Jaka przyczepka rowerowa do przewozu dzieci jest bezpieczna i wygodna?

Jaka przyczepka rowerowa do przewozu dzieci jest bezpieczna i wygodna? Image

Jaka przyczepka rowerowa do przewozu dzieci jest bezpieczna i wygodna?

Pogo­da zaczy­na momen­ta­mi przy­pom­i­nać lato na pustyni, wielu więc zwolen­ników jed­nośladów z zapałem zaczęło odkurzać sto­jące w garażach i piwni­cach row­ery. Łańcuchy trze­ba prze­cież naoli­wić, sprawdz­ić dzi­ałanie lam­pek, hamul­ców, dzieciom pod­wyższyć siodeł­ka, sprawdz­ić czy kas­ki dalej są odpowied­nie. I nagle, gdy jak­iś metrowy stwór ciąg­nie za nogawkę, woła­jąc „mama, tata” zauważamy, że nie każdy członek naszej rodziny gotowy jest na rowerową przy­godę. Co wybrać, by i dziecku, i rodz­i­cowi na rowerowej wycieczce było wygod­nie?

Przepisy drogowe

Pol­skie przepisy jas­no reg­u­lu­ją jak moż­na prze­woz­ić dzieci na row­erze, mówi o tym now­eliza­c­ja Prawa o Ruchu Dro­gowym z 1 kwiet­nia 2011 roku, a szczegól­nie Art. 63 PoRD, określa­ją­cy warun­ki prze­wozu osób. Mamy do wyboru więc fote­li­ki rowerowe, przy­czep­ki rowerowe do prze­wozu dzieci oraz row­ery typu CARGO, ale tylko te przys­tosowane do prze­wozu dzieci. Dzieci powin­ny także jeźdz­ić w nich w kasku. Jak go kupić? Pod­powiedź tu.

Pra­wo o Ruchu Dro­gowym
Art. 63.
3. Zabra­nia się prze­wozu osób w przy­czepie, z tym że dopuszcza się przewóz:
4) dzieci w przy­czepie przys­tosowanej kon­struk­cyjnie do prze­wozu osób, ciąg­niętej przez row­er lub wózek rowerowy.

Ponieważ w pod­sta­wowej wer­sji przy­czep­ki dziecko prze­wożone jest w pozy­cji siedzącej, przyj­mu­je się, że min­i­mal­nym wiekiem, od którego moż­na dziecko bez­piecznie woz­ić w przy­czepce zamon­towanej za row­erem jest 12 miesię­cy. Niek­tórzy pro­du­cen­ci ofer­u­ją spec­jalne wkład­ki do mon­towa­nia w przy­czepce dla najmłod­szych dzieci. Dzi­ała­ją one najczęś­ciej na zasadzie hama­ka i zapew­ni­a­ją niemowlę­ciu odpowied­nią pozy­cję oraz dodatkową ochronę przed wstrząsa­mi. Niedo­puszczalne jest woże­nie niemowlę­cia w fote­liku samo­chodowym włożonym do przy­czep­ki rowerowej. Oczy­wiś­cie dziecko siedzące w przy­czepce zapięte jest pasa­mi.

Na co zwracać uwagę?

Wybier­a­jąc przy­czep­kę rowerową zwróćmy uwagę na to, czy w przy­pad­ku gdy row­er się przewró­ci, przy­czep­ka z dzieck­iem opiera się na dwóch kołach i nie przewraca. W przy­pad­ku poważniejszego wypad­ku, w wyniku którego przy­czep­ka się przewró­ci, dziecko dzię­ki fachowe­mu sys­te­mowi mocow­ań w przy­czepce i jej kon­strukcji, nadal jest chro­nione przed uraza­mi.

Niek­tóre mod­ele posi­ada­ją dodatkową amortyza­cję, jed­nak więk­szość przy­czepek nada­je się do prze­jażdżek rowerowych po w miarę równej powierzch­ni. Wszelkie dzi­ury, kamie­nie i bruk powodu­ją dość silne drga­nia. By zapewnić więk­szy kom­fort małym pasażerom zale­ca się zmniejsze­nie ciśnienia w oponach przy­czep­ki do ok. 1,5 bara. Należy pamię­tać, że najwięk­szy wpływ na siłę wstrząsów ma tem­po jazdy po nierównoś­ci­ach, zwol­ni­jmy więc. Warto też zamon­tować z tyłu przy­czep­ki oraz na bokach świateł­ka na baterie. Jest to dość tanie rozwiązanie, a widoczność niety­powego pojaz­du zwięk­sza się wielokrot­nie.

Od niedaw­na jestem dum­nym kierow­cą dwu­osobowej przy­czep­ki, więc gorą­co pole­cam ten środek loko­mocji.

Fot. Lars Plloug­mann, CC BY-SA 2.0

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 2 Data | 11 sierpnia 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem poradnikowo