Całkiem poradnikowo

Jaki fotelik samochodowy wybrać dla dziecka?

Po pierw­sze bez­pie­czeń­stwo. To głów­ny moty­wa­tor kupo­wa­nia kasku na rower, nakła­dek na rogi sto­łu, bram­ki do kuch­ni i fote­li­ka samo­cho­do­we­go. Sko­ro już dzie­więć mie­się­cy męczy­li­śmy się ze zga­gą, potem godzi­ny na sali poro­do­wej, nie­prze­spa­ne noce, to nie pra­gnie­my, by jakiś wariat za kół­kiem spo­wo­do­wał, że nasze­mu dziec­ku coś złe­go się sta­nie. Wybie­ra­my się więc do skle­pu i kupu­je­my pierw­szy z brze­gu fote­lik. “Prze­cież będę uwa­żał na dro­dze!” — tłu­cze się po gło­wie. A potem za kil­ka lat wymie­nia­my na więk­szy, bo dziec­ko doty­ka noga­mi fote­la. Wybie­ra­my ten w Hel­lo Kitty/Samochody, prze­cież taki ład­ny… Ale to jaki fote­lik samo­cho­do­wy ma kolor nie wpły­wa na jego bez­pie­czeń­stwo. Jaki wybrać?

Przepisy drogowe

20 wrze­śnia 2015. weszły w życie nowe Prze­pi­sy Kodek­su Dro­go­we­go. Dla rodzi­ców ozna­cza­ją m.in. usu­nię­cie zapi­su o kry­te­rium wie­ku — 12 lat — od któ­re­go dziec­ko mogło podró­żo­wać w samo­cho­dzie bez fote­li­ka. Kry­te­rium pozo­stał wzrost — pro­po­zy­cja nowej usta­wy dopusz­cza jed­nak prze­wo­że­nie dziec­ka powy­żej 135 cm wzro­stu zabez­pie­czo­ne­go w samym tyl­ko pasie bez­pie­czeń­stwa jeśli prze­wo­żo­ne jest na tyl­nej kana­pie. Dodat­ko­wo wpro­wa­dzo­no cał­ko­wi­ty zakaz prze­wo­że­nia dzie­ci poni­żej 3 roku życia w pojaz­dach nie­wy­po­sa­żo­nych w pasy bez­pie­czeń­stwa. Prze­pis dopre­cy­zo­wu­je tak­że pro­blem przed­niej podusz­ki powietrz­nej umiesz­czo­nej po stro­nie pasa­że­ra i fote­li­ków tyłem do kie­run­ku jaz­dy. Nie moż­na prze­wo­zić dziec­ka, gdy podusz­ka z przo­du jest włą­czo­na — moż­na więc, wg. pra­wa, już bez wąt­pli­wo­ści, prze­wo­zić tam dziec­ko w fote­li­ku gdy podusz­ka zosta­nie dez­ak­ty­wo­wa­na.

Kategorie wagowe dla fotelików

Jeśli kupu­jesz drzwi z podwój­nym zam­kiem, by nikt nie wła­mał się do domu, to wybie­ra­jąc odpo­wied­ni fote­lik nie możesz kie­ro­wać się zasa­dą “jakoś to będzie, byle ład­nie wyglą­dał”. Jak wybrać naj­lep­szy fote­lik? Po pierw­sze zasta­nów­my się nad kate­go­rią wago­wą, jakiej szu­ka­my, bo od tego wie­le zale­ży.

Naj­ogól­niej rzecz bio­rąc fote­li­ki dzie­li­my na trzy gru­py wago­we: 0–13 (lub 18) kg, 9–18kg i 15–36kg. W tych gru­pach da się kupić fote­le bez­piecz­ne, spraw­dzo­ne, z ośmio­ma gwiazd­ka­mi nawet.
osiemgwiazdek.blogspot.com

Kate­go­rie te nie są z sufi­tu: nie­mow­lę­ta są bar­dziej nara­żo­ne na poważ­ne ura­zy, dla­te­go ich fote­li­ki mon­to­wa­ne są wyłącz­nie tyłem do kie­run­ku jaz­dy, dziec­ko leży, a jego nóż­ki i plec­ki są deli­kat­nie unie­sio­ne w górę.

