Jak kupić idealny pierwszy rower

Jak kupić idealny pierwszy rower Image

Jak kupić idealny pierwszy rower

Dokład­nie pamię­tam mój pier­wszy raz na row­erze, ale takim dorosłym, z tylko dwoma koła­mi. Jechałam cały czas pros­to, oglą­da­jąc się na kibicu­ją­cych rodz­iców, po czym przyłożyłam czołowo w drze­wo sto­jące na mojej drodze. To był mój pier­wszy upadek, a nawet nie pamię­tam, czy płakałam i czy bolało. Ważny był ten wia­tr we włosach i poczu­cie mocy spraw­czej nóg i rąk. I ta dorosłość!

Dziś sama jestem rodz­icem i już nie jeden row­er mam za sobą. Za to kup­no nowego jed­nośladu dla dziec­ka to nie lada zagad­ka. Jaką śred­nicę kół wybrać? 2 czy 4 kół­ka?

Przepisy

Co w Polsce moż­na z dzieck­iem robić na row­erze? Oczy­wiś­cie spacerowanie obok roweru jest jak najbardziej doz­wolone. Ale jeśli chce­my jechać, to jak? Pra­wo o Ruchu Dro­gowym dość jas­no pre­cyzu­je:

- dzieci do lat 7 może­my prze­woz­ić w fote­liku lub przy­czepce do prze­wozu dzieci
— dzieci do 10 roku życia mogą poruszać się samodziel­nie na row­erze, ale
pod opieką oso­by dorosłej i tylko po chod­niku; opieku­ją­ca się dzieck­iem oso­ba dorosła może także przemieszczać się po chod­niku
— dzieci powyżej 10 roku życia mogą samodziel­nie jeźdz­ić row­erem po jezd­ni jeśli posi­ada­ją kartę Rowerową, obow­iązu­jącą do 18 roku życia.

Kiedy pierwszy rower?

Najlepiej zacząć naukę jazdy na row­erze w okoli­cach 4 roku życia dziec­ka, gdy osiąg­nie 105–115 cm wzros­tu. Sami widz­imy, czy da radę z bal­ansem czy pedałowaniem, a osiąg­nię­cie powyższego puła­pu wzros­tu spowodu­je, że dziecko będzie mogło zacząć przy­godę z row­erem jeżdżą­cym odpowied­nio lekko.

Jeśli nie jesteśmy przeko­nani o umiejęt­noś­ci­ach dziec­ka lep­iej poprzes­tać jeszcze jeden sezon na row­erku biegowym. O tym jak kupić ide­al­ny row­erek biegowy moż­na dowiedzieć się tu (link do infor­ma­cji na moim blogu).

Jeśli mamy zami­ar dać dziecku row­er z boczny­mi kółka­mi w wieku 2–3 lat i popy­chać kijem – dro­ga wol­na. Do tego nada­ją się row­ery 12 i 14 calowe. Jed­nak samodziel­na jaz­da na dwóch kółkach spraw­ia fra­jdę dopiero na więk­szym egzem­plarzu.

Pamię­ta­jmy jed­nak, że nabyte przyzwycza­je­nia do siada­nia na row­erek i sposób jazdy na 4-kołowym row­erku odb­ie­ga od 2-kołowego i dziecko właś­ci­wie będzie dwukrot­nie uczyć się tego samego – jazdy na row­erze. Jeśli dziecko wcześniej dosi­adało laufrad warto prze­siąść je od razu na row­er bez doczepi­anych kółek.

Jaki rowerek dla mojego dziecka?

To sprawa indy­wid­u­al­na. Nie każdy 4-latek da sobie radę na row­erku, nie każdy będzie na tyle sil­ny czy wyso­ki. Tak samo różne są wysokoś­ci siodeł­ka row­erów, w row­er­ach o tej samej wielkoś­ci koła pochodzą­cych od różnych pro­du­cen­tów.

Nie kupuj row­er­ka zbyt dużego, bo „star­czy na dłużej”. Owszem, kup­no jed­nośladu to dość spory wydatek, jed­nak kup­no sprzę­tu, którego dziecko nie daje rady utrzy­mać (row­er dziecię­cy wazy 8–10 kg, czyli nawet połowę wagi dziec­ka!), na którym nie ma jak się pode­przeć choć­by pal­ca­mi bez koniecznoś­ci przechy­la­nia roweru. Kil­ka upad­ków na row­erze-mon­strum może spowodować tylko zniechęce­nie do dal­szych wyczynów. Poczu­cie bez­pieczeńst­wa jest tu bard­zo ważne.

