Jak kupić przyczepkę rowerową do przewozu dzieci

Jak kupić przyczepkę rowerową do przewozu dzieci Image

Jak kupić przyczepkę rowerową do przewozu dzieci

Po­go­da za­czy­na mo­men­ta­mi przy­po­mi­nać lato na pu­sty­ni, wie­lu więc zwo­len­ni­ków jed­no­śla­dów z za­pa­łem za­czę­ło od­ku­rzać sto­ją­ce w ga­ra­żach i piw­ni­cach ro­we­ry. Łań­cu­chy trze­ba prze­cież na­oli­wić, spraw­dzić dzia­ła­nie lam­pek, ha­mul­ców, dzie­ciom pod­wyż­szyć sio­deł­ka, spraw­dzić czy ka­ski da­lej są od­po­wied­nie. I na­gle, gdy ja­kiś me­tro­wy stwór cią­gnie za no­gaw­kę, wo­ła­jąc „mama, tata” za­uwa­ża­my, że nie każ­dy czło­nek na­szej ro­dzi­ny go­to­wy jest na ro­we­ro­wą przy­go­dę. Co wy­brać, by i dziec­ku, i ro­dzi­co­wi na ro­we­ro­wej wy­ciecz­ce było wy­god­nie?

Pol­skie prze­pi­sy ja­sno re­gu­lu­ją jak moż­na prze­wo­zić dzie­ci na ro­we­rze, mówi o tym no­we­li­za­cja Pra­wa o Ru­chu Dro­go­wym z 1 kwiet­nia 2011 roku, a szcze­gól­nie Art. 63 PoRD, okre­śla­ją­cy wa­run­ki prze­wo­zu osób. Mamy do wy­bo­ru więc fo­te­li­ki ro­we­ro­we, przy­czep­ki ro­we­ro­we do prze­wo­zu dzie­ci oraz ro­we­ry typu CAR­GO, ale tyl­ko te przy­sto­so­wa­ne do prze­wo­zu dzie­ci. Dzie­ci po­win­ny tak­że jeź­dzić w nich w ka­sku. Jak go ku­pić? Pod­po­wiedź tu.

Pra­wo o Ru­chu Dro­go­wym
Art. 63.
3. Za­bra­nia się prze­wo­zu osób w przy­cze­pie, z tym że do­pusz­cza się prze­wóz:
4) dzie­ci w przy­cze­pie przy­sto­so­wa­nej kon­struk­cyj­nie do prze­wo­zu osób, cią­gnię­tej przez ro­wer lub wó­zek ro­we­ro­wy.

Po­nie­waż w pod­sta­wo­wej wer­sji przy­czep­ki dziec­ko prze­wo­żo­ne jest w po­zy­cji sie­dzą­cej, przyj­mu­je się, że mi­ni­mal­nym wie­kiem, od któ­re­go moż­na dziec­ko bez­piecz­nie wo­zić w przy­czep­ce za­mon­to­wa­nej za ro­we­rem jest 12 mie­się­cy. Nie­któ­rzy pro­du­cen­ci ofe­ru­ją spe­cjal­ne wkład­ki do mon­to­wa­nia w przy­czep­ce dla naj­młod­szych dzie­ci. Dzia­ła­ją one naj­czę­ściej na za­sa­dzie ha­ma­ka i za­pew­nia­ją nie­mow­lę­ciu od­po­wied­nią po­zy­cję oraz do­dat­ko­wą ochro­nę przed wstrzą­sa­mi. Nie­do­pusz­czal­ne jest wo­że­nie nie­mow­lę­cia w fo­te­li­ku sa­mo­cho­do­wym wło­żo­nym do przy­czep­ki ro­we­ro­wej. Oczy­wi­ście dziec­ko sie­dzą­ce w przy­czep­ce za­pię­te jest pa­sa­mi.

Wy­bie­ra­jąc przy­czep­kę ro­we­ro­wą zwróć­my uwa­gę na to, czy w przy­pad­ku gdy ro­wer się prze­wró­ci, przy­czep­ka z dziec­kiem opie­ra się na dwóch ko­łach i nie prze­wra­ca. W przy­pad­ku po­waż­niej­sze­go wy­pad­ku, w wy­ni­ku któ­re­go przy­czep­ka się prze­wró­ci, dziec­ko dzię­ki fa­cho­we­mu sys­te­mo­wi mo­co­wań w przy­czep­ce i jej kon­struk­cji, na­dal jest chro­nio­ne przed ura­za­mi.

Nie­któ­re mo­de­le po­sia­da­ją do­dat­ko­wą amor­ty­za­cję, jed­nak więk­szość przy­cze­pek na­da­je się do prze­jaż­dżek ro­we­ro­wych po w mia­rę rów­nej po­wierzch­ni. Wszel­kie dziu­ry, ka­mie­nie i bruk po­wo­du­ją dość sil­ne drga­nia. By za­pew­nić więk­szy kom­fort ma­łym pa­sa­że­rom za­le­ca się zmniej­sze­nie ci­śnie­nia w opo­nach przy­czep­ki do ok. 1,5 bara. Na­le­ży pa­mię­tać, że naj­więk­szy wpływ na siłę wstrzą­sów ma tem­po jaz­dy po nie­rów­no­ściach, zwol­nij­my więc. War­to też za­mon­to­wać z tyłu przy­czep­ki oraz na bo­kach świa­teł­ka na ba­te­rie. Jest to dość ta­nie roz­wią­za­nie, a wi­docz­ność nie­ty­po­we­go po­jaz­du zwięk­sza się wie­lo­krot­nie.

Od nie­daw­na je­stem dum­nym kie­row­cą dwu­oso­bo­wej przy­czep­ki, więc go­rą­co po­le­cam ten śro­dek lo­ko­mo­cji.

Fot. Lars Pllo­ug­mann, CC BY-SA 2.0

Autor | moniowiec Komentarze | 1 Data | 11 sierpnia 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Poradniki

Otagowano:

  • Faj­na spra­wa dla ko­goś, kto lubi jeź­dzić na ro­we­rze 🙂