Sprawdź, czy możesz korzystać z darmowej porady prawnej

Sprawdź, czy możesz korzystać z darmowej porady prawnej Image

Sprawdź, czy możesz korzystać z darmowej porady prawnej

Pracu­jąc na eta­cie w fun­dacji poma­ga­jącej przed­siębior­com z Kosza­li­na częs­to spo­tykałam klien­tów, którzy narzekali na barak albo bard­zo utrud­niony dostęp do dar­mowego porad­nict­wa prawnego. Jedynym sposobem było wtedy cier­pli­we czekanie na dyżur prawni­ka w gaze­cie czy też w biu­rach posel­s­kich. Od początku sty­cz­nia 2016 w mias­tach, gmi­nach i powiat­ach pojaw­iły się punk­ty, w których przy­na­jm­niej przez 4h dzi­en­nie w dni robocze prawni­cy doradza­ją w sprawach prawa karnego czy cywilnego. Kto może sko­rzys­tać z ich pomo­cy? Gdzie jej szukać?

Kto może skorzystać z darmowej pomocy prawnej?

Ustawa (Dz.U. 2015 poz. 1255) ściśle określa komu może przysługi­wać dar­mowa pomoc praw­na. Przede wszys­tkim są to oso­by, którym o kre­sie do 12 miesię­cy przed udzie­le­niem porady przysługi­wało świad­cze­nie z pomo­cy społecznej, młodzież do 26. roku życia i seniorzy po 65 roku życia, kom­bat­an­ci i weterani, oso­by posi­ada­jące Kartę Dużej Rodziny czy też ofi­ary klęsk żywiołowych, katas­trof nat­u­ral­nych czy awarii tech­nicznych.

Aby sko­rzys­tać z pomo­cy trze­ba przed­staw­ić prawnikowi swój dowód oso­bisty oraz doku­ment potwierdza­ją­cy uprawnie­nie do sko­rzys­ta­nia z bezpłat­nego porad­nict­wa. Może to być np. decyz­ja o przyz­na­niu świad­czenia z pomo­cy społecznej. W przy­pad­ku katas­trof oso­ba poszkodowana otrzy­mu­je pomoc na pod­staw­ie oświad­czenia.

Gdzie można uzyskać darmową poradę prawną?

Dar­mowej pomo­cy prawnej w mias­tach i powiat­ach będą udzielać adwokaci i rad­cowie prawni, a w szczegól­nych sytu­ac­jach także upoważnieni aplikan­ci adwokac­cy i rad­cows­cy. Punk­ty takie mogą zna­j­dować się w ośrod­kach pomo­cy społecznej, szkołach, urzę­dach miast i gmin itp. Na stron­ie darmowapomocprawna.ms.gov.pl moż­na sprawdz­ić gdzie w Two­jej okol­i­cy zna­j­du­je się najbliższy taki punkt i w jakich godz­i­nach jest otwarty.

Zakres darmowej pomocy prawnej

Rad­cy prawni i prawni­cy w punk­tach dar­mowego doradzt­wa prawnego przede wszys­tkim doradza­ją w sprawach karnych i cywilnych. Punk­ty prowad­zone przez orga­ni­za­c­je pozarzą­dowe mogą udzielać także porad z innych dziedzin np. prawa cel­nego, hand­lowego, dewiz­owego czy w zakre­sie prowadzenia dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej. Niem­niej prawni­cy z takich punk­tów nie mogą być pełnomoc­nika­mi w sądach.

Prawni­cy pod­czas kon­sul­tacji udzielą infor­ma­cji nt. stanu prawnego prob­le­mu, wskażą jakie uprawnienia i obow­iąz­ki ma dana oso­ba, mogą przed­staw­ić sposo­by rozwiąza­nia prob­le­mu prawnego oraz sporządz­ić pro­jekt pis­ma, w tym także pis­ma o zwol­nie­nie z kosztów sądowych lub o ustanowie­nie pełnomoc­ni­ka z urzę­du lub ustanowienia adwoka­ta. Prawnik udziela­ją­cy bezpłat­nej porady nie może być pełnomoc­nikiem w sądzie ani pomóc pisać pis­ma pro­ce­sowe w toczą­cych się postępowa­ni­ach.

Radca prawny czy adwokat?

Jeśli otrzy­mal­iśmy pomoc warto zwró­cić uwagę, że nie wszędzie przy­da nam się pomoc adwoka­ta, a wystar­czy rad­ca prawny. Na pier­wszy rzut oka są to tożsame pro­fes­je, jed­nak już np. w przy­pad­ku spraw karych czy skar­bowych reprezen­tować może nas tylko adwokat.

Głównym zadaniem rad­cy prawnego jest zastępst­wo pro­ce­sowe W naszym imie­niu, dzię­ki pełnomoc­nictwu, może on staw­ić się za nas w sądzie. Może także udzielić odpłat­nej porady prawnej. Adwokaci także mogą udzielać pomo­cy prawnej i wys­tępować w imie­niu jakiejś ze stron, jed­nak w odróżnie­niu od rad­ców prawnych ma możli­wość obrony oskarżonego w spraw­ie karnej czy podatkowej. Jeśli posi­adasz fir­mę warto także zasięgnąć porady adwoka­ta pod­czas tworzenia skom­p­likowanych umów i pod­czas zaw­iera­nia spółek. Cza­sem warto sko­rzys­tać z takiej pachowej pomo­cy, gdyż kosz­ty częs­to są mniejsze niż błędy, na jakie moż­na naraz­ić się pod­czas zaw­iłych transakcji hand­lowych czy pro­cesów sądowych.

Fot. wp paarz, CC BY-SA 2.0

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 13 Data | 16 czerwca 2017

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem poradnikowo