Całkiem poradnikowo

Przeklęte imiona! Uważaj jakie chcesz nadać swojemu dziecku!

Nikt nie chciał­by mieć imie­nia, któ­re jest obraź­li­we, jed­nak nie mamy pły­wu na to, z jakich imion w przy­szło­ści będą powsta­wa­ły nowe żar­ty czy memy. Kie­dyś śmia­no się z Jasia w kawa­łach, teraz z Sebi­xów, Gra­żyn, Kry­sty­ny z gazow­ni czy Dże­sik i Bra­jan­ków. Są jed­nak imio­na, któ­re jed­no­znacz­nie mogą się koja­rzyć nie źle, a ze złem wcie­lo­nym.

Przeklęte imiona żeńskie

Ala

Wpraw­dzie to tyl­ko zdrob­nie­nie, ale od kie­dy moż­na ofi­cjal­nie w papie­rach wpi­sać zdrob­nie­nie, to też war­to wie­dzieć co ono może ozna­czać. Ala (lub Hala, Cha­ła, Ała) to mitycz­ny potwór zna­ny m.in. w Mace­do­nii, Buł­ga­rii i Ser­bii. Jest to demon złej pogo­dy i burz, któ­re pusto­szą win­ni­ce i nisz­czą upra­wy na polach. W nie­któ­rych mitach je tak­że dzie­ci, któ­re uwa­ża za paso­ży­ty, powo­du­je zaćmie­nia księ­ży­ca i słoń­ca oraz zwia­stu­je koniec świa­ta. Przy­po­mi­na kobie­tę-węża, kobie­tę-smo­ka lub nawet kru­ka.

Amelia

Wpraw­dzie to nie zna­cze­nie imie­nia, ale war­to wie­dzieć, że Ame­lia to też jed­nost­ka cho­ro­bo­wa. Ame­lia to wada wro­dzo­na pole­ga­ją­ca na cał­ko­wi­tym bra­ku koń­czy­ny lub koń­czyn.

Cecylia

To pięk­ne łaciń­skie imię ozna­cza „śle­pa”, ale może też ozna­czać „pro­wa­dzą­ca śle­pych” . Stąd nie­da­le­ko od powie­dze­nia „pro­wa­dził śle­py kula­we­go”…

Klaudia

Kolej­ne łaciń­skie imię z nie do koń­ca dobrym tłu­ma­cze­niem. Łaciń­ski odpo­wied­nik Clau­dius ozna­cza „kula­wy, ułom­ny, cho­ry, sła­by, nie­peł­no­spraw­ny”. Lepiej więc nie łączyć Clau­dii i Cecy­lii razem.

Dolores

Też łaciń­skie imię, tym razem ozna­cza­ją­ce „smut­na” lub „pani smut­ków”. Nikt chy­ba nie chce takiej ksyw­ki dla swo­je­go dziec­ka.

Lilith

Jeśli kocha­cie kwiet­ne imio­na jak Róża, Mal­wi­na, Hor­ten­sja czy Lilia, nie zmie­niaj­cie przy­pad­kiem nazwy tego ostat­nie­go na angiel­sko brzmią­cą Lilith, bo nie ozna­cza ona lilii, a raczej „ducha” lub „noc­ne­go potwo­ra” po hebraj­sku.

Mania

Zaraz po Ali dru­gie zdrob­nie­nie, któ­re­go lepiej nie uży­wać za czę­sto. Mania to zdrob­nie­nie wie­lu imion, naj­czę­ściej Anny, Marii, Marian­ny, Mario­li czy Mary­li. Jed­nak w mito­lo­gii etru­skiej Mania to bogi­ni świa­ta pod­ziem­ne­go i śmier­ci, mat­ka duchów.

Maria

Pięk­ne imię mat­ki Jezu­sa koja­rzy nam się dobrze, jed­nak po hebraj­sku ozna­cza „gorz­ka” lub „bun­tow­ni­cza”. Cóż, jak na Żydów­kę przy­sta­ło to Maria, mat­ka Jezu­sa, rze­czy­wi­ście była zbun­to­wa­na.

Diabelskie imiona męskie

Igor

To rosyj­skie imię powin­ny nosić dzie­ci, któ­rych rodzi­ce chcą mieć małe­go wojow­ni­ka. Igor ozna­cza bowiem po rosyj­sku „wojow­ni­czy”, więc lepiej nie nada­wać go pochop­nie w pacy­fi­stycz­nych rodzi­nach.

Jakub

Jako jeden z naj­bar­dziej zna­nych patriar­chów biblij­nych Jakub po hebraj­sku ozna­cza „ten, któ­re­go Jah­we ochra­nia”, ale tak­że „zstę­pu­ją­cy”, czy­li zasia­da­ją­cy na stoł­ku, któ­ry powi­nien pra­wo­wi­cie przy­słu­gi­wać komuś inne­mu.

Jonasz

Dla mary­na­rzy Jonasz to oso­ba, któ­rej nie chcie­li­by mieć na stat­ku, bo przy­no­si pecha. Być może wła­śnie od biblij­ne­go Jona­sza, któ­re­go połknął wie­lo­ryb, by w koń­cu wypeł­nił wolę Bożą.

Olivier

Jed­nym z demo­nów w nauce demo­no­lo­gii jest Oli­vier. To demon okru­cień­stwa wobec bied­nych i nie­szczę­śli­wych. Hm, napraw­dę nie­faj­ny demon, choć nie­gdyś był jed­nym z archa­nio­łów. Zachę­ca do okru­cień­stwa i chci­wo­ści.

Samael

Jeśli lubi­cie imię Samu­el i chcie­li­by­ście je nadać wła­sne­mu dziec­ku, uwa­żaj­cie na ewen­tu­al­ne lite­rów­ki. Mały błąd, a z „upro­szo­ne­go od Boga” będzie­cie mie­li w domu jed­ne­go z Anio­łów Śmier­ci! A dokład­niej upa­dłe­go Anio­ła Śmier­ci, któ­ry wywo­łał dru­gą, zaraz po Lucy­fe­rze, woj­nę na Nie­bie.

Fot. Spi­re­an­na, CC BY-SA 2.0