Sposoby montażu fotelików samochodowych

Fote­li­ki samo­cho­do­we moż­na mon­to­wać na kil­ka spo­so­bów. Fote­li­ki dla star­szych dzie­ci 9–18 kg i 15–36 kg na ogół mon­tu­je się przo­dem do kie­run­ku jaz­dy (FWF), cho­ciaż tra­fia­ją się mode­le, któ­re pozwa­la­ją na zamon­to­wa­nie w spo­sób bez­piecz­niej­szy, czy­li tyłem do kie­run­ku jaz­dy (RWF).

Ist­nie­ją tak­że dwa spo­so­by insta­la­cji – przy pomo­cy pasów bez­pie­czeń­stwa (z bazą lub bez) i za pomo­cą sztyw­nych zacze­pów czy­li fote­li­ki z sys­te­mem ISOFIX. Wybie­ra­jąc się do skle­pu z fote­li­ka­mi pamię­taj, czy Twój samo­chód ma moż­li­wość mon­ta­żu w sys­te­mie ISOFIX. Dzię­ki spe­cjal­nej bazie ISOFIX fote­lik jest wcze­pia­ny do tyl­nej kana­py za pomo­cą umiesz­czo­nych w sie­dze­niu zacze­pów. Dodat­ko­wą pod­po­rę i umoc­nie­nie sta­no­wi opie­ra­ny na pod­ło­dze auta, dol­ny pałąk. Naj­le­piej, gdy zanim kupisz fote­lik, zosta­nie on przy­mie­rzo­ny do samo­cho­du, gdyż nie każ­dy fote­lik da się popraw­nie i sta­bil­nie zamo­co­wać w Two­im samo­cho­dzie.

Testy zderzeniowe, homologacja a bezpieczeństwo fotelików

Przed doko­na­niem zaku­pu war­to przej­rzeć dostęp­ne w Inter­ne­cie testy zde­rze­nio­we, któ­re poka­zu­ją, któ­ry fote­lik sta­no­wi więk­szą ochro­nę pod­czas wypad­ku samochodowego.Są one prze­pro­wa­dza­ne m.in. przez ADAC, OEAMTC, AA Trust i ANWB. Wyso­ka oce­na otrzy­ma­na w nie­za­leż­nym teście zde­rze­nio­wym zwy­kle jest gwa­ran­cją bez­pie­czeń­stwa. Testy homo­lo­ga­cyj­ne, na pod­sta­wie któ­rych przy­zna­je się poszcze­gól­nym mode­lom fote­li­ków cer­ty­fi­ka­ty, nie są prze­pro­wa­dza­ne tak dokład­nie, bo do takich testów uży­wa się mane­ki­nów, któ­re nie posia­da­ją czuj­ni­ków pozwa­la­ją­cych na pomiar obcią­żeń dzia­ła­ją­cych na brzuch pod­czas wypad­ku. Fote­li­ki speł­nia­ją­ce euro­pej­skie nor­my bez­pie­czeń­stwa posia­da­ją znak „E” oraz numer pań­stwa (Pol­ska ma “20”). Homo­lo­ga­cję wyda­je Prze­my­sło­wy Insty­tut Moto­ry­za­cji (PIMot). Fote­li­ki z homo­lo­ga­cją zagra­nicz­ną mogą być sprze­da­wa­ne w Pol­sce, ale nie są przez PIMot dodat­ko­wo cer­ty­fi­ko­wa­ne.

66% wypad­ków to ude­rze­nia czo­ło­we, 32% ude­rze­nia bocz­ne, 2% ude­rze­nia w tył samo­cho­du

 

Na to warto zwracać uwagę — fotelik dla niemowlaka

Wybie­ra­jąc wybie­ra­jąc fote­lik dla nie­mow­la­ka powin­ni­śmy zwró­cić uwa­gę na :

 • Wygląd tak zwa­nej sko­ru­py (kor­pu­su) wybra­ne­go przez Cie­bie mode­lu. To od niej zale­ży, jak bar­dzo zabez­pie­czo­ne będzie cia­ło Two­je­go dziec­ka pod­czas jaz­dy samo­cho­dem. Dobra sko­ru­pa jest twar­da, głę­bo­ka i masyw­na, naj­le­piej, żeby była dwu­war­stwo­wa.
 • Wypo­sa­że­nie w sys­tem ochro­ny głów­ki (SPS, Safe Side, ASP, SIP), czy­li – sys­tem umoc­nio­nych boków, któ­ry dodat­ko­wo chro­ni gło­wę nie­mow­la­ka przed ura­za­mi.
 • Paski powin­ny być 5-punk­to­we. Odcho­dzi się już od uży­wa­nia pasów 3-punk­to­wych w tej kate­go­rii wago­wej. Każ­dy pasek powi­nien być zabez­pie­czo­ny war­stwą mięk­kie­go mate­ria­łu chro­nią­ce­go przed otar­cia­mi. Regu­la­cja pasów nie powin­na spra­wiać pro­ble­mu, bo pasy regu­lu­je się codzien­nie, w zależ­no­ści od tego, w co jest ubra­ne Two­je dziec­ko (gru­ba kurt­ka czy baweł­nia­na koszul­ka).
 • Wypo­sa­że­nie fote­li­ka w dodat­ko­wą wkład­kę dla nie­mow­la­ka.
 • Moż­li­wość zdję­cia tapi­cer­ki do pra­nia.
 • Opcjo­nal­nie: czy Twój wózek ma moż­li­wość mon­to­wa­nia fote­li­ka wybra­ne­go przez Cie­bie.

Kiedy zmienić fotelik na większy?

Jeśli głów­ka Two­jej pocie­chy zaczy­na wysta­wać ponad opar­cie fote­li­ka, albo gdy maluch zaczy­na się wier­cić i doma­gać bar­dziej pio­no­wej pozy­cji, pora na zasta­no­wie­nie się nad wymia­ną fote­li­ka na więk­szy. Waż­ne, by nie prze­kra­czać limi­tu wagi poda­ne­go przez pro­du­cen­ta oraz by dziec­ko samo­dziel­nie i pew­nie potra­fi­ło sie­dzieć, zapew­ni to Two­je­mu dziec­ku bez­pie­czeń­stwo. Dziec­ko nale­ży więc prze­wo­zić w fote­li­kach-koły­skach naj­dłu­żej, jak to moż­li­we.

Na to warto zwracać uwagę — fotelik dla starszaka

Kupu­jąc fote­lik dla star­sze­go dziec­ka, musisz zwró­cić uwa­gę na kil­ka istot­nych szcze­gó­łów:

 • Sys­tem zabez­pie­cza­ją­cy szcze­gól­nie nara­żo­ną na ura­zy głów­kę dziec­ka. Możesz się spo­tkać z róż­ny­mi nazwa­mi zabez­pie­czeń – SPS, Safe Side lub ASP, SIP.
 • Paski powin­ny być 5-punk­to­we. Odcho­dzi się już od uży­wa­nia pasów 3-punk­to­wych w tej kate­go­rii wago­wej. Każ­dy pasek powi­nien być zabez­pie­czo­ny war­stwą mięk­kie­go mate­ria­łu chro­nią­ce­go przed otar­cia­mi. Regu­la­cja pasów nie powin­na spra­wiać pro­ble­mu, bo pasy regu­lu­je się codzien­nie, w zależ­no­ści od tego, w co jest ubra­ne Two­je dziec­ko (gru­ba kurt­ka czy baweł­nia­na koszul­ka).
 • Sze­ro­kość sie­dzi­ska, dzię­ki temu nawet ubra­ne w zimo­wą kurt­kę dziec­ko bez pro­ble­mu zmie­ści się fote­li­ku.
 • Sprawdź, czy zagłó­wek posia­da moż­li­wość regu­la­cji. Dzię­ki niej fote­lik rośnie razem z dziec­kiem.
 • Moż­li­wość odchy­le­nia w tył śpią­ce­go dziec­ka (nie­któ­re mode­le II gru­py).
 • Moż­li­wość zdję­cia tapi­cer­ki do pra­nia.
 • Dobrze, żeby fote­lik posia­dał kie­sze­nie po bokach, moż­na umie­ścić w nich butel­kę z piciem lub prze­ką­skę.

Podstawka? Dobra tylko pod doniczkę!

UWAGA! Tzw. pod­dup­ni­ki (booster, pod­staw­ka, pod­pup­nik, pod­kład­ka, pod­wyż­sze­nie, podu­cha) nie są dobrym zabez­pie­cze­niem sie­dzą­ce­go na nich dziec­ka. Obec­nie wie­lu wio­dą­cych pro­du­cen­tów odcho­dzi od ich wytwa­rza­nia.

Tak­że fote­li­ki nie­po­sia­da­ją­ce pasów lecz sys­tem osło­ny tuło­wia bywa­ją cał­ko­wi­cie zawod­ne np. pod­czas dacho­wa­nia.

Fot. Ryan Dic­key, CC BY 2.0