10 produktów, które podkręcą Twój metabolizm

10 produktów, które podkręcą Twój metabolizm Image

10 produktów, które podkręcą Twój metabolizm

Jesz­cze wio­sną sta­jąc na wa­dze mia­łam 74 kg ży­wej wagi. Tak. Spo­ro mi się przy­ty­ło w cią­ży. W każ­dej po­nad 20 kg. Po­tem więk­szość zrzu­ci­łam, ale jed­nak za­wsze 2 kg zo­sta­wa­ło. Po­tem jesz­cze zima, mniej ru­chu i… przy­ty­łam. Wi­dząc ile zja­dam nie dzi­wo­ta, że przy­by­ło mi ki­lo­gra­mów.

Poza tak oczy­wi­sty­mi oczy­wi­sto­ścia­mi jak ogra­ni­cze­nie pro­duk­tów czy ćwi­cze­nia­mi war­to spró­bo­wać wpro­wa­dze­nia do die­ty pro­duk­tów, któ­re do­dat­ko­wo pod­krę­cą nasz me­ta­bo­lizm. Są to m.in.:

Woda

woda

Pi­cie 6 — 8 szkla­nek zim­nej wody przez cały dzień zwięk­sza szyb­kość prze­mia­ny ma­te­rii na­wet o 25%. Do­dat­ko­wo od­wod­nio­ny choć­by w lek­kim sta­nie or­ga­nizm my­śli… że jest tak­że głod­ny. Więc w pierw­szym przy­pły­wie gło­du le­piej wy­pić szklan­kę wody za­miast. Jest szan­sa, że to nie brak po­kar­mu, a pra­gnie­nie po­wo­do­wa­ło głód. Od­po­wied­nie na­wod­nie­nie po­zwo­li na szyb­sze przy­swa­ja­nie mi­kro­ele­men­tów i eli­mi­na­cję tok­syn.

Jogurt naturalny

jogurt

Naj­lep­szy jest jo­gurt grec­ki, gdyż za­wie­ra mniej cu­kru i znacz­nie wię­cej biał­ka niż inne pro­duk­ty tego typu. Jak każ­dy jo­gurt za­wie­ra bak­te­rie pro­bio­tycz­ne, któ­re są nie­zbęd­ne do zbu­do­wa­nia do­bre­go tra­wie­nia oraz jest bo­ga­ty w wapń, zwią­zek przy­spie­sza­ją­cy spa­la­nie tłusz­czu.

Jagody

jagody

Moż­na na­zwać je „na­tu­ral­ny­mi cu­kier­ka­mi”. Są słod­kie, ale za to peł­ne an­ty­ok­sy­dan­tów, wi­ta­min wspo­ma­ga­ją­cych od­chu­dza­nie. Do­dat­ko­wo bo­rów­ki i ma­li­ny za­wie­ra­ją lu­te­inę po­pra­wia­ją­cą wzrok.

Pieprz cayenne

pieprzcayenne

Dużo die­te­ty­ków zwra­ca uwa­gę na to, że pi­kant­na kuch­nia po­ma­ga pod­krę­cić me­ta­bo­lizm. I mają ra­cję! Uży­wa­nie ostrych przy­praw pod­no­si tem­pe­ra­tu­rę cia­ła (pie­cze? to i cie­plej!), co po­wo­du­je, że or­ga­nizm musi zu­żyć wię­cej ener­gii do jego ochło­dze­nia.

Migdały

migdaly

Ogól­nie orze­chy są bar­dzo zdro­we, jed­nak mig­da­ły wy­gry­wa­ją pod każ­dym wzglę­dem! Zdro­wy tłuszcz, błon­nik, pro­te­iny – a to wszyst­ko w od­po­wied­nich dla zdro­wia i me­ta­bo­li­zmu pro­por­cjach. Orze­chy, szcze­gól­nie orzesz­ki pi­nii, ner­kow­ce i orze­chy wło­skie, są bar­dzo ka­lo­rycz­ne, dla­te­go trze­ba uwa­żać ile ich spo­ży­wa­my. 10–15 sztuk dzien­nie cał­ko­wi­cie wy­star­czy.

Masło orzechowe

masloorzechowe

Sko­ro orze­chy są ta­ki­mi przy­spie­sza­cza­mi spa­la­nia ka­lo­rii, to jak ma­sło orze­cho­we mia­ło­by źle wpły­wać na die­tę? No chy­ba że bę­dąc na die­cie zjesz dzien­nie po jed­nym sło­iku. Wy­bie­raj te z jak naj­więk­szą ilo­ścią orze­chów w skła­dzie oraz bez soli i cu­kru.

