Całkiem poradnikowo

Orientalny kurczak z ryżem i szparagami, czyli witaj sezonie na szparagi!

W pew­nym momen­cie moje­go życia, czy­li wczo­raj, spo­strze­głam, że mój jadło­spis zro­bił się bar­dzo mono­ton­ny. W sumie nie tyl­ko mój, ale i mojej rodzi­ny, bo mamy tego same­go kucha­rza – mnie. Mąż na pyta­nie „co zro­bić na obiad?” zawsze rzu­ci mię­chem, naj­czę­ściej scha­bo­wym, Kinia zja­dła­by sushi, Arti pomi­do­ro­wą, ale taką jak robi bab­cia, Natka kacz­kę. Choć Natka ostat­nio na wszyst­ko odpo­wia­da sło­wem „kacz­ka” jak­by bawi­ła się w kacz­ko­we­go pomi­do­ra. Pew­nie dla­te­go prze­cha­dza­jąc się po alej­kach jed­ne­go z dys­kon­tów (na dowol­ną lite­rę alfa­be­tu) i pra­wie poty­ka­jąc o pale­tę z szpa­ra­ga­mi, w mojej gło­wie zaświ­ta­ło: prze­cież mamy sezon szpa­ra­go­wy!

Mój przepis na szparagi

Ostat­nio zafa­scy­no­wa­na jestem kuch­nią azja­tyc­ką. W mojej lodów­ce szyb­ciej znaj­dziesz sos sojo­wy czy teriy­aki niż musz­tar­dę. Pew­nie dla­te­go pierw­szą myślą na potra­wę ze szpa­ra­ga­mi było coś pikant­ne­go i słod­kie­go zara­zem, by jak naj­wię­cej sma­ku uma­mi z niej wydu­sić. Stąd w prze­pi­sie są takie na pozór gry­zą­ce się skład­ni­ki jak miód i czo­snek, limon­ka i sezam. Nie zraź­cie się – napraw­dę jest pysz­ne i war­to spró­bo­wać, tym bar­dziej, że całe przy­go­to­wa­nie potra­wy, o ile wcze­śniej zama­ry­nuj­cie kur­cza­ka, to zale­d­wie 30 minut.

Orientalny kurczak z ryżem i szparagami

Do tego prze­pi­su, wybie­ra­my szpa­ra­gi cien­kie o takiej samej gru­bo­ści, grub­sze musi­my prze­ciąć wzdłuż na pół. Ewen­tu­al­nie moż­na grub­sze zosta­wić np. do kre­mu ze szpa­ra­gów.

Skład­ni­ki na 4 por­cje

 • 4 file­ty z kur­cza­ka
 • pęczek szpa­ra­gów
 • 500 g ryżu
 • 1/2 łyżecz­ki cur­ry
 • sól

Mary­na­ta do kur­cza­ka

 • 1 peł­na łyż­ka mio­du natu­ral­ne­go
 • 3 łyż­ki soku z limon­ki lub cytry­ny
 • 3 łyż­ki sosu sojo­we­go
 • 4 ząb­ki czosn­ku prze­ci­śnię­te przez pra­skę lub posie­ka­ne
 • 2 łyżecz­ki suszo­nej kolen­dry
 • 1 łyżecz­ka ostrej papry­ki w prosz­ku
 • 3 łyż­ki ole­ju seza­mo­we­go (pole­cam tło­czo­ny na zim­no np. z Ole­jar­ni Niw­ki) lub oli­wy
 • opcjo­nal­nie łyżecz­ka pasty cur­ry

Oraz

 • 4 łyż­ki seza­mu do posy­pa­nia goto­wej potra­wy

Przygotowanie kurczaka w marynacie

File­ty z kur­cza­ka pokro­ić w cien­kie paski lub duże kawał­ki. Cień­sze będą bar­dziej wyra­zi­ste w sma­ku. Wszyst­kie skład­ni­ki mary­na­ty dokład­nie wymie­szać w misecz­ce i zamo­czyć w niej kur­cza­ka. Wystar­czy godzi­na, by kur­czak dosta­tecz­nie się zama­ry­no­wał, ale moż­na też np. przy­go­to­wać kur­cza­ka wie­czo­rem i mary­no­wać przez całą noc. Oczy­wi­ście kur­czak mary­nu­je się w lodów­ce.

Jak ugotować ryż?

Goto­wa­nie ryżu jest i pro­ste i trud­ne zara­zem. Pro­ste – bo doda­jesz wody i goto­we. Trud­ne – bo powi­nien być syp­ki i tu już spra­wa nie jest taka jasna. Naj­czę­ściej wystar­czy gar­nek i odpo­wied­nia ilość wody. Na jed­ną szklan­kę ryżu naj­le­piej dać dwie szklan­ki wody i goto­wać 15 minut, od cza­su do cza­su mie­sza­jąc.

Moż­na też goto­wać ryż w Ther­mo­mik­sie. W tym celu do naczy­nia mik­su­ją­ce­go wlać litr wody na mak­sy­mal­nie 350 g ryżu, dodać sól i 20 g oli­wy z oli­wek lub masła. Potem wło­żyć koszy­czek, wsy­pać do nie­go ryż, goto­wać 20 min/ 100 stop­ni C/ obr.4 z nało­żo­ną miar­ką na pokry­wę.

Ryż moż­na też goto­wać w paro­wa­rze jeśli ma on spe­cjal­ną przy­staw­kę do goto­wa­nia ryżu. Woda powin­na się­gać lek­ko ponad poziom ryżu. Jest to jed­nak dość dłu­gi pro­ces, bo trwa aż 40 minut, ale za to jest naj­zdrow­szy.

Ja sama wolę goto­wać ryż w mikro­fa­lów­ce, w spe­cjal­nym do tego celu zaku­pio­nym pojem­ni­ku z sit­kiem. 13 minut i goto­we. Do ryżu moż­na dodać pół łyżecz­ki cur­ry pod­czas goto­wa­nia, będzie ostrzej­szy.

Jak gotować szparagi?

Przed goto­wa­niem szpa­ra­gi trze­ba obrać z twar­dych włó­kien i usu­nąć zdrew­nia­łe koń­ców­ki. Wystar­czy do tego skro­bacz­ka do warzyw, bo szpa­ra­gi obie­ra­my podob­nie jak mar­chew­kę czy ogór­ka szklar­nio­we­go. Szpa­ra­gi kro­imy na rów­ne 2–3 czę­ści. Zdrew­nia­łe koń­ców­ki odci­na­my. Szpa­ra­gi wkła­da­my do garn­ka z wodą i doda­je­my 1 łyżecz­kę cukru i 1 łyżecz­kę soli. Aby szpa­ra­gi były mięk­kie wystar­czy je goto­wać od momen­tu wrze­nia 5–8 minut.


Na roz­grza­ną patel­nię wrzu­ca­my kur­cza­ka razem z mary­na­tą i sma­ży­my aż kur­czak zmie­ni kolor. Wte­dy nale­ży dodać szpa­ra­gi, by kil­ka minut się razem z kur­cza­kiem sma­ży­ły. Następ­nie dusi­my wszyst­ko pod przy­kry­ciem 10 minut. Moż­na dodać pół szklan­ki wody do dusze­nia, wte­dy otrzy­ma­my pysz­ny sos.

Kur­cza­ka i szpa­ra­gi poda­je­my z ryżem. Całość moż­na posy­pać pra­żo­nym seza­mem.

Zna­cie jesz­cze jakieś cie­ka­we potra­wy ze szpa­ra­ga­mi w roli głów­nej?