Sprawdź, czy możesz korzystać z darmowej porady prawnej

Sprawdź, czy możesz korzystać z darmowej porady prawnej Image

Sprawdź, czy możesz korzystać z darmowej porady prawnej

Pra­cu­jąc na eta­cie w fun­da­cji po­ma­ga­ją­cej przed­się­bior­com z Ko­sza­li­na czę­sto spo­ty­ka­łam klien­tów, któ­rzy na­rze­ka­li na ba­rak albo bar­dzo utrud­nio­ny do­stęp do dar­mo­we­go po­rad­nic­twa praw­ne­go. Je­dy­nym spo­so­bem było wte­dy cier­pli­we cze­ka­nie na dy­żur praw­ni­ka w ga­ze­cie czy też w biu­rach po­sel­skich. Od po­cząt­ku stycz­nia 2016 w mia­stach, gmi­nach i po­wia­tach po­ja­wi­ły się punk­ty, w któ­rych przy­naj­mniej przez 4h dzien­nie w dni ro­bo­cze praw­ni­cy do­ra­dza­ją w spra­wach pra­wa kar­ne­go czy cy­wil­ne­go. Kto może sko­rzy­stać z ich po­mo­cy? Gdzie jej szukać?

Kto może skorzystać z darmowej pomocy prawnej?

Usta­wa (Dz.U. 2015 poz. 1255) ści­śle okre­śla komu może przy­słu­gi­wać dar­mo­wa po­moc praw­na. Przede wszyst­kim są to oso­by, któ­rym o kre­sie do 12 mie­się­cy przed udzie­le­niem po­ra­dy przy­słu­gi­wa­ło świad­cze­nie z po­mo­cy spo­łecz­nej, mło­dzież do 26. roku ży­cia i se­nio­rzy po 65 roku ży­cia, kom­ba­tan­ci i we­te­ra­ni, oso­by po­sia­da­ją­ce Kar­tę Du­żej Ro­dzi­ny czy też ofia­ry klęsk ży­wio­ło­wych, ka­ta­strof na­tu­ral­nych czy awa­rii technicznych.

Aby sko­rzy­stać z po­mo­cy trze­ba przed­sta­wić praw­ni­ko­wi swój do­wód oso­bi­sty oraz do­ku­ment po­twier­dza­ją­cy upraw­nie­nie do sko­rzy­sta­nia z bez­płat­ne­go po­rad­nic­twa. Może to być np. de­cy­zja o przy­zna­niu świad­cze­nia z po­mo­cy spo­łecz­nej. W przy­pad­ku ka­ta­strof oso­ba po­szko­do­wa­na otrzy­mu­je po­moc na pod­sta­wie oświadczenia.

Gdzie można uzyskać darmową poradę prawną?

Dar­mo­wej po­mo­cy praw­nej w mia­stach i po­wia­tach będą udzie­lać ad­wo­ka­ci i rad­co­wie praw­ni, a w szcze­gól­nych sy­tu­acjach tak­że upo­waż­nie­ni apli­kan­ci ad­wo­kac­cy i rad­cow­scy. Punk­ty ta­kie mogą znaj­do­wać się w ośrod­kach po­mo­cy spo­łecz­nej, szko­łach, urzę­dach miast i gmin itp. Na stro­nie darmowapomocprawna.ms.gov.pl moż­na spraw­dzić gdzie w Two­jej oko­li­cy znaj­du­je się naj­bliż­szy taki punkt i w ja­kich go­dzi­nach jest otwarty.

Zakres darmowej pomocy prawnej

Rad­cy praw­ni i praw­ni­cy w punk­tach dar­mo­we­go do­radz­twa praw­ne­go przede wszyst­kim do­ra­dza­ją w spra­wach kar­nych i cy­wil­nych. Punk­ty pro­wa­dzo­ne przez or­ga­ni­za­cje po­za­rzą­do­we mogą udzie­lać tak­że po­rad z in­nych dzie­dzin np. pra­wa cel­ne­go, han­dlo­we­go, de­wi­zo­we­go czy w za­kre­sie pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej. Nie­mniej praw­ni­cy z ta­kich punk­tów nie mogą być peł­no­moc­ni­ka­mi w sądach.

Praw­ni­cy pod­czas kon­sul­ta­cji udzie­lą in­for­ma­cji nt. sta­nu praw­ne­go pro­ble­mu, wska­żą ja­kie upraw­nie­nia i obo­wiąz­ki ma dana oso­ba, mogą przed­sta­wić spo­so­by roz­wią­za­nia pro­ble­mu praw­ne­go oraz spo­rzą­dzić pro­jekt pi­sma, w tym tak­że pi­sma o zwol­nie­nie z kosz­tów są­do­wych lub o usta­no­wie­nie peł­no­moc­ni­ka z urzę­du lub usta­no­wie­nia ad­wo­ka­ta. Praw­nik udzie­la­ją­cy bez­płat­nej po­ra­dy nie może być peł­no­moc­ni­kiem w są­dzie ani po­móc pi­sać pi­sma pro­ce­so­we w to­czą­cych się postępowaniach.

