D I Y Cicha książeczka — wpis gościnny

D I Y Cicha książeczka — wpis gościnny Image

D I Y Cicha książeczka — wpis gościnny

Mamę małej Zuzi znam jeszcze z cza­sów, gdy maluszek rósł jeszcze w brzuchu, czyli już trzy lata. I kiedy tylko postanow­iła założyć blo­ga wiedzi­ałam, że zna­jdę na nim ciekawe rzeczy, a każ­da samodziel­nie uszy­ta zabawka, mimo iż ręcznie, będzie dopra­cow­ana w każdym detalu.

Cicha książecz­ka (znana również jako książecz­ka manip­u­la­cyj­na lub książecz­ka kreaty­w­na, ang. qui­et book) to jej nowy sposób na nudę w podróży czy długiej kole­jce. „Zada­nia” w niej zawarte mają różny stopień trud­noś­ci i na wiele sposobów rozwi­ja­ją zdol­noś­ci man­u­alne. Ogranicze­niem jest jedynie wyobraź­nia. Książeczkę moż­na wykon­ać na maszynie do szy­cia, moż­na ją uszyć ręcznie lub co się da przyk­leić kle­jem na gorą­co (czego nie pole­cam, bo szy­bko moż­na to odkleić przy bardziej żywiołowym dziecku). Choć stworze­nie takiej cichej książecz­ki wyda­je się czasochłonne to jed­nak warto się o to pokusić, bo dla dziec­ka to zabawa na dłu­go.

Książecz­ka małej Zuzi liczy 12 stron, które zamknięte są w seg­re­ga­torze, dzię­ki czemu jest to nadal pro­jekt otwarty. Przykład­owe strony z Zuzinkowej cichej książecz­ki:

1. Zestaw do mycia ząbków — dziew­czyn­ka już czeka z otwartą buz­ią, obok stoi kubek ze szc­zoteczką i pastą.

2. Domek pełen niespodzianek

3. Labirynt dla kulecz­ki

4. Coś dla fanów „Bard­zo Głod­nej Gąsieni­cy” Eri­ca Carle’a — skró­cona wer­s­ja książecz­ki w fil­cowej wer­sji — rącz­ki ćwiczą nawlekanie, buzia może ćwiczyć nazwy owoców.

Więcej stron oraz krót­ka infor­ma­c­ja jak pow­stała książecz­ka i jak samemu ja zro­bić zna­jdziecie na jej blogu.

Fot. Zuzun­ka i jej Mama

Jeśli jesteś blogerem i z chę­cią podzieliłbyś się swo­ją twór­c­zoś­cią na moim blogu – serdecznie zapraszam! Pisz, to nigdy nie zaszkodzi: moniowiec@gmail.com

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 6 czerwca 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem dziecięco

Otagowano: ,