Całkiem poradnikowo

Zabobony w ciąży na wesoło

Cią­ża. Jak tyl­ko prze­sta­je­my wyglą­dać jak focz­ki, a zaczy­na­my jak sło­nie mor­skie, świat nie­ubła­ga­nie sta­ra się uchro­nić nas i nasze nie­na­ro­dzo­ne jesz­cze dziec­ko od wszel­kich prze­ciw­no­ści losu. Mimo, ze duża część spo­łe­czeń­stwa uwa­ża się za kato­li­ków, a jesz­cze więk­sza za świa­tłych ludzi, jeśli cho­dzi o zabo­bo­ny, to nigdy nie sły­sza­łam ich tyle co w cza­sach cią­ży. Doty­czyć mogą one wła­ści­wie wszyst­kie­go, a nie­sto­so­wa­nie się do co nie­któ­rych gro­zi przy­naj­mniej kata­stro­fą nie mniej­szą niż zde­rze­nie pla­ne­ty z kome­tą. Na co więc może­my liczyć inter­pre­tu­jąc naj­bar­dziej zna­ne pol­skie zabo­bo­ny w cią­ży i  oko­ło­cią­żo­we?

Poznanie płci dziecka

Jeden rzut okiem na cię­żar­ną i już znaw­czy­nie pra­sta­rych mitów potra­fią wywnio­sko­wać co w brzu­chu sie­dzi nie gorzej niż wytraw­ny ana­li­tyk obra­zów USG. Kro­sty na nosie? Prze­tłusz­cza­ją­ce się wło­sy? Zie­mi­sta cera? Spo­ra nad­wa­ga i brzuch roz­la­ny na całe cia­ło? Nie ma bata, to musi być dziew­czyn­ka! Nie od dziś bowiem wia­do­mo, że żeń­skie pło­dy odbie­ra­ją mat­ce uro­dę. Z zazdro­ści chy­ba. Jeśli dodat­ko­wo zasta­nie­my cię­żar­ną nad kawał­kiem tor­tu cze­ko­la­do­we­go z bita śmie­ta­ną to nawet macha­nie fot­ka ultra­so­no­gra­ficz­ną z bez­a­pe­la­cyj­nie widocz­nym na niej peni­sem dzie­cię­cia nie zmie­ni zda­nia oto­cze­nia. Prze­cież medy­cy­na cza­sem się myli, nie­praw­daż?

Bezproblemowa pępowina

Prze­pis jest pro­sty: wystar­czy nie nosić kora­li, rze­my­ków, kolii czy łań­cusz­ków, a dziec­ko pod­czas poro­du nie owi­nie się pępo­wi­ną. Nie wiem ile ja musia­łam tego nosić, że syn owi­nął się dwa razy i dla­cze­go cór­ki, mimo nosze­nia ozdób, nie słu­cha­ły się pra­daw­nych prawd i nie mia­ły tego pro­ble­mu wca­le.

Brak znamion

Jeśli jesteś oso­bą stra­chli­wą i nie­zdar­ną to już żal mi two­je­go dziec­ka. Nie­chyb­nie nara­żasz je na posia­da­nie całej masy zna­mion w naj­mniej potrzeb­nych miej­scach. Ale jest na to reme­dium: jeśli się przestraszysz/oparzysz nie doty­kaj żad­nej czę­ści cia­ła. W tych miej­scach mogą obja­wić się u dziec­ka mysz­ki, tęt­nia­ki i inne kwiat­ki.
Uwa­żaj tak­że na bez­wied­ne gapie­nie się w ogień w komin­ku, pie­cu, ogni­sko. Nawet z wpa­try­wa­niem się w zapał­kę lepiej uwa­żać. Od zapa­try­wa­nia się w pło­mie­nie dziec­ko może mieć prze­cież czer­wo­ne pla­my na czo­le.

