Tak nie robią dziewczynki

Tak nie robią dziewczynki Image

Tak nie robią dziewczynki

Chłopczy­ca – dziew­czy­na, która zachowu­je się jak chło­piec lub jest podob­na do chłop­ca. Chłopczyce prefer­u­ją zwyk­le ubiór typowy dla chłopców i baw­ią się w „chłopięce” gry i zabawy, które wyma­ga­ją dużej ruch­li­woś­ci i wysiłku fizy­cznego oraz upraw­ia­ją te dziedziny akty­wnoś­ci, które w wielu kul­tur­ach kojarzą się raczej z zaję­ci­a­mi typowy­mi dla chłopców.”
Tako rzecze Wikipedia.

Praw­da.
Byłam dziew­czynką, która wspina się na drze­wa.
Byłam dziew­czynką, która nosiła śliczne różowe i niebies­ki chińskie sukien­ki.
Byłam dziew­czyn­ka, która nosiła śliczne różowe i niebies­ki chińskie sukien­ki i wspinała się na drze­wa.
Kolana miałam wiecznie odra­pane, nogi w sini­akach, stru­gałam cały­mi dni­a­mi kij­ki i łapałam żaby na łące.
Równie częs­to baw­iłam się lalka­mi Bar­bie w syren­ki w strumyku i gotowałam zupę z kamieni i trawy.
Rodz­ice pozwalali mi na zabawę dżdżown­i­ca­mi i śli­maka­mi.
Bab­cia nie ganiła za bie­ganie po kałużach czy strze­lanie z włas­noręcznie skon­struowanego łuku, o ile wracałam w miarę sucha i nie celowałam do kur na pod­wórku.
Tato zabier­ał do żwirowni, bym sobie w piasku skamieni­ałoś­ci szukała.
Dzi­adek opowiadał krwawe his­to­rie wojenne.
Uwiel­bi­ałam głaskać małe królicz­ki i kur­cza­cz­ki.

Wyrosłam na kobi­etę-chłopczy­cę.
Nosze włosy zaczesane w kucyk i uwiel­bi­am spód­nice, cho­ci­aż nie potrafię się ład­nie umalować.
Potrafię skopać ogródek i popłakać się na reklamie w telewiz­ji.
Nie lubię zwierząt w domu, ale już dru­ga zna­j­da znalazła u nas dom.

Moje cór­ki równie częs­to oglą­da­ją Hel­lo Kit­ty czy Kucy­ki Pony jak Gwiezdne Wojny czy Był sobie kos­mos.
Uwiel­bi­a­ją różowe spód­nicz­ki i budu­ją z klock­ów miecze świ­etlne.
Kinia była w kar­nawale prze­brana za Super­woman i miała poma­lowane paznok­cie latem na różowo.

My małe i duże dziew­czyn­ki, jesteśmy sobą.
Nie chłopczy­ca­mi.
To, co robimy nie jest ważne.
Jesteśmy dziew­czy­na­mi.

Tak zupełnie nor­mal­nie.

Fot. Karah Leve­ly-Rinal­di, , CC BY-SA 2.0

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 5 stycznia 2016

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem wychowawczo