Całkiem poradnikowo

Jak ujarzmić trudne do czesania włosy dziecka

Nie mogę Cię ucze­sać, wszyst­ko mi się roz­sy­pu­je! — jak czę­sto wypo­wia­da­ły­ście te sło­wa cze­sząc swo­ją cór­kę? Ja milio­ny razy, bo wło­sy Kini są jak nie­ujarz­mio­ny stóg sia­na. A co jak co ale sia­na pleść nie potra­fię. Kie­dy po wie­lu pró­bach uda­je mi się zro­bić war­kocz fran­cu­ski, któ­ry nawet sobie potra­fię z zamknię­ty­mi ocza­mi upleść, wło­sy Kini zaczy­na­ją żyć wła­snym życiem i nijak nie przy­po­mi­na­ją tej fry­zu­ry, jaką mia­ły być. Jak ujarz­mić trud­ne do cze­sa­nia wło­sy dziec­ka?

Co to są trudne włosy?

Wło­sy trud­ne do uło­że­nia mogą być pro­ste jak drut lub prze­ciw­nie krę­co­ne i puszą­ce się. Na każ­dy z tych rodza­jów jest spo­sób. Jest on pro­sty i tani: to woda. Tak — zwy­kła woda w posta­ci mgieł­ki. Wystar­czy spry­skać z wierz­chu wło­sy i je zacze­sać, a zupeł­nie ina­czej idzie cze­sa­nie. Nie­sfor­ne kosmy­ki tra­fia­ją na miej­sce, wyśli­zgu­ją­ce się pasem­ka trzy­ma­ją się razem, nawet wią­za­nie gum­ką będzie łatwiej­sze.

Ciekawe upięcia dziecięcych włosów

Moje umie­jęt­no­ści cze­sa­nia są jed­nak niczym w porów­na­niu z tymi Marze­ny z blo­ga www.fryzurymarzeny.pl. Ta mama dwóch fan­ta­stycz­nych córek Darii i Ingi zafa­scy­no­wa­na jest two­rze­niem fry­zur na ich głów­kach. Dzie­ci zain­spi­ro­wa­ły ją do stwo­rze­nia blo­ga, na któ­rym dzię­ki się nauką cze­sa­nia nawet naj­bar­dziej nie­sfor­nych locz­ków.

Wysoki kucyk

Bar­dzo wie­le fry­zur dzie­cię­cych bazu­je wła­śnie na tak zwa­nym kucy­ku. Ale czę­sto rano wszyst­ko jest dobrze, a po połu­dniu busz na gło­wie, gum­ka zsu­nię­ta i opa­da­ją­ca … Jak zro­bić kucyk ide­al­ny ?

Przy zro­bie­niu jego będzie­my musie­li lek­ko pod­ta­pi­ro­wać pasma wło­sów. Ale uwa­ga!!! Lek­ko, ponie­waż pamię­taj­my, iż są to dzie­cię­ce wło­sy i nie chce­my ich znisz­czyć, a jedy­nie ucze­sać. Nikt nie chce mieć wie­czo­rem koł­tu­na do roz­cze­sa­nia.

Eta­py cze­sa­nia:

 • zacznij­my od roz­cze­sa­nia wło­sów
 • następ­nie musi­my oddzie­lić pasma wło­sów zaraz przy czo­le, resz­tę zwią­zu­je­my gum­ką
 • oddzie­lo­ne pasma wło­sów lek­ko tapi­ru­je­my przy nasa­dzie

 

 

 • następ­nie oddzie­lo­ne pasma zbie­ra­my do tyłu lek­ko zacze­su­jąc zwią­zu­je­my gum­ką
 • aby kucyk nie był taki zwy­czaj­ny, wyod­ręb­nia­my pasmo wło­sów od spodu, pry­ska­my wodą i opla­ta­my na oko­ło gum­ki kucy­ka
 • pasmo łapie­my wsuw­ka­mi, aby się trzy­ma­ło

Jeśli jest do fry­zu­ra na jakąś uro­czy­stość, może­my w tym momen­cie spry­skać wło­sy lek­kim lakie­rem.

Oszukany warkocz

Oszu­ka­ny war­kocz zwa­ny jest tak­że pull thro­ugh. Jest on bar­dzo efek­tow­ny i pro­sty, bo tak napraw­dę nie jest to war­kocz, tyl­ko zro­bio­ne bli­sko sie­bie kucy­ki. A co za tym idzie — jeśli one będą bli­sko sie­bie, wło­sy naszych pociech będą się lepiej trzy­mać i mają mniej­szą szan­se na wyśli­zgnię­cie się. Pamię­taj­cie, iż pod­czas robie­nia małych kucy­ków tak­że może­cie spry­skać trosz­kę wodą.

Eta­py cze­sa­nia:

 • od czub­ka gło­wy robi­my dwa kucy­ki, tak aby jeden był pod dru­gim

 • gór­ny kucyk dzie­li­my na pół i prze­kła­da­my pod dol­ny
 • tam dobie­ra­my wło­sy z boku i te z gór­ne­go pasma, robi­my z nich kolej­ne­go kucy­ka

 • następ­nie czyn­ność powta­rza­my: kucyk na górze dzie­li­my na pół i two­rzy­my następ­ny kucyk dobie­ra­jąc po bokach
 • może­my trosz­kę powy­cią­gać „bułecz­ki” naszych kucy­ków, by zyska­ły na obję­to­ści

 • kucy­ki prze­kła­da­my na całej dłu­go­ści wło­sów, a gdy już skoń­czą nam się wło­sy do dobie­ra­nia
 • pasmo dzie­li­my na pół, prze­kła­da­my po obu stro­nach pozo­sta­łych wło­sów i zwią­zu­je­my
 • tak robi­my do koń­ca naszych wło­sów
 • musi­my pamię­tać o wycią­ga­niu pase­mek „bułe­czek”

Tak powsta­nie efek­tow­ny war­kocz dla cór­ki, ale i nie­jed­na mama wyko­rzy­sta go pew­nie do swo­jej sty­li­za­cji.

 

Dzie­cię­ce wło­sy są róż­ne, ale na każ­de musi­cie zna­leźć spo­sób.

 

Fot 1. Andrew Newill, CC BY-SA 2.0

Wię­cej foto-instruk­cji oraz porad znaj­dzie­cie na stro­nie www.fryzurymarzeny.pl

Wpis gościn­ny