Całkiem poradnikowo

Rzęsowa rewolucja z Lashvolution

Oczy są zwier­cia­dłem duszy. To cza­sa­mi w oczach moż­na się zako­chać bez pamię­ci. Mnie zawsze hip­no­ty­zo­wa­ły brą­zo­we, sar­nie oczy… Ach… No ale mój mąż ma nie­bie­skie, więc wie­cie – nie za to go kocham. Ale on podob­no zako­chał się w moich (oczach, cho­ciaż ist­nie­je wer­sja tak­że o innych czę­ściach cia­ła). By dalej cza­ro­wać uwo­dzi­ciel­skim wzro­kiem mimo prze­ży­tych razem kil­ku­na­stu lat war­to o nie zadbać. O ile spo­jów­ki raczej zosta­wiam samym sobie, to już skó­rę regu­lar­nie trak­tu­ję kre­mem ze świe­tli­kiem, a rzę­sy… no wła­śnie zna­la­złam coś, co popra­wi ich gęstość i dłu­gość: serum pobu­dza­ją­ce wzrost rzęs Lashvo­lu­tion.

Po co?

Jeśli masz rzę­sy niczym firan­ki, to serum z pew­no­ścią zro­bi Ci z nich zasło­ny. Ale mnie, blon­drzę­sej i nie­ko­niecz­nie obda­rzo­nej przez natu­rę kura­cja bar­dzo się przy­da­ła. Jesz­cze cze­kam, aż ktoś wymy­śli takie cudo, co to pier­si uro­sną… Ech…

Dla kogo?

Wła­ści­wie każ­dy, kto nie jest uczu­lo­ny na skład­ni­ki zawar­te w pre­pa­ra­cie, może być z powo­dze­niem użyt­kow­ni­kiem serum. A tymi skład­ni­ka­mi są:

woda, gliceryna, myristoyl pentapeptide-17, propanediol, 
ekstrakt z kamelii japońskiej, wyciąg z pokrzywy, acrylates/C 10-30 
Alkyl Acrylate Crosspolymer, ekstrakt z rumianku, dechloro dihydroxy 
difluoro ethylcloprostenolamide, disodium EDTA, ethylhexylglycerin, 
niacinamide, phenoxyethanol, propylene glycol, sodium Hydroxide

Odżyw­ka prze­zna­czo­na jest dla kobiet, ale jeśli Twój męż­czy­zna zacznie Ci ją pod­bie­rać, to oczu mu nie wypa­li. Jed­nak jeśli kar­misz pier­sią lub jesteś w cią­ży nie uży­waj serum. Jak wie­le kosme­ty­ków i leków jego wpływ nie jest prze­te­sto­wa­ny na tej gru­pie pań i z uwa­gi na ewen­tu­al­ne skut­ki ubocz­ne – trzy­maj­cie się na ubo­czu. Pro­du­cent nie zale­ca tak­że sto­so­wa­nia Lashvo­lu­tion oso­bom w trak­cie che­mio­te­ra­pii oraz nie­peł­no­let­nim. Jeśli idziesz do oku­li­sty lub będziesz mia­ła zabie­gi oku­li­stycz­ne skon­sul­tuj się z leka­rzem spe­cja­li­stą co do uży­wa­nia serum przed wizytą/zabiegiem.

Jak stosować?

Przede wszyst­kim – regu­lar­nie. Ale dodat­ko­wą zasa­dą jest sto­so­wa­nie odżyw­ki na noc. Nie jest to waż­ne, czy śpisz w nocy czy masz noc­ną zmia­nę w pra­cy, czy balu­jesz w klu­bach – serum kła­dzie­my na noc. Bez pro­ble­mu możesz pod­czas kura­cji sto­so­wać hen­nę czy malo­wać oczy maska­rą. Oczy­wi­ście możesz oczy malo­wać w dzień – w nocy… nie­ko­niecz­nie, więc dys­ko­te­ka będzie raczej w wer­sji sauté albo zre­zy­gnuj ze sto­so­wa­nia na czas balan­gi.

Odżyw­kę nakła­da­my na gór­ną rzę­sę zaraz nad linią rzęs. Jeśli tra­fisz w oko – prze­myj je obfi­cie wodą. Taka kura­cja trwa zwy­kle 8–12 tygo­dni. Po niej wystar­czy powta­rza­nie apli­ka­cji 2–3 razy w tygo­dniu.

Pomi­nę­łaś daw­kę? Wystar­czy nało­żyć serum na kolej­ną noc, nic się nie sta­nie. Sto­so­wa­nie na dol­ne rzę­sy nie jest naj­lep­szym pomy­słem, bo może podraż­niać spo­jów­ki. A odstę­po­wa­nie kole­żan­kom z pra­cy czy aka­de­mi­ka, a nawet wła­snej sio­strze? No lepiej jed­nak nie, bo obcy­mi bak­te­ria­mi mani­pu­lu­jesz bli­sko wła­sne­go oka. Wpraw­dzie masz dwa, ale po co wyglą­dać jak cyklop?

Efekty

Wpraw­dzie z regu­lar­no­ścią u mnie było na bakier, ale efek­ty są jed­nak widocz­ne. Sto­su­ję ją od wrze­śnia i sami zobacz­cie jakie efek­ty! Łatwo je zmie­rzyć, bo do pre­pa­ra­tu dołą­czo­na jest spe­cjal­na miar­ka.

 lashvolution2

To któ­ra z Was ma chrap­kę na rzę­sy ponad nor­mę?