Radca prawny czy adwokat?

Je­śli otrzy­ma­li­śmy po­moc war­to zwró­cić uwa­gę, że nie wszę­dzie przy­da nam się po­moc ad­wo­ka­ta, a wy­star­czy rad­ca praw­ny. Na pierw­szy rzut oka są to toż­sa­me pro­fe­sje, jed­nak już np. w przy­pad­ku spraw ka­rych czy skar­bo­wych re­pre­zen­to­wać może nas tyl­ko adwokat.

Głów­nym za­da­niem rad­cy praw­ne­go jest za­stęp­stwo pro­ce­so­we W na­szym imie­niu, dzię­ki peł­no­moc­nic­twu, może on sta­wić się za nas w są­dzie. Może tak­że udzie­lić od­płat­nej po­ra­dy praw­nej. Ad­wo­ka­ci tak­że mogą udzie­lać po­mo­cy praw­nej i wy­stę­po­wać w imie­niu ja­kiejś ze stron, jed­nak w od­róż­nie­niu od rad­ców praw­nych ma moż­li­wość obro­ny oskar­żo­ne­go w spra­wie kar­nej czy po­dat­ko­wej. Je­śli po­sia­dasz fir­mę war­to tak­że za­się­gnąć po­ra­dy ad­wo­ka­ta pod­czas two­rze­nia skom­pli­ko­wa­nych umów i pod­czas za­wie­ra­nia spół­ek. Cza­sem war­to sko­rzy­stać z ta­kiej pa­cho­wej po­mo­cy, gdyż kosz­ty czę­sto są mniej­sze niż błę­dy, na ja­kie moż­na na­ra­zić się pod­czas za­wi­łych trans­ak­cji han­dlo­wych czy pro­ce­sów sądowych.

Fot. wp pa­arz, CC BY-SA 2.0

Autor | moniowiec Komentarze | 13 Data | 16 czerwca 2017

kategorie i tagi

W kategorii: Poradniki

 • Do­brze mieć ta­kie in­for­ma­cje w jed­nym miejscu.

 • Pau­li­na

  Świet­ne i przede wszyst­kim bar­dzo przy­dat­ne dla wie­lu osób porady 🙂

 • Faj­nie, że ist­nie­je moż­li­wość bez­płat­ne­go sko­rzy­sta­nia z ta­kich po­rad. Je­stem pew­na, że wie­le osób z nich ko­rzy­sta, po­nie­waż jest to duże uła­twie­nie dla tych, któ­rzy nie mogą po­zwo­lić so­bie na po­ra­dę w kan­ce­la­rii, bo ich naj­zwy­czaj­niej w świe­cie na to nie stać. Do­brze, że jest taka moż­li­wość i war­to uświa­da­miać lu­dzi, że każ­dy może z ta­kiej opcji korzystać 🙂

 • Do­mi­ni­ka Ławicka

  No­tat­ki zrobione 🙂

 • Go­sia Porębska

  U nas w gmi­nie jest ale tyl­ko dwa razy w ty­go­dniu a ko­lej­ki ta­kie ze masakra 

 • Dzię­ki za info!
  Nie wie­dzia­łam, że ist­nie­ją ta­kie punk­ty 🙂 do­brze wiedzieć

 • Bar­dzo przy­dat­na in­for­ma­cja, cho­ciaż mam na­dzie­ję, że nie będę potrzebowała 😉

 • ma­du­laa

  Faj­nie, że po­my­śla­no o ro­dzi­nach wie­lo­dziet­nych i im też przy­słu­gu­je taka bez­płat­na pomoc.

 • Su­per, na­wet nie wie­dzia­łam że jest taka moż­li­wość. Taka wie­dza może się przydac

 • Nie mia­łam po­ję­cia, że taka po­moc praw­na w ogó­le istnieje!

 • Kie­dyś pró­bo­wa­łam sko­rzy­stać z ta­kiej po­mo­cy… Dzwo­ni­łam, jeź­dzi­łam, py­ta­łam, pro­si­łam… i nie­ste­ty bez­sku­tecz­nie, choć po­ra­da przy­słu­gi­wa­ła jak naj­bar­dziej. Mam na­dzie­ję, że to już się zmieniło…

 • Do­brze wie­dzieć:) Mam na­dzie­je że sie nie ob­ra­zisz jak za ja­kiś czas wsta­wię zajawkę/odnośnik do Two­je­go wpisu?
  pozdrawiam

 • Nie wie­dzia­łam o tym, cho­ciaż i tak nie kwa­li­fi­ku­je się do dar­mo­wej porady ☺