Aby określić opty­mal­ną wielkość roweru dla dziec­ka musimy skupić się na wysokoś­ci siodeł­ka roweru. W odpowied­nio dobranej wysokoś­ci siodeł­ka dziecko swo­bod­nie i pewnie może pode­przeć się pal­ca­mi obu stóp siedząc na najniżej ustaw­ionym siodełku gdy row­er stoi w pio­nie. Należy zmierzyć dłu­gość nóż­ki dziec­ka po wewnętrznej stron­ie od podłoża do krocza w buciku jak dziecko stoi wysoko na pal­cach oparte o ścianę. Zasa­da ta doty­czy dzieci które prze­si­ada­ją się na row­er z pedała­mi po roweru biegowym i jeźdz­ić będą bez kółek bocznych. Jeśli chce­my kupić row­erek z 4 kółka­mi, może­my wybrać trochę wyższy row­er, gdyż kół­ka boczne sta­bi­lizu­ją row­er i robią to za dziecko. Ważne jest jedynie, aby dziecko mogło swo­bod­nie pedałować, czyli w najniższym położe­niu siodeł­ka i pedału nóż­ka win­na być lekko zgię­ta w kolanie. Wybór row­er­ka z kółka­mi boczny­mi wyma­ga zmierzenia dłu­goś­ci nóż­ki (jak tego dokon­ać – Akty­wnyS­myk pisze tutaj). Opty­mal­nie jest jeśli nóż­ka jest o około 1–2 cm dłuższa niż odległość siodełko-pedały (w najniższych położe­ni­ach).

A rozmi­ar koła? Na rynku mamy najczęś­ciej 12, 14, 16, 18 i 20 calowe row­ery dla najmłod­szych. Wszys­tko zależy od wzros­tu dziec­ka. Nie pole­cam prze­si­ada­nia się z biegów­ki lub zaczy­na­nia od roweru o najm­niejszych kołach. Wolisz jeźdz­ić maluchem czy BMW (i wcale nie chodzi o Bard­zo Mały Wóz)? Wolisz zas­tanaw­iać się czy pod­jedziesz pod górkę albo czy sil­nik zgaśnie ci w połowie dro­gi? Tak właśnie jest z dzieć­mi pedału­ją­cy­mi na row­erkach o kołach 12 i 14 calowych. Małe koło najczęś­ciej chodzi w parze z małą tar­czą zębatą i zmusza do więk­szego wysiłku. A więk­szy wysiłek tylko zniechę­ca do jazdy, szczegól­nie, jeśli dziecko przyzwycza­jone jest właś­ci­wie do bezprob­le­mowego przemieszcza­nia się na laufradzie.

Sekret pierwszej jazdy

Nigdy nie marzyłam o sprin­cie przy boku małego row­erzysty ani popy­cha­niu kijem małego jed­nośladu. Dlat­ego na naukę jazdy nie wybrałam płask­iego terenu, a lekkie wzniesie­nie, w miarę gład­kie i z płaskim zakończe­niem. Malucha staw­iamy na szczy­cie gór­ki i puszcza­my. Ważne, by na początku dziecko nie pedałowało tylko łapało równowagę jak na row­erku biegowym. Zawsze moż­na biec obok i asekurować np. łapiąc za kap­tur. Trzy­manie za siodełko, kierown­icę czy bagażnik da dziecku złudze­nie sta­bil­noś­ci niczym posi­adanie bocznych kółek, mija się więc z celem. Zami­ast ciągłej aseku­racji moż­na trochę niżej i zła­pać pędzącego smy­ka, tym bardziej, jeśli nie nauczył się poprawnie uży­wać hamul­ca. Zwróćmy uwagę, by dziecko nie patrzyło na pedały tylko na drogę. Po kilku zjaz­dach dziecko automaty­cznie połozy nogi na pedałach i zacznie nimi krę­cić. W ten sposób w kilka­dziesiąt min­ut może­my bez łez i zniechęce­nia posi­adać nowego row­erzys­tę w domu. Powodzenia!

Fot. John Tornow, CC BY 2.0

* Wpis pow­stał przy mery­to­rycznej pomo­cy www.aktywnysmyk.pl

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 2 lipca 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Poradniki

Otagowano: