Całkiem poradnikowo

Pierwsza wizyta u specjalisty – okulista, ortopeda, neurolog

Gdy mia­łam trzy lata wraz z mamą zosta­łam zabra­na do oku­li­sty. Do dziś pamię­tam wiel­ką kacz­kę na tabli­cy Snel­le­na. Oka­za­ło się, że odzie­dzi­czy­łam wadę po żeń­skiej linii mojej rodzi­ny. Dosta­łam ślicz­ne, per­ło­wo-różo­we oku­lar­ki. Gdy­by wte­dy moi rodzi­ce zba­ga­te­li­zo­wa­li spra­wę, dziś nosi­ła­bym już den­ka od bute­lek. Pamię­taj­my, że wcze­śnie wykry­ta nie­pra­wi­dło­wość ma więk­sze szan­se na wyle­cze­nie.

Okulista

W przy­pad­ku zdro­wych, uro­dzo­nych o cza­sie nie­mow­ląt wizy­ta u tego spe­cja­li­sty jest koniecz­na w kil­ku przy­pad­kach:

  • kie­dy malec ma cią­gle załza­wio­ne lub ropie­ją­ce oczko
  • gdy dziec­ko zezu­je po ukoń­cze­niu 2. mie­sią­ca życia
  • jeśli nie wodzi wzro­kiem za zabaw­ka­mi
  • kie­dy w obrę­bie źre­ni­cy poja­wia się bia­ły refleks (co widać na zdję­ciach z lam­pą bły­sko­wą), jego źre­ni­ce są róż­nej wiel­ko­ści, a te róż­ni­ce nasi­la­ją się wraz ze zmia­ną oświe­tle­nia
  • jeśli w rodzi­nie wystę­pu­je dzie­dzicz­na wada wzro­ku

Do oku­li­sty w ramach NFZ potrze­ba skie­ro­wa­nie.

Cze­go spo­dzie­wać się pod­czas wizy­ty?

Oku­li­sta zba­da dziec­ku wzrok za pomo­cą spe­cja­li­stycz­ne­go sprzę­tu. Jeśli malec ma nie­droż­ny kana­lik, lekarz może zale­cić masaż kąci­ka oka lub zabieg udroż­nie­nia kana­li­ka (trwa kil­ka­na­ście minut i nie wyma­ga poby­tu w szpi­ta­lu). W przy­pad­ku podej­rze­nia wady wzro­ku, zale­ci zakra­pia­nie przez kil­ka dni oczu kro­pla­mi – atro­pi­ną. Uwa­ga, gdyż jest to sub­stan­cja tru­ją­ca. Zakra­pia­my tak, by kro­pla spły­wa­ła po oku w stro­nę nosa. Kro­ple są koniecz­ne, by na pewien czas roz­sze­rzyć źre­ni­ce, co umoż­li­wi oce­nę, z jaką wadą macie do czy­nie­nia. Przez kil­ka dni pod­czas i po zakoń­cze­niu zakra­pia­nia atro­pi­ną oczy dziec­ka będą moc­no czu­łe na świa­tło.

Ortopeda/ poradnia preluksacyjna

Na wizy­tę u ortopedy/ w porad­ni pre­luk­sa­cyj­nej w ramach NFZ powin­naś dostać skie­ro­wa­nie od pedia­try. Na bada­nie trze­ba się wybrać z malusz­kiem, kie­dy skoń­czy 6 tygo­dni (ale przed ukoń­cze­niem 12 tygo­dni życia). U nie­mow­ląt oce­nia, czy sta­wy bio­dro­we roz­wi­ja­ją się pra­wi­dło­wo i czy malu­szek nie ma dys­pla­zji.

Cze­go spo­dzie­wać się pod­czas wizy­ty?

Orto­pe­da dokład­nie zba­da oba sta­wy bio­dro­we, spraw­dzi, czy nie ma obja­wów nie­sta­bil­no­ści i ogra­ni­czeń w odwo­dze­niu nóżek, oce­ni, czy nóż­ki i uda dziec­ka są takiej samej dłu­go­ści. Czę­sto też zale­ca wyko­nać USG sta­wów bio­dro­wych, pozwa­la­ją­ce na wykry­cie nie­pra­wi­dło­wo­ści, któ­rych nie ujaw­nia zwy­kłe bada­nie lekar­skie.

Neurolog

Wizy­ta u neu­ro­lo­ga, czy­li spe­cja­li­sty od ukła­du ner­wo­we­go, powin­na się odbyć jeśli pedia­tra będzie miał wąt­pli­wo­ści co do tego, czy malec roz­wi­ja się pra­wi­dło­wo pod wzglę­dem psy­cho­ru­cho­wym. Jeśli dziec­ko ukła­da głów­kę w jed­ną stro­nę, wygi­na się do tyłu i prę­ży, ukła­da się asy­me­trycz­nie, jest dziw­nie wiot­kie, drżą mu ręce bądź też sil­nie zaci­ska rącz­ki w piąst­ki, cho­wa­jąc w dło­niach kciu­ki, jest nie­na­tu­ral­nie spo­koj­ne albo sil­nie pobu­dzo­ne, ma kło­po­ty ze ssa­niem, poin­for­muj o nich pedia­trę, któ­ry powi­nien wypi­sać potrzeb­ne skie­ro­wa­nie. Im wcze­śnie nie­pra­wi­dło­wo­ści zosta­ną dostrze­żo­ne, tym kró­cej potrwa ewen­tu­al­na reha­bi­li­ta­cja.

Cze­go spo­dzie­wać się pod­czas wizy­ty?

Neu­ro­log pod­czas bada­nia oce­ni roz­wój dziec­ka na danym eta­pie jego życia. Zro­bi malusz­ko­wi tak­że bada­nie USG głów­ki, tzw. prze­zcie­miącz­ko­we, pozwa­la­ją­ce oce­nić budo­wę cen­tral­ne­go ukła­du ner­wo­we­go. W przy­pad­ku wykry­cia nie­pra­wi­dło­wo­ści w reak­cjach psy­cho­ru­cho­wych dziec­ka, lekarz skie­ru­je mal­ca na reha­bi­li­ta­cję. Postę­py dziec­ka będą kon­tro­lo­wa­ne pod­czas kolej­nych wizyt.