Całkiem kulturalnie

Jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami? Najlepiej przy pomocy książek!

Uczu­cia są róż­ne: złość, roz­cza­ro­wa­nie, smu­tek, radość, duma… Dzie­ci potra­fią poka­zać je wszyst­kie, jed­nak z nazwa­niem ich i akcep­to­wal­nym dla oto­cze­nia reago­wa­niem na nie cza­sem bywa­ją pro­ble­my. Bo jak tu nie tup­nąć nogą ze zło­ści, nie trza­snąć drzwia­mi? Jak nie ska­kać z rado­ści? Jak nie pła­kać ze smut­ku z powo­du popla­mio­nej ulu­bio­nej blu­zecz­ki w Hel­lo Kit­ty? Żeby wpro­wa­dzić dziec­ko w trud­ny świat radze­nia sobie z uczu­cia­mi war­to cza­sem się­gnąć po jakąś cie­ka­wą lek­tu­rę. Tak jak te dwie poni­żej.

Gaba i nożyczki, Iza Skabek, Wydawnictwo Spotart

To wspa­nia­ła ksią­żecz­ka dla dzie­ci uczą­cych się czy­tać. Ma duże, wyraź­ne lite­ry, nie jest dłu­ga (tyl­ko 24 stro­ny) i zacie­ka­wi każ­de dziec­ko, któ­re lubi wyci­nan­ki. Bo Gaba lubi wyci­nać, ciąć i cia­chać. Ale co się sta­nie gdy nożycz­ki oka­żą się zbyt żar­łocz­ne? O tym opo­wia­da Iza Ska­bek, a lustru­je Doro­ta Poń­czyk. Książ­ka jest jed­ną z cyklu “Gaba gada”.

gaba1

gaba2

gaba3

To ja! Historyjki które dodają pewności siebie, Wydawnictwo Prószyński i S-ka

Każ­de chy­ba dziec­ko ma jakieś powo­dy, by się bać. Może to być obca oso­ba, moment zagu­bie­nia się w mie­ście, wizy­ta u den­ty­sty lub szcze­pie­nie, prze­pro­wadz­ka i nowe przed­szko­le, nowe rodzeń­stwo. Ja sama bałam się ciem­no­ści, szcze­gól­nie gdy cie­nie, któ­re rzu­ca­ła ulicz­na latar­nia, two­rzy­ły na poście­li z cie­ni hor­dę pają­ków. Brrr… W 120-stro­ni­co­wej ksią­żecz­ce zna­leźć moż­na kil­ka­na­ście cie­ka­wych, krót­kich histo­ry­jek doda­ją­cych pew­no­ści sie­bie.

toja1

toja3

toja8

toja7

toja6

toja5

toja4

toja10

Książka z serii Świat w oczach dziecka Kamyczek. To moje!, Joceline Sanschagrin, Wydawnictwo REA, 2002

Ksią­żecz­ki tej serii opo­wia­da­ją o codzien­nych sytu­acjach, poma­ga­ją opa­no­wać słow­nic­two zwią­za­ne ze sta­na­mi emo­cjo­nal­ny­mi. Patro­nem serii jest mie­sięcz­nik “Dziec­ko”. Jest to pozy­cja o twar­dych stro­ni­cach i pro­stym tek­ście. W przy­stęp­ny spo­sób poma­ga dziec­ku zro­zu­mieć isto­tę dzie­le­nia się zabaw­ka­mi.

kamyczek

kamyczek2

Disney, Złota rączka Nowy,Tekst: Marcy Kelman, Tłumaczenie: Zuzanna Naczyńska, Wydawnictwo Egmont, 2010

Twar­da ksią­żecz­ka z boha­te­ra­mi baj­ki ani­mo­wa­nej Disneya. Poma­ga dziec­ku zmie­rzyć się z trud­no­ścia­mi bycia nowym. Bar­dzo dobrze spraw­dzi­ła się w oswa­ja­niu nowe­go miej­sca tak­że w mojej rodzi­nie.

nowy

nowy2

Syfon i uczucia, Iwona Kamińska, Wydawnictwo Czterolistne

Jest to dru­ga część przy­gód weso­łe­go pię­cio­let­nie­go psa Syfo­na, któ­ry kocha swo­ją panię i jedze­nie. Czy­li psa na 100% praw­dzi­we­go. Syfon, jak na mło­de­go psa przy­sta­ło, nie wszyst­ko rozu­mie, pso­ci i doka­zu­je. Czę­sto trze­ba mu wie­le rze­czy tłu­ma­czyć, a nie­któ­re jego pomy­sły, jak kar­mie­nie pod­ło­gi z misecz­ki czy tro­ska cho­rą lodów­kę nam wyda­ją się śmiesz­ne, jed­nak moc­no zaj­mu­ją Syfo­na. Cza­sem też musi się on bory­kać z cięż­szy­mi pro­ble­ma­mi jak śmierć przy­ja­ciół­ki, poczu­cie wsty­du czy współ­czu­cie jakie oka­zu­je swo­je­mu wro­go­wi. Na szczę­ście zawsze jest ktoś, kto wytłu­ma­czy wszyst­kie kłę­bią­ce się w głę­bi psa uczu­cia. Ksią­żecz­ka posia­da wspa­nia­łe rysun­ki Beaty Horyń­skiej i nada­je się dla każ­de­go miło­śni­ka zwie­rząt: małe­go i duże­go.

syfon1

syfon9

syfon2

syfon3

syfon4

syfon5

syfon6

Pan Kuleczka, Wojciech Widłak, Wydawnictwo Media Rodzina

Pan Kulecz­ka jest zupeł­nie zwy­kłym, spo­koj­nym panem, wła­ści­cie­lem fleg­ma­tycz­ne­go psa Pyp­cia i wybu­cho­wej kacz­ki Kata­stro­fy. Są bar­dzo cie­płą i sym­pa­tycz­ną gro­mad­ką. Mają jed­nak coś, co wyróż­nia ich od innych – roz­ma­wia­ją ze sobą. O ile w przy­pad­ku Pana Kulecz­ki było­by to cał­kiem nor­mal­ne – prze­cież ja z kotem też roz­ma­wiam – o tyle kon­wer­su­ją­ce zwie­rzę­ta są raczej rzad­kim zja­wi­skiem. W ksią­żecz­ce pozna­my dwa­na­ście cudow­nych przy­gód tej weso­łej mena­że­rii. Dodat­ko­wo wspa­nia­łe ilu­stra­cje autor­stwa Elż­bie­ty Wasiu­czyń­skiej wzbo­ga­ca­ją tą bar­dzo przy­pa­da­ją­cą do gustu mło­dym czy­tel­ni­kom lek­tu­rę.

pankuleczka1

pankuleczka2

pankuleczka3

pankuleczka4

pankuleczka5

Seria Disney Kubuś i Przyjaciele. Naklejkowe szaleństwo, Wydawnictwo Egmont

Ja posia­dam trzy ksią­żecz­ki tej serii:

  • Niech żyje współ­pra­ca
  • Mów, co czu­jesz
  • Słu­chaj, Tygry­sie!

Są to kil­ku stro­ni­co­we pozy­cje, boga­to ilu­stro­wa­ne, opo­wia­da­ją­ce o przy­go­dach misia o małym rozum­ku i jego garst­ki przy­ja­ciół. Dzię­ki nim czy­tel­nik pozna­je m.in. jak współ­pra­co­wać, jak mówić o swo­ich uczu­ciach, dla­cze­go war­to słu­chać. Na koń­cu każ­dej histo­rii znaj­du­je się weso­ły wier­szyk z prze­sła­niem oraz “Puchat­ko­wa lek­cja”.

kubus6

kubus7

kubus3

kubus4

kubus2a1

kubus1

kubus2