Jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami? Najlepiej przy pomocy książek!

Jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami? Najlepiej przy pomocy książek! Image

Jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami? Najlepiej przy pomocy książek!

Uczu­cia są różne: złość, rozczarowanie, smutek, radość, duma… Dzieci potrafią pokazać je wszys­tkie, jed­nak z nazwaniem ich i akcep­towal­nym dla otoczenia reagowaniem na nie cza­sem bywa­ją prob­le­my. Bo jak tu nie tup­nąć nogą ze złoś­ci, nie trza­s­nąć drzwia­mi? Jak nie skakać z radoś­ci? Jak nie płakać ze smutku z powodu poplamionej ulu­bionej bluzecz­ki w Hel­lo Kit­ty? Żeby wprowadz­ić dziecko w trud­ny świat radzenia sobie z uczu­ci­a­mi warto cza­sem sięgnąć po jakąś ciekawą lek­turę. Tak jak te dwie poniżej.

Gaba i nożyczki, Iza Skabek, Wydawnictwo Spotart

To wspani­ała książecz­ka dla dzieci uczą­cych się czy­tać. Ma duże, wyraźne litery, nie jest dłu­ga (tylko 24 strony) i zaciekawi każde dziecko, które lubi wyci­nan­ki. Bo Gaba lubi wyci­nać, ciąć i ciachać. Ale co się stanie gdy noży­cz­ki okażą się zbyt żarłoczne? O tym opowia­da Iza Skabek, a lus­tru­je Doro­ta Pończyk. Książ­ka jest jed­ną z cyk­lu “Gaba gada”.

To ja! Historyjki które dodają pewności siebie, Wydawnictwo Prószyński i S-ka

Każde chy­ba dziecko ma jakieś powody, by się bać. Może to być obca oso­ba, moment zagu­bi­enia się w mieś­cie, wiz­y­ta u den­tysty lub szczepi­e­nie, przeprowadz­ka i nowe przed­szkole, nowe rodzeńst­wo. Ja sama bałam się ciem­noś­ci, szczegól­nie gdy cie­nie, które rzu­cała ulicz­na latar­nia, tworzyły na poś­cieli z cieni hordę pająków. Brrr… W 120-stron­i­cowej książeczce znaleźć moż­na kilka­naś­cie ciekawych, krót­kich his­to­ry­jek doda­ją­cych pewnoś­ci siebie.

Książka z serii Świat w oczach dziecka Kamyczek. To moje!, Joceline Sanschagrin, Wydawnictwo REA, 2002

Książecz­ki tej serii opowiada­ją o codzi­en­nych sytu­ac­jach, poma­ga­ją opanować słown­ict­wo związane ze stana­mi emocjon­al­ny­mi. Patronem serii jest miesięcznik “Dziecko”. Jest to pozy­c­ja o twardych stron­i­cach i prostym tekś­cie. W przys­tęp­ny sposób poma­ga dziecku zrozu­mieć istotę dzie­le­nia się zabawka­mi.

Disney, Złota rączka Nowy,Tekst: Marcy Kelman, Tłumaczenie: Zuzanna Naczyńska, Wydawnictwo Egmont, 2010

Twar­da książecz­ka z bohat­era­mi baj­ki ani­mowanej Dis­neya. Poma­ga dziecku zmierzyć się z trud­noś­ci­a­mi bycia nowym. Bard­zo dobrze sprawdz­iła się w oswa­ja­niu nowego miejs­ca także w mojej rodzinie.

Syfon i uczucia, Iwona Kamińska, Wydawnictwo Czterolistne

Jest to dru­ga część przygód wesołego pię­ci­o­let­niego psa Syfona, który kocha swo­ją panię i jedze­nie. Czyli psa na 100% prawdzi­wego. Syfon, jak na młodego psa przys­tało, nie wszys­tko rozu­mie, pso­ci i dokazu­je. Częs­to trze­ba mu wiele rzeczy tłu­maczyć, a niek­tóre jego pomysły, jak karmie­nie podło­gi z mis­ecz­ki czy tros­ka chorą lodówkę nam wyda­ją się śmieszne, jed­nak moc­no zaj­mu­ją Syfona. Cza­sem też musi się on borykać z cięższy­mi prob­le­ma­mi jak śmierć przy­jaciół­ki, poczu­cie wsty­du czy współczu­cie jakie okazu­je swo­je­mu wro­gowi. Na szczęś­cie zawsze jest ktoś, kto wytłu­maczy wszys­tkie kłębiące się w głębi psa uczu­cia. Książecz­ka posi­a­da wspani­ałe rysun­ki Beaty Horyńskiej i nada­je się dla każdego miłośni­ka zwierząt: małego i dużego.

Pan Kuleczka, Wojciech Widłak, Wydawnictwo Media Rodzina

Pan Kulecz­ka jest zupełnie zwykłym, spoko­jnym panem, właś­ci­cielem fleg­maty­cznego psa Pyp­cia i wybu­chowej kacz­ki Katas­tro­fy. Są bard­zo ciepłą i sym­pa­ty­czną gro­mad­ką. Mają jed­nak coś, co wyróż­nia ich od innych – roz­maw­ia­ją ze sobą. O ile w przy­pad­ku Pana Kulecz­ki było­by to całkiem nor­malne – prze­cież ja z kotem też roz­maw­iam – o tyle kon­wer­su­jące zwierzę­ta są raczej rzad­kim zjawiskiem. W książeczce poz­namy dwanaś­cie cud­ownych przygód tej wesołej menażerii. Dodatkowo wspani­ałe ilus­trac­je autorstwa Elż­bi­ety Wasi­uczyńskiej wzbo­ga­ca­ją tą bard­zo przy­pada­jącą do gus­tu młodym czytel­nikom lek­turę.

Seria Disney Kubuś i Przyjaciele. Naklejkowe szaleństwo, Wydawnictwo Egmont

Ja posi­adam trzy książecz­ki tej serii:

  • Niech żyje współpra­ca
  • Mów, co czu­jesz
  • Słuchaj, Tygrysie!

Są to kilku stron­i­cowe pozy­c­je, boga­to ilus­trowane, opowiada­jące o przy­go­dach misia o małym rozumku i jego garst­ki przy­jaciół. Dzię­ki nim czytel­nik poz­na­je m.in. jak współpra­cow­ać, jak mówić o swoich uczu­ci­ach, dlaczego warto słuchać. Na końcu każdej his­torii zna­j­du­je się wesoły wier­szyk z przesłaniem oraz “Puchatkowa lekc­ja”.

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 5 Data | 20 kwietnia 2016

kategorie i tagi