Jabłka

jablka

An­giel­skie przy­sło­wie mówi, że jed­no jabł­ko dzien­nie po­zwa­la trzy­mać się da­le­ko od le­ka­rzy. Ale po­zwa­la też trzy­mać się da­le­ko od tłusz­czu. Jed­no jabł­ko za­wie­ra 15% re­ko­men­do­wa­ne­go dzien­ne­go spo­ży­cia błon­ni­ka, co przy­czy­nia się do ure­gu­lo­wa­nia po­zio­mu glu­ko­zy we krwi. Wła­śnie dla­te­go przy die­cie cu­krzy­co­wej oraz w przy­pad­ku ry­zy­ka wy­stą­pie­nia cu­krzy­cy typu 2 war­to 3 razy w ty­go­dniu jeść por­cję ja­błek (a tak­że bo­rów­ki i wi­no­gron)*. Je­dze­nie ja­błek po­wo­du­je tak­że dłuż­sze uczu­cie sy­to­ści, ko­rzyst­nie wpły­wa na pro­ce­sy tra­wie­nia oraz za­wie­ra do­bro­czyn­ne an­ty­ok­sy­dan­ty. Za­war­tość jed­ne­go z fla­wo­no­idów (phlo­ri­dzin) do­dat­ko­wo po­ma­ga w zma­ga­niu się z ast­mą i cho­ro­ba­mi płuc.

Jajka

jajka

Jaj­ka są źró­dłem chy­ba naj­lep­szej war­to­ści pro­te­in, ja­kie są do­stęp­ne. 3–4 jaj­ka ty­go­dnio­wo nie spo­wo­du­ją, że po­ziom cho­le­ste­ro­lu znacz­nie się pod­wyż­szy, ale za to znacz­nie przy­spie­szą me­ta­bo­lizm.

Oliwa z oliwek i olej rzepakowy

olejioliwa

Są to naj­zdrow­sze ole­je w na­szej kuch­ni. Za­wie­ra­ją do­bro­czyn­ne dla ser­ca i mó­zgu kwa­sy ome­ga-3. I roz­wie­wam wąt­pli­wo­ści: na oli­wie z oli­wek bez pro­ble­mu moż­na sma­żyć po­tra­wy.**

Szpinak

szpinak

Po­peye jadł szpi­nak i był sil­ny. Je­dząc szpi­nak być może nie po­sią­dziesz ta­kiej siły jak w kre­sków­ce, ale za­war­tość an­ty­ok­sy­dan­tów w szpi­na­ku po­ma­ga od­bu­do­wać mię­śnie. Spo­śród in­nych wa­rzyw li­ścia­stych jest też naj­bo­gat­szy w że­la­zo i wspie­ra­ją­cą jego przy­swa­ja­nie wi­ta­mi­nę C, po­tas i ma­gnez. Bar­dzo waż­na dla ko­biet, szcze­gól­nie pla­nu­ją­cych cią­żę, jest też za­war­tość kwa­su fo­lio­we­go. W nie­któ­rych kra­jach wzbo­ga­ca się mąkę o jego za­war­tość, jed­nak w Pol­sce nie. Dla­te­go za­le­ca się przyj­mo­wać 0,4 mg kwa­su fo­lio­we­go, ale nie wię­cej, bo sprzy­ja to wy­stę­po­wa­niu ast­my u dzie­ci.*** Od­po­wia­da to np. 1 szklan­ce ugo­to­wa­ne­go szpi­na­ku lub gar­ści świe­że­go. Je­śli więc nie zja­da­my co­dzien­nie sa­łat­ki ze szpi­na­kiem war­to su­ple­men­to­wać kwas fo­lio­wy np. sto­su­jąc Fo­lik Mama.

*Fru­it con­sump­tion and risk type 2 dia­be­tes: re­sults from three pro­spec­ti­ve lon­gi­tu­di­nal co­hort stu­dies. BMJ 2013; 347
**S. Far­net­ti, Food Fried in Extra-Vir­gin Oli­ve Oil Im­pro­ves Post­pran­dial In­su­lin Re­spon­se in Obe­se, In­su­lin-Re­si­stant Wo­menJ Med Food 14 (1) 2011
*** Whi­trow et al. Ef­fect of Sup­ple­men­tal Fo­lic Acid in Pre­gnan­cy on Chil­dho­od Asth­ma: A Pro­spec­ti­ve Birth Co­hort Stu­dy. „Ame­ri­can Jo­ur­nal of Epi­de­mio­lo­gy”. 170 (12), s. 1486–93, 2009

Fot. 1 Pe­ter Gor­don, fot. 2 Pe­ter Gor­don, fot. 3 ju­les, fot. 4 Kara, fot. 5 Vic­ky­san­do­va­l22, fot. 6 I_Nne­ska, fot. 7 Pri­ma­vi­ka, fot. 8  www.tOrange.biz Val­de­mar Fi­sh­men, fot. 9 Mat­thew Mur­doch, fot. 10 U.S. De­part­ment of Agri­cul­tu­re, fot. 11 Rob Ber­tholf

Autor | moniowiec Komentarze | 4 Data | 22 lipca 2016

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dorosłych

Otagowano:

  • Jabł­ka sta­ram się jeść czę­sto-te­raz cze­kam na moje uko­cha­ne pa­pie­rów­ki!, jo­gurt na­tu­ral­ny też 🙂 Mig­da­ły tro­chę dro­gie jak­by tak jesć wię­cej niż raz na ja­kiś czas 🙁 Na­to­miast woda, piję co­dzien­nie rano na czczo 🙂 W cią­gu dnia też pil­nu­je , by jak naj­wię­cej pić 🙂

  • Aku­rat do mo­je­go me­ta­bo­li­zmu nie mogę mieć żad­nych za­rzu­tów, wręcz prze­ciw­nie — dzi­wię się skąd on jest taki szyb­ki 🙂

  • Cie­ka­we… 😉

  • Kry­sty­na Po­lek

    I Like It! 🙂