Jak kupić idealny fotelik na rower

Jak kupić idealny fotelik na rower Image

Jak kupić idealny fotelik na rower

Jesz­cze nie­daw­no ro­dzin­na prze­jażdż­ka ro­we­ro­wa mu­sia­ła ozna­czać pój­ście na da­le­ki kom­pro­mis. Albo naj­młod­sza oso­ba w ro­dzi­nie z po­wo­du bra­ku moż­li­wo­ści fi­zycz­nych była w niej w ogó­le po­mi­ja­na, albo ma­luch pe­da­ło­wał na swo­im ma­łym ro­wer­ku, ale wte­dy wy­ciecz­ka za­mie­nia­ła się naj­wy­żej w dwu­ki­lo­me­tro­wą po­dróż, któ­rej punkt kul­mi­na­cyj­ny znaj­do­wał się ja­kieś kil­ka ulic da­lej od domu. Trans­port ma­łe­go dziec­ka prak­tycz­nie był wykluczony.

W la­tach dzie­więć­dzie­sią­tych na ryn­ku po­ja­wi­ły się pierw­sze, nie­ste­ty wąt­pli­wej ja­ko­ści fo­te­li­ki ro­we­ro­we. Na szczę­ście obec­nie sy­tu­acja jest dia­me­tral­nie róż­na, bo za­ostrzo­no wy­mo­gi do­ty­czą­ce bez­pie­czeń­stwa i na ryn­ku osta­ły się je­dy­nie mar­ki ofe­ru­ją­ce naj­wyż­szej ja­ko­ści pro­duk­ty. Dzię­ki temu wy­ciecz­ki ro­dzin­ne na­bra­ły no­we­go wy­mia­ru, a po­dróż z ma­lu­chem z wiel­kie­go pro­ble­mu za­mie­ni­ła się praw­dzi­wą przy­jem­ność – dla ma­lu­cha i dla jego rodziców.

Obo­wiąz­ko­wo dzie­ci po­win­ny jeź­dzić w nich w ka­sku (jak ku­pić od­po­wied­nio do­bra­ny kask wg Szczę­śli­vej).

Za cza­sów dzie­ciń­stwa dzia­dek mon­to­wał na swo­im ro­we­rze de­secz­kę (taką samą jaka póź­niej wi­sia­ła na sznu­rze huś­taw­ki), na to przy­wią­zy­wał po­dusz­kę i mo­głam z nim je­chać ro­we­rem. Jak by­łam star­sza, mo­głam bez prze­szkód jeź­dzić na ba­gaż­ni­ku ro­we­ru, trzy­ma­jąc się obu­rącz kie­ru­ją­ce­go w pa­sie. Obec­nie gro­zi­ło­by dziad­ko­wi za to przy­naj­mniej po­ucze­nie, jak nie mandat.

Pra­wo o Ru­chu Drogowym
Art. 33.
2. Dziec­ko w wie­ku do 7 lat może być prze­wo­żo­ne na ro­we­rze, pod wa­run­kiem że jest ono umiesz­czo­ne na do­dat­ko­wym sio­deł­ku za­pew­nia­ją­cym bez­piecz­ną jazdę.

W Eu­ro­pie obo­wią­zu­je nor­ma EN 14344, któ­ra okre­śla stan­dar­dy bez­pie­czeń­stwa fo­te­li­ków ro­we­ro­wych dla dzie­ci od 9 mie­sią­ca do 5 roku ży­cia. Wy­od­ręb­nia trzy ka­te­go­rie: A15, A22 i C15

A 15 i A22 – są to fo­te­li­ki mon­to­wa­ne z tyłu, za sie­dze­niem ro­we­rzy­sty. Prze­zna­czo­ne są dla dzie­ci o wa­dze do 15 (22) ki­lo­gra­mów. Umoż­li­wia wo­że­nie du­żych dzie­ci oraