Rzęsowa rewolucja z Lashvolution

Rzęsowa rewolucja z Lashvolution Image

Rzęsowa rewolucja z Lashvolution

Oczy są zwier­cia­dłem du­szy. To cza­sa­mi w oczach moż­na się za­ko­chać bez pa­mię­ci. Mnie za­wsze hip­no­ty­zo­wa­ły brą­zo­we, sar­nie oczy… Ach… No ale mój mąż ma nie­bie­skie, więc wie­cie – nie za to go ko­cham. Ale on po­dob­no za­ko­chał się w mo­ich (oczach, cho­ciaż ist­nie­je wer­sja tak­że o in­nych czę­ściach cia­ła). By da­lej cza­ro­wać uwo­dzi­ciel­skim wzro­kiem mimo prze­ży­tych ra­zem kil­ku­na­stu lat war­to o nie za­dbać. O ile spo­jów­ki ra­czej zo­sta­wiam sa­mym so­bie, to już skó­rę re­gu­lar­nie trak­tu­ję kre­mem ze świe­tli­kiem, a rzę­sy… no wła­śnie zna­la­złam coś, co po­pra­wi ich gę­stość i dłu­gość: se­rum po­bu­dza­ją­ce wzrost rzęs Lashvolution.

Po co?

Je­śli masz rzę­sy ni­czym fi­ran­ki, to se­rum z pew­no­ścią zro­bi Ci z nich za­sło­ny. Ale mnie, blon­drzę­sej i nie­ko­niecz­nie ob­da­rzo­nej przez na­tu­rę ku­ra­cja bar­dzo się przy­da­ła. Jesz­cze cze­kam, aż ktoś wy­my­śli ta­kie cudo, co to pier­si uro­sną… Ech…

Dla kogo?

Wła­ści­wie każ­dy, kto nie jest uczu­lo­ny na skład­ni­ki za­war­te w pre­pa­ra­cie, może być z po­wo­dze­niem użyt­kow­ni­kiem se­rum. A tymi skład­ni­ka­mi są:

woda, gliceryna, myristoyl pentapeptide-17, propanediol, 
ekstrakt z kamelii japońskiej, wyciąg z pokrzywy, acrylates/C 10-30 
Alkyl Acrylate Crosspolymer, ekstrakt z rumianku, dechloro dihydroxy 
difluoro ethylcloprostenolamide, disodium EDTA, ethylhexylglycerin, 
niacinamide, phenoxyethanol, propylene glycol, sodium Hydroxide

Od­żyw­ka prze­zna­czo­na jest dla ko­biet, ale je­śli Twój męż­czy­zna za­cznie Ci ją pod­bie­rać, to oczu mu nie wy­pa­li. Jed­nak je­śli kar­misz pier­sią lub je­steś w cią­ży nie uży­waj se­rum. Jak wie­le ko­sme­ty­ków i le­ków jego wpływ nie jest prze­te­sto­wa­ny na tej gru­pie pań i z uwa­gi na ewen­tu­al­ne skut­ki ubocz­ne – trzy­maj­cie się na ubo­czu. Pro­du­cent nie za­le­ca tak­że sto­so­wa­nia La­shvo­lu­tion oso­bom w trak­cie che­mio­te­ra­pii oraz nie­peł­no­let­nim. Je­śli idziesz do oku­li­sty lub bę­dziesz mia­ła za­bie­gi oku­li­stycz­ne skon­sul­tuj się z le­ka­rzem spe­cja­li­stą co do uży­wa­nia se­rum przed wizytą/zabiegiem.

Jak stosować?

Przede wszyst­kim – re­gu­lar­nie. Ale do­dat­ko­wą za­sa­dą jest sto­so­wa­nie od­żyw­ki na noc. Nie jest to waż­ne, czy śpisz w nocy czy masz noc­ną zmia­nę w pra­cy, czy ba­lu­jesz w klu­bach – se­rum kła­dzie­my na noc. Bez pro­ble­mu mo­żesz pod­czas ku­ra­cji sto­so­wać hen­nę czy ma­lo­wać oczy ma­ska­rą. Oczy­wi­ście mo­żesz oczy ma­lo­wać w dzień – w nocy… nie­ko­niecz­nie, więc dys­ko­te­ka bę­dzie ra­czej w wer­sji sauté albo zre­zy­gnuj ze sto­so­wa­nia na czas ba­lan­gi.

Od­żyw­kę na­kła­da­my na gór­ną rzę­sę za­raz nad li­nią rzęs. Je­śli tra­fisz w oko – prze­myj je ob­fi­cie wodą. Taka ku­ra­cja trwa zwy­kle 8–12 ty­go­dni. Po niej wy­star­czy po­wta­rza­nie apli­ka­cji 2–3 razy w tygodniu.

Po­mi­nę­łaś daw­kę? Wy­star­czy na­ło­żyć se­rum na ko­lej­ną noc, nic się nie sta­nie. Sto­so­wa­nie na dol­ne rzę­sy nie jest naj­lep­szym po­my­słem, bo może po­draż­niać spo­jów­ki. A od­stę­po­wa­nie ko­le­żan­kom z pra­cy czy aka­de­mi­ka, a na­wet wła­snej sio­strze? No le­piej jed­nak nie, bo ob­cy­mi bak­te­ria­mi ma­ni­pu­lu­jesz bli­sko wła­sne­go oka. Wpraw­dzie masz dwa, ale po co wy­glą­dać jak cyklop?

Efekty

Wpraw­dzie z re­gu­lar­no­ścią u mnie było na ba­kier, ale efek­ty są jed­nak wi­docz­ne. Sto­su­ję ją od wrze­śnia i sami zo­bacz­cie ja­kie efek­ty! Ła­two je zmie­rzyć, bo do pre­pa­ra­tu do­łą­czo­na jest spe­cjal­na miarka.

 

To któ­ra z Was ma chrap­kę na rzę­sy po­nad normę?

Autor | moniowiec Komentarze | 3 Data | 28 listopada 2016

kategorie i tagi

W kategorii: Poradniki

Otagowano:

  • Wow! Efekt su­per! Chy­ba za­in­we­stu­ję w to cudo 🙂

  • Po­wiem ci, że mnie ona bar­dzo zaskoczył!!!!!

  • Czy­ta­łam też u Mi­le­ny z Cy­try­nia­ki i na­pi­szę tak- prze­ko­na­ły­ście mnie dziewczyny!