Wspomnienia zatrzymane na wieczność

Wspomnienia zatrzymane na wieczność Image

Wspomnienia zatrzymane na wieczność

Jestem starej daty i nic tak nie cieszy moich oczu jak wywołane zdję­cia. Te śmieszne miny, te głupie sytu­acje, te małe dziecięce stóp­ki… Ile wspom­nień potrafi pomieś­cić kar­tonik 10X15 cm… Lubię od cza­su do cza­su siąść sobie wygod­nie wiec­zorem w fotelu z albumem w ręce i oglą­dać zdję­cia z włas­nej młodoś­ci, z dziecińst­wa moich dzieci. A i one częs­to nie mogą uwierzyć, że dzidzia na zdję­ciu to właśnie ona.

Ale świat idzie do przo­du. Kiedyś zdję­cia robiło się „na czu­ja”. Nikt nie był pewny, czy nie będzie zamazane, a umiejęt­noś­ci domorosłych fotografów też nie były zadzi­wia­jące. Pewnie dlat­ego tak dużo zdjęć nieostrych, z pouci­nany­mi głowa­mi czy kończy­na­mi. Ale cóż, wywoły­wało się prze­cież cały film na apara­cie. W dobie fotografii cyfrowej nie tylko mamy podgląd pod­czas robi­enia zdję­cia, ale także możli­wość wyboru najlep­szych ujęć, by później je wywołać.

Odbitki

No właśnie – ale ja wywołać? Najproś­ciej (i naj­taniej!) jest wybrać zdję­cia i zro­bić poje­dyncze fotografie, które później włożymy do albu­mu. Moż­na zle­cić taką usługę w zakładzie fotograficznym, niek­tórych punk­tach np. Ross­man­ie czy też inter­ne­towo. Tym razem sko­rzys­tałam właśnie z tej trze­ciej opcji. A że miałam trzy lata prz­er­wy w wywoły­wa­niu zdjęć to zebrało ich się całkiem dużo. Łat­wo, szy­bko, z domu, z dostawą do drzwi. Czego moż­na chcieć więcej?

Fotoobrazy

Ale fotografia cyfrowa pozwala na więcej! Ter­az zdję­cia może­my umieszczać na kubkach, koszulkach, kalen­darzach, płót­nie. Dzię­ki możli­woś­ciom druku na różnych mate­ri­ałach mam już w domu kolekcję kopii słyn­nych obrazów pol­skiego malarst­wa, ale zaprag­nęłam też uwiecznić własne dzieci na płót­nie. Jed­no ze zdjęć zle­ciłam więc do wydruku fir­mie www.sweethomedecor.pl. Jestem pod wraże­niem ich obsłu­gi! Jako posi­adacz sys­te­mu Lin­ux na kom­put­erze mam ogranic­zoną możli­wość korzys­ta­nia z dołąc­zonych usług na stronach inter­ne­towych, gdyż więk­szość firm tworzy aplikacji, np. jak tu do tworzenia podglą­du wydruku, ma je wyłącznie pod Win­dowsa i cza­sem IOS. Jed­nak nie ma rzeczy niemożli­wych! Na moją prośbę przy­go­towano mi podgląd wydruku, który mogłam zaak­cep­tować lub nanieść popraw­ki. Został on wydrukowany na płót­nie, które naciąg­nię­to na drew­ni­aną ramę. Będzie to wspani­ała deko­rac­ja! Pole­cam ją także jako prezent (moż­na obdarować kogoś np. bonem do wyko­rzys­ta­nia w sklepie).

Fotoksiążki

Jako że dla każdego z dzieci mam odd­ziel­ny album na zdjęć, mi przy­dały się odbit­ki. Ale już dzi­ad­kom, którzy sza­le­ją na punkcie swoich wnuków, zro­biłam fotok­siążkę, obrazu­jącą ostat­nie trzy lata życia ich wnuków w wielkim, ale za to ciekawym, skró­cie. Sko­rzys­tałam z dwóch różnych usłu­go­daw­ców: fotojoker.pl i ouhmania.pl. Nie zaw­iodłam się! Oby­d­wa sklepy mają łatwy inter­fe­js tworzenia książek, przy czym ten na Ouh­manii wyda­je mi się prost­szy, nie zaw­iera mnóst­wa dodatków, szablonów czy ramek, które ciekaw­ie kom­ponu­ją się przy dodawa­niu więk­szej iloś­ci zdjęć na stron­ie. Z resztą sami zobacz­cie porów­nanie (z lewej Ouh­ma­nia, z prawej Foto­jok­er):

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 5 Data | 9 grudnia 2016

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem poradnikowo