Całkiem poradnikowo

Jaka przyczepka rowerowa do przewozu dzieci jest bezpieczna i wygodna?

Pogo­da zaczy­na momen­ta­mi przy­po­mi­nać lato na pusty­ni, wie­lu więc zwo­len­ni­ków jed­no­śla­dów z zapa­łem zaczę­ło odku­rzać sto­ją­ce w gara­żach i piw­ni­cach rowe­ry. Łań­cu­chy trze­ba prze­cież naoli­wić, spraw­dzić dzia­ła­nie lam­pek, hamul­ców, dzie­ciom pod­wyż­szyć sio­deł­ka, spraw­dzić czy kaski dalej są odpo­wied­nie. I nagle, gdy jakiś metro­wy stwór cią­gnie za nogaw­kę, woła­jąc „mama, tata” zauwa­ża­my, że nie każ­dy czło­nek naszej rodzi­ny goto­wy jest na rowe­ro­wą przy­go­dę. Co wybrać, by i dziec­ku, i rodzi­co­wi na rowe­ro­wej wyciecz­ce było wygod­nie?

Przepisy drogowe

Pol­skie prze­pi­sy jasno regu­lu­ją jak moż­na prze­wo­zić dzie­ci na rowe­rze, mówi o tym nowe­li­za­cja Pra­wa o Ruchu Dro­go­wym z 1 kwiet­nia 2011 roku, a szcze­gól­nie Art. 63 PoRD, okre­śla­ją­cy warun­ki prze­wo­zu osób. Mamy do wybo­ru więc fote­li­ki rowe­ro­we, przy­czep­ki rowe­ro­we do prze­wo­zu dzie­ci oraz rowe­ry typu CARGO, ale tyl­ko te przy­sto­so­wa­ne do prze­wo­zu dzie­ci. Dzie­ci powin­ny tak­że jeź­dzić w nich w kasku. Tu spraw­dzi­cie jak dobrać odpo­wied­ni kask i na co zwra­cać uwa­gę przy jego zaku­pie.

Pra­wo o Ruchu Dro­go­wym
Art. 63.
3. Zabra­nia się prze­wo­zu osób w przy­cze­pie, z tym że dopusz­cza się prze­wóz:
4) dzie­ci w przy­cze­pie przy­sto­so­wa­nej kon­struk­cyj­nie do prze­wo­zu osób, cią­gnię­tej przez rower lub wózek rowe­ro­wy.

Ponie­waż w pod­sta­wo­wej wer­sji przy­czep­ki dziec­ko prze­wo­żo­ne jest w pozy­cji sie­dzą­cej, przyj­mu­je się, że mini­mal­nym wie­kiem, od któ­re­go moż­na dziec­ko bez­piecz­nie wozić w przy­czep­ce zamon­to­wa­nej za rowe­rem jest 12 mie­się­cy. Nie­któ­rzy pro­du­cen­ci ofe­ru­ją spe­cjal­ne wkład­ki do mon­to­wa­nia w przy­czep­ce dla naj­młod­szych dzie­ci. Dzia­ła­ją one naj­czę­ściej na zasa­dzie hama­ka i zapew­nia­ją nie­mow­lę­ciu odpo­wied­nią pozy­cję oraz dodat­ko­wą ochro­nę przed wstrzą­sa­mi. Nie­do­pusz­czal­ne jest woże­nie nie­mow­lę­cia w fote­li­ku samo­cho­do­wym wło­żo­nym do przy­czep­ki rowe­ro­wej. Oczy­wi­ście dziec­ko sie­dzą­ce w przy­czep­ce zapię­te jest pasa­mi.

Na co zwracać uwagę?

Wybie­ra­jąc przy­czep­kę rowe­ro­wą zwróć­my uwa­gę na to, czy w przy­pad­ku gdy rower się prze­wró­ci, przy­czep­ka z dziec­kiem opie­ra się na dwóch kołach i nie prze­wra­ca. W przy­pad­ku poważ­niej­sze­go wypad­ku, w wyni­ku któ­re­go przy­czep­ka się prze­wró­ci, dziec­ko dzię­ki facho­we­mu sys­te­mo­wi moco­wań w przy­czep­ce i jej kon­struk­cji, nadal jest chro­nio­ne przed ura­za­mi. War­to też zamon­to­wać z tyłu przy­czep­ki oraz na bokach świa­teł­ka na bate­rie. Jest to dość tanie roz­wią­za­nie, a widocz­ność nie­ty­po­we­go pojaz­du zwięk­sza się wie­lo­krot­nie.

Co wpływa na komfort przyczepki rowerowej?

Naj­waż­niej­szą czę­ścią przy­czep­ki, dzię­ki któ­rym dziec­ko będzie wygod­niej nią jeź­dzi­ło, jest amor­ty­za­tor. Nie każ­da przy­czep­ka go posia­da i to od razu widać w cenie pojaz­du. Przy­czep­ki rowe­ro­we bez amor­ty­za­to­ra są znacz­nie tań­sze. Jed­nak wła­śnie pra­ca amor­ty­za­to­ra, któ­ry tłu­mi wstrzą­sy odczu­wa­ne przez dziec­ko. Jeśli jeste­śmy typo­wo miej­ski­mi kola­rza­mi i pre­fe­ru­je­my dro­gi asfal­to­we, bez dziur, kamie­ni i wysta­ją­cych korze­ni kup­no przy­czep­ki z amor­ty­za­to­rem nie jest koniecz­ne, jed­nak już wyciecz­ki w teren mogą skło­nić do takie­go roz­wią­za­nia. Nie­któ­re przy­czep­ki miej­skie są spe­cjal­nie skon­stru­owa­ne i posia­da­ją np. zawie­szo­ne sie­dze­nia, któ­re sta­no­wią jak­by natu­ral­ną amor­ty­za­cję. Amor­ty­za­cja jed­nak nie jest akce­so­rium, któ­re moż­na doku­pić z cza­sem, dla­te­go war­to zasta­no­wić się, czy wraz z chę­cią na coraz dal­sze i cie­kaw­sze wyciecz­ki nie przyj­dzie nam ocho­ta na nie­ty­po­wą i odro­bi­nę dzi­ką tra­sę, na któ­rej wła­śnie amor­ty­za­cja będzie naj­lep­sza.

Od nie­daw­na jestem dum­nym kie­row­cą dwu­oso­bo­wej przy­czep­ki, więc gorą­co pole­cam ten śro­dek loko­mo­cji.

Zobacz tak­że:

Fot. Lars Pllo­ug­mann, CC BY-SA 2.0