Całkiem poradnikowo

Z dzieckiem na rowerze — razem czy osobno?

Cza­sy, gdy dziec­ko jeź­dzi­ło na bagaż­ni­ku raczej już za nami. Dzi­siej­sze bagaż­ni­ki nie dość, że zwy­kle mają mały udźwig, to jesz­cze uwa­ża­ne są za zbyt nie­bez­piecz­ne. Z wła­sne­go dzie­ciń­stwa pamię­tam ile to razy zsu­nę­łam się z nie­go i musia­łam uwa­żać, by nie wkrę­cić nogaw­ki spodni w szpry­chy.

W czym przewozić dziecko?

Dziś mamy do dys­po­zy­cji cał­kiem spo­ro pro­po­zy­cji dla dzie­ci nie jeż­dżą­cych samo­dziel­nie. Są to fote­li­ki rowe­ro­we, mon­to­wa­ne z przo­du rodzi­ca na kie­row­ni­cy, mię­dzy noga­mi na ramie lub z tyłu, nad bagaż­ni­kiem, a tak­że przy­czep­ki rowe­ro­we do prze­wo­zu dzie­ci. Ja sama mam taką dla dwój­ki dzie­ci i bar­dzo sobie ją chwa­lę. Nie powiem – nie jest łatwo cią­gnąć taki cię­żar, ale nawet ja, week­en­do­wy rowe­rzy­sta, daję radę.

Przepisy

Zgod­nie z prze­pi­sa­mi dziec­ko może poru­szać się po dro­dze – tak­że dro­dze rowe­ro­wej! — dopie­ro jak posia­da kar­tę rowe­ro­wą. Wcze­śniej zosta­je jaz­da chod­ni­kiem pod opie­ka doro­słych. Czy są jakieś spo­so­by na dłuż­sze rowe­ro­we woja­że poza tere­na­mi zabu­do­wa­ny­mi? Ano są!

Na wyciecz­kę z Artim wła­snym rowe­rem wybra­li­śmy się raz. Była to przede wszyst­kim dro­ga w lesie, świet­nie ozna­czo­na tra­sa rowe­ro­wa Bike the Bal­tic (pole­cam!). Nie­ste­ty cza­sa­mi prze­bie­ga tak­że przez miej­sco­wo­ści. A jak są ludzie, jest ruch samo­cho­do­wy. Dziec­ko nie bało się pojaz­dów, ale bałam się ja. Niby sied­mio­la­tek wie już jak się zacho­wać na dro­dze, jed­nak w dro­dze powrot­nej zro­bił coś, co zmro­zi­ło mnie. Miał jechać, cytu­ję, „tak samo jak wcze­śniej”. Zro­zu­miał to dosłow­nie i wyjeż­dża­jąc z leśne­go par­kin­gu skie­ro­wał rower na lewą stro­nę jezd­ni (prze­cież tak jechał w jed­ną stro­nę, a miał jechać tak samo!), prze­kra­cza­jąc ją tuż przed nad­jeż­dża­ją­cym samo­cho­dem. Pierw­sza myśl, jaka prze­mknę­ła mi wte­dy po gło­wie, to, że trze­ba go chy­ba wziąć na hol, bo zawa­łu dosta­nę.

Hol rowerowy

Myśl wyda­ję się nie­wy­ko­nal­na. A jed­nak! Na ryn­ku mamy hol rowe­ro­wy (ang. tow/tandem bar) prze­zna­czo­ny wła­śnie dla małych rowe­rzy­stów. Tych nie­do­świad­czo­nych i tych, któ­rych małe nóż­ki w środ­ku tra­sy odma­wia­ją posłu­szeń­stwa. Wystar­czy przed tra­są zamon­to­wać na szty­cy rowe­ru rodzi­ca oraz na głów­ce ramy rowe­ru dziec­ka spe­cjal­ne uchwy­ty, by potem w razie cze­go w tra­sie pod­piąć bez uży­cia narzę­dzi pad­nię­te­go małe­go rowe­rzy­stę. Zosta­je nam tyl­ko dosto­so­wa­nie dłu­gość dysz­la w zależ­no­ści od wiel­ko­ści koła rower­ka cią­gnię­te­go: opcja krót­sza dla rower­ków 12–16 calo­wych i dłuż­szy dla kół 18–20 cala. Hol posia­da moż­li­wość zblo­ko­wa­nia przed­nie­go koła rower­ka cią­gnię­te­go, któ­re znaj­du­je się kil­ka cen­ty­me­trów (8–13 cm) nad zie­mią. Przed tra­są nale­ży spraw­dzić tyl­ko, czy wszyst­kie ele­men­ty da się zamon­to­wać na posia­da­nym sprzę­cie. Jedy­nym warun­kiem jest nie­prze­kra­cza­nie przez dziec­ko wagi wspo­mnia­nej w instruk­cji (zwy­kle 32 kg), nie­po­sia­da­nie fote­li­ka na rowe­rze rodzi­ca oraz brak kółek bocz­nych przy rower­ku dziec­ka.

Trailercycle

Jeśli posia­da­my dziec­ko, któ­re dopie­ro co zaczę­ło przy­go­dę z rowe­rem może­my sko­rzy­stać z pomo­cy pół-rower­ka, spe­cjal­ne­go rower­ka przy­cze­pia­ne­go z tyłu rowe­ru rodzi­ca (z ang. tra­iler­cyc­le). Ten rodzaj rower­ka dzia­ła tro­chę jak tan­dem. Zamiast przed­nie­go koła ma dosyć dłu­gą rurę, któ­rą mon­tu­je się z tyłu rowe­ru doro­słe­go. Dziec­ko bez prze­szkód peda­łu­je i trzy­ma ręce na kie­row­ni­cy mając uczu­cie aktyw­nej jaz­dy. Oczy­wi­ście dziec­ko i w tym przy­pad­ku dziec­ko musi umieć utrzy­mać się na rower­ku bez bocz­nych kółek.

 

Nie zapo­mi­naj­my tyl­ko, że dziec­ko powin­no w każ­dym z tych pojaz­dów posia­dać kask rowe­ro­wy. Jak kupić wła­ści­wy? O tym we wpi­sie na temat wybo­ru kasku rowe­ro­we­go dla dziec­ka.

 

Zobacz tak­że:

Fot. Roland Ton­glao, CC BY 2.0