Anomalie związane z włosami

Cię­żar­na bez­a­pe­la­cyj­nie może zapo­mnieć o wizy­tach w salo­nie fry­zjer­skim. Chy­ba że pla­nu­je rude dziec­ko, wte­dy dro­ga wol­na, moż­na zafar­bo­wać wło­sy. Obci­na­nie jest jed­nak nie­do­zwo­lo­ne. Nikt nie chciał­by mieć prze­cież nie­mą­dre­go dziec­ka. W związ­ku z bra­kiem cięć i zmian kolo­rów zosta­je przy­szłej mat­ce wyglą­dać gorzej i być posą­dza­ną o posia­da­nie żeń­skie­go potom­ka (wyja­śnie­nie wyżej) w brzu­chu albo nagmin­ne tłu­ma­cze­nie, że na gło­wie mamy mod­ne ombre i zaczy­na­my zapusz­czać wło­sy.
Męczy cię zga­da? To powód do rado­ści, two­je dziec­ko posia­da już buj­ną czu­pry­nę. Jeśli jed­nak nie masz pro­ble­mu z pie­cze­niem w prze­ły­ku, moż­na jesz­cze coś na to zara­dzić. Przy­tu­la­nie wło­cha­te­go psa nie mniej dobrze dzia­ła na poja­wie­nie się owło­sie­nia u nowo­rod­ka. Jeśli podo­ba­ją ci się łyse głów­ki u dzie­ci pole­cam depi­lo­wa­nie się w cią­ży lub choć­by spo­glą­da­nie na księ­życ, naj­le­piej w peł­ni. Fry­zu­ra a la Kojak gwa­ran­to­wa­na.

Występowanie chorób

Gene­ty­ka nie ma nic tu do rze­czy. To, że two­ja mama mia­ła zeza, a ty jed­no oko na Maro­ko, nie ozna­cza, że spra­wa jest prze­są­dzo­na i two­je dziec­ko ska­za­ne jest na wizy­tę u oku­li­sty. Dzia­ła­my pre­wen­cyj­nie! Nie spo­glą­da­my jak mama i bab­cia przez „juda­sza” w drzwiach, a dziec­ko nie będzie mia­ło zeza.
Marzysz by rado­śni plą­sać na bosa­ka w cie­pły wio­sen­ny deszcz, no może let­ni sko­ro na bosa­ka? Nie wiem jak to zro­bisz, ale wystrze­gaj się bie­ga­nia po kału­żach. Chy­ba nie chcesz nara­zić potom­ka na wodo­gło­wie…
Ota­czaj się nie tyl­ko pięk­ny­mi rze­cza­mi, ale tak­że ludź­mi. Od dziś zakaz na 9 mie­się­cy spo­glą­da­nia nawet na nie­przy­stoj­nych męż­czyzn, kobie­ty z bro­dą i trze­cim pod­bród­kiem, nie do koń­ca spraw­nych oraz, uwa­ga, oso­by innej rasy. Chy­ba że masz zamiar uro­dzić ślicz­ne­go śnia­de­go nie­mow­lacz­ka, ale jak to wytłu­ma­czyć rodzi­nie, w któ­rej nie ma afro­ame­ry­kań­skich korze­ni?

Wpływ na charakter dziecka

Spo­koj­ne dziec­ko jest na wagę zło­ta. Któ­ra z mam nie chcia­ła­by już pierw­szej nocy po poro­dzie spać nie­prze­rwa­nie osiem godzin zamiast budzić się z zegar­kiem w ręku z powo­du kar­mień, kolek, ząb­ko­wa­nia, sika­nia, kosz­ma­rów noc­nych itd. bez pomo­cy cudow­nych syrop­ków nasen­nych? By zara­dzić spa­niu jak zając pod mie­dzą nale­ży wystrze­gać się słoń­ca. Opa­la­nie owszem, jest nie­wska­za­ne w cią­ży, ale samo patrze­nie na słoń­ce może powo­do­wać póź­niej­sze zom­bie-noce.
Rosną­cy brzuch czę­sto bywa pro­ble­mem. Cięż­ko zawią­zać buty, są pro­ble­my z miesz­cze­niem się w drzwiach, łatwiej się czymś pochla­pać. Pod­nio­sę tyl­ko ostat­nią kwe­stię: pla­my. Szcze­gól­nie te z wody, poja­wia­ją­ce się pod­czas zmy­wa­nia naczyń czy pra­nia, bywa­ją nie­bez­piecz­ne. Woda rów­na się co? Wóda! Suchy brzuch to stu­pro­cen­to­wa pew­ność trzeź­wo­ści naszej lato­ro­śli.

