Kiedy dziecko może samodzielnie jeździć komunikacją zbiorową?

Kiedy dziecko może samodzielnie jeździć komunikacją zbiorową? Image

Kiedy dziecko może samodzielnie jeździć komunikacją zbiorową?

Jestem tym dzi­wnym rodz­icem, który spoko­jnie puś­ci dziecko do sklepu, który jest nawet kil­ka kilo­metrów od domu. Ruch­li­we ulice, samo­chody, niez­na­jo­mi – syn sobie z nimi poradzi. Za to on jest tym dzi­wnym dzieck­iem, które dzwoni do rodz­i­ca tylko jak musi. A zwyk­le nie musi. Mamy więc zau­fanie i cza­sem trochę stra­chu na ple­cach, ale każde z nas sobie radzi. Wiem, że mogę poz­wolić mu także na samodzielne podróżowanie komu­nikacją zbiorową: tramwa­jem, auto­busem czy pociągiem. Ale czy na pewno?

Podróż małoletniego a prawo

W Polsce karane jest pozostaw­ie­nie bez opie­ki dziec­ka do lat 7 w warunk­ach niebez­piecznych dla jego życia lub zdrowia. Mówi o tym art. 106 Kodek­su wykroczeń. Jeszcze gorzej pod­paść pod para­graf Kodek­su karnego, który za porzuce­nie, wbrew obow­iązkowi troszczenia się, mało­let­niego poniżej 15 roku życia grozi do 3 lat, a w wypad­ku jego śmier­ci – od 6 miesię­cy do 8 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci. Opiekun więc ponosi odpowiedzial­ność już za sam dopuszcze­nie do groźnej sytu­acji. A podróż może, choć nie musi, być niebez­piecz­na. Pomi­ja­jąc wypadek, sytu­ację losową, podróżu­jące samot­nie dziecko może zostać okradzione, pobite czy wyko­rzys­tane przez złych ludzi. Najbez­pieczniejszym środ­kiem loko­mocji wyda­je się samolot, gdzie opieka nad pasażera­mi trwa przez cały lot, następ­nie auto­bus daleko­bieżny, a na końcu pociąg czy komu­nikac­ja miejs­ka, gdzie nad­zoru nad dzieck­iem nie ma żaden dorosły i jest ono zdane tylko na siebie. Jak to wyglą­da w prak­tyce?

Samotna podróż dziecka samolotem

Pod pewny­mi warunk­a­mi lin­ie lot­nicze pozwala­ją na samodzielne podróżowanie dzieci. Każdy prze­woźnik ma swo­je własne zasady, warto więc wypy­tać przed lotem, by nie mieć niespodzian­ki. Więk­szość z nich pozwala pod pewny­mi warunk­a­mi latać 14–16 latkom. Niek­tóre lin­ie, jak np. LOT pro­ponu­je pełną ofer­tę dla podróżu­ją­cych samot­nie dzieci. Zza dodatkową opłatą maluchy poniżej 5 roku życia otrzy­mu­ją asys­tę stew­ardessy od momen­tu odprawy do ode­bra­nia na miejs­cu przez wskazana osobę dorosłą. Asys­ta linii obe­j­mu­je też dzieci do 12 roku życia. Wystar­czy wypełnić dodatkowy doku­ment i uiś­cić opłatę za taką opiekę. 12–17-latki także mogą same latać, ale na spec­jalne życze­nie rodz­iców. Także im przysługu­je opieka per­son­elu pokład­owego. Podob­ne przepisy ma Lufthansa, z odróżnie­niem, że dziecku w wieku 5–11 lat może towarzyszyć oso­ba powyżej 12 roku życia i się nim opiekować zami­ast oso­bis­tej asysty stew­ardessy.

Samotna podróż dziecka autobusem

Tak samo jak w przy­pad­ku linii lot­niczych także prze­woźni­cy auto­bu­sowi mają różne reguły doty­czące samot­nych podróży dzieci. Więk­szość na trasach kra­jowych dopuszcza samodziel­ną podróż 15-latków bez stosownych zez­woleń lub 12-latków z pisem­ną zgodą rodzica/opiekuna na podróż. Prze­woźni­cy najczęś­ciej zas­trze­ga­ją sobie pra­wo do nie ponoszenia odpowiedzial­noś­ci na dzi­ała­nia osób nielet­nich.

Trasy między­nar­o­dowe mają już bardziej restryk­cyjne prawa. Nieliczni prze­woźni­cy pozwala­ją na podróże z upoważnie­niem oso­by pomiędzy 12 a 16 rok­iem życia. Więk­szość pozwala dopiero 16-latkom jeźdz­ić samodziel­nie ile przepisy kra­ju docelowego i kra­jów tranzy­towych podróży nie stanow­ią inaczej.

Samotna podróż dziecka pociągiem

PKP nie reg­u­lu­je wieku, w jakim dziecko może samodziel­nie jeźdz­ić kole­ją. Dzwoniąc na infolin­ię PKP Inter­ci­ty dowiedzi­ałam się, że decyz­ja, czy dziecko może samodziel­nie odbyć podróż pociągiem pozosta­je w gestii rodziców/opiekunów/ Jeśli upoważnię dziecko to może jechać na moją odpowiedzial­ność. Doty­czy to dzieci powyżej 13 roku życia, gdyż w innym przy­pad­ku może zostać nawet powiadomiona polic­ja w celu ustal­e­nia tożsamoś­ci dziec­ka bez opie­ki i pod­ję­cia kroków gwaran­tu­ją­cych mu bez­pieczeńst­wo. Obsłu­ga pociągu nie bierze na swo­je bar­ki odpowiedzial­noś­ci za dziecko, nie ma tez możli­woś­ci rez­erwacji miejs­ca w przedziale kon­duk­torskim. Cóż, wiz­ja dziec­ka z karteczką na szyi w pociągu, niczym w „Opowieś­ci­ach z Narni”, to raczej nie w Polsce.

Samodzielna podróż dziecka komunikacją miejską

Praw­dopodob­nie nie wszyscy rodz­ice wiedzą, że dziecko dopiero od 13 roku życia może samodziel­nie jeźdz­ić komu­nikacją miejską. Dopiero będąc w tym wieku naby­wa ogranic­zoną zdol­ność do czyn­noś­ci prawnych, czyli np. zakup lub ska­sowanie bile­tu w auto­bus­ie. Jest to równoz­naczne z zawar­ciem umowy o przewóz oso­by. Innym czyn­nikiem jest obiek­ty­w­na oce­na, czy 13-latek posi­a­da wystar­cza­jącą zarad­ność, aby bez­piecznie dotrzeć tam dokąd zmierza. A z tym­cza­sem mają prob­lem nawet dorośli.

Inne sposoby przemieszczania się

Dzieci do lat 12-nas­tu mogą korzys­tać z windy wyłącznie pod opieką dorosłych. Dzieci do lat 10 bez opie­ki dorosłych nie mogą korzys­tać z ruchomych schodów. Tak samo dziecko do lat 7 nie może samo korzys­tać z dro­gi, dlat­ego jaz­da na row­erze – nawet na chod­niku – musi odby­wać się pod opieką dorosłego.

Fot. Jim Cham­pi­on, CC BY-SA 2.0

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 15 Data | 3 lipca 2017

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem poradnikowo