Całkiem poradnikowo

D I Y Cicha książeczka — wpis gościnny

Mamę małej Zuzi znam jesz­cze z cza­sów, gdy malu­szek rósł jesz­cze w brzu­chu, czy­li już trzy lata. I kie­dy tyl­ko posta­no­wi­ła zało­żyć blo­ga wie­dzia­łam, że znaj­dę na nim cie­ka­we rze­czy, a każ­da samo­dziel­nie uszy­ta zabaw­ka, mimo iż ręcz­nie, będzie dopra­co­wa­na w każ­dym deta­lu.

Cicha ksią­żecz­ka (zna­na rów­nież jako ksią­żecz­ka mani­pu­la­cyj­na lub ksią­żecz­ka kre­atyw­na, ang. quiet book) to jej nowy spo­sób na nudę w podró­ży czy dłu­giej kolej­ce. „Zada­nia” w niej zawar­te mają róż­ny sto­pień trud­no­ści i na wie­le spo­so­bów roz­wi­ja­ją zdol­no­ści manu­al­ne. Ogra­ni­cze­niem jest jedy­nie wyobraź­nia. Ksią­żecz­kę moż­na wyko­nać na maszy­nie do szy­cia, moż­na ją uszyć ręcz­nie lub co się da przy­kle­ić kle­jem na gorą­co (cze­go nie pole­cam, bo szyb­ko moż­na to odkle­ić przy bar­dziej żywio­ło­wym dziec­ku). Choć stwo­rze­nie takiej cichej ksią­żecz­ki wyda­je się cza­so­chłon­ne to jed­nak war­to się o to poku­sić, bo dla dziec­ka to zaba­wa na dłu­go.

Ksią­żecz­ka małej Zuzi liczy 12 stron, któ­re zamknię­te są w segre­ga­to­rze, dzię­ki cze­mu jest to nadal pro­jekt otwar­ty. Przy­kła­do­we stro­ny z Zuzin­ko­wej cichej ksią­żecz­ki:

1. Zestaw do mycia ząb­ków — dziew­czyn­ka już cze­ka z otwar­tą buzią, obok stoi kubek ze szczo­tecz­ką i pastą.

zuzinka2

2. Domek pełen nie­spo­dzia­nek

zuzinka3

3. Labi­rynt dla kulecz­ki

zuzinka4

4. Coś dla fanów „Bar­dzo Głod­nej Gąsie­ni­cy” Eri­ca Carle’a — skró­co­na wer­sja ksią­żecz­ki w fil­co­wej wer­sji — rącz­ki ćwi­czą nawle­ka­nie, buzia może ćwi­czyć nazwy owo­ców.

zuzinka5

Wię­cej stron oraz krót­ka infor­ma­cja jak powsta­ła ksią­żecz­ka i jak same­mu ja zro­bić znaj­dzie­cie na jej blo­gu.

zuzinka6Fot. Zuzun­ka i jej Mama


Jeśli jesteś blo­ge­rem i z chę­cią podzie­lił­byś się swo­ją twór­czo­ścią na moim blo­gu – ser­decz­nie zapra­szam! Pisz, to nigdy nie zaszko­dzi: moniowiec@gmail.com