Śmierć noworodka lub przedwczesny poród

Śmierć i podat­ki to jedy­ne sta­łe w natu­rze. By oszu­kać to pierw­sze, nie wol­no nic kupo­wać przed poro­dem. Nie­ste­ty z fisku­sem nie będzie tak łatwo.
Jeden z nie­wie­lu zabo­bo­nów, któ­ry docze­kał się nauko­we­go udo­wod­nie­nia, to ten doty­czą­cy zaka­zu wie­sza­nia pra­nia czy fira­nek. Leka­rze potwier­dza­ją zgod­nie, że pod­no­sze­nie rąk może spo­wo­do­wać nacią­gnię­cie wię­za­deł, na któ­rych zawie­szo­na jest maci­ca, a to może sta­no­wić zagro­że­nie cią­ży. Zbyt dłu­gie trzy­ma­nie rąk w górze może powo­do­wać zabu­rze­nia krą­że­nia, co może być przy­czy­ną utra­ty rów­no­wa­gi, a nawet omdleń. Dodat­ko­wo gdy stoi się na krze­śle czy dra­bin­ce, wystar­czy chwi­la nie­uwa­gi i może dojść do groź­ne­go w skut­kach upad­ku.

Zapewnienie szczęścia

Nie ma nic waż­niej­sze­go niż zdro­wie i szczę­ście. Powyż­sze zale­ce­nia star­szy­zny ple­mien­nej doty­czy­ły zdro­wia, zaj­mij­my się teraz pokrót­ce przy­no­szą­cy­mi szczę­ście. Utar­ło się twier­dze­nie, że kobie­ta cię­żar­na nie może być niczy­ją chrzest­ną, gdyż dziec­ko w jej brzu­chu zacho­wa się jak wam­pir i wyssie z chrzczo­ne­go dziec­ka całe szczę­ście. Nie tego prze­cież pra­gnie­my dla wła­sne­go chrze­śnia­ka, trze­ba więc prze­łknąć honor i odmó­wić rodzi­com dziec­ka tego zaszczy­tu.
Cię­żar­na nie powin­na tez prze­cho­dzić pod dra­bi­na­mi, zna­ka­mi, słu­pa­mi łączo­ny­mi bel­ką, a szcze­gól­nie sznu­ra­mi od pra­nia. Prze­sąd o nie prze­cho­dze­niu pod dra­bi­ną wziął się z tra­dy­cji: kie­dyś każ­dy zbrod­niarz egze­ku­cją prze­cho­dził wła­śnie pod dra­bi­ną i stąd też ludzie uni­ka­li prze­cho­dze­nia pod nią myśląc, że to przy­no­si pecha. Prze­sąd ten prze­niósł się na nie prze­cho­dze­nie pod wszyst­kim, tak na wszel­ki wypa­dek. Dla cię­żar­nych listę zaka­za­nych ście­żek posze­rzo­no o sznu­ry do bie­li­zny, co ma zwią­zek z przy­to­czo­ną wyżej kore­la­cją sznur-pępo­wi­na.

ULUBIONE

Nie wol­no cię­żar­nej nicze­go odmó­wić, gdyż spo­wo­du­je to, iż w domu zaczną gra­so­wać myszy (!) i poczy­nią nie­opi­sa­ne szko­dy. Chcia­łam prze­te­sto­wać na sze­fie i popro­sić o pod­wyż­kę, ale aż taka odważ­na jed­nak nie jestem.

Bez­pro­ble­mo­wych ciąż życzę, a nie­szczę­ściom a kysz! i trzy razy splu­wam przez lewe ramię.