ję­zy­ko­wym, po­czy­taj wło­ską in­struk­cje pod­grza­nia piz­zy w mi­kro­fa­li. Jesz­cze przyj­dzie czas na czy­ta­nie La Re­pub­bli­ca od de­ski do de­ski czy oglą­da­niu La vita è bel­la­be bez lektora.

Po trzecie primo – roznieć słomiany zapał

Chcesz ćwi­czyć dwa razy w ty­go­dniu, by wy­glą­dać jak sio­stry Bu­kow­skie, ale po jed­nym skal­pe­lu Cho­da­kow­skiej czu­jesz się jak po ma­ra­to­nie po­łą­czo­nym ze wspi­nacz­ką wy­so­ko­gór­ską? Je­śli nie je­steś na ja­kimś po­zio­mie za­awan­so­wa­nia nie ocze­kuj, że sta­niesz się mi­strzem w je­den dzień. Mierz siły na za­mia­ry, a za­mia­ry na siły. Sko­ro wej­ście na czwar­te pię­tro po­wo­du­je za­dysz­kę, nie ocze­kuj, że po week­en­dzie na nar­tach bę­dziesz jak mło­dy bóg, chy­ba że masz na my­śli obo­la­łe­go Sy­zy­fa. Za­cznij po­wo­li, ale kon­se­kwent­nie i re­gu­lar­nie. Może za­miast mor­der­czej 6 We­ide­ra za­cznij od 10 róż­nych po­wtó­rzeń brzusz­ków na mię­śnie pro­ste i sko­śne? Po pew­nym cza­sie, kie­dy to przy 9 po­wtó­rze­niu nie bę­dziesz mo­dli­ła się o ko­niec, zwięk­szysz se­rię do 20 itd. Pierw­sze za­kwa­sy nie po­win­ny być dla Cie­bie po­wo­dem do za­rzu­ce­nia tre­nin­gu – nie od­kła­daj go na póź­niej. Ży­jesz tu i te­raz. To wła­śnie te­raz po­win­naś dzia­łać, a nie „od po­nie­dział­ku”. Nie znie­chę­caj się – na suk­ces trze­ba za­pra­co­wać, chy­ba że do­sta­łaś po­tęż­ny spa­dek i stać Cię na wszystko.

To pi­sząc koń­czę ostat­nie­go dziś cu­kier­ka z dzie­cię­cych pa­czek mi­ko­ła­jo­wych i ru­szam moją po­czci­wą dupę moje po­trze­bu­ją­ce tego cia­ło do wy­sił­ku fi­zycz­ne­go. Spa­cer do skle­pu tak­że się li­czy, prawda?

Fot. Lan­ce ShieldsCC BY 2.0

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 30 grudnia 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dorosłych

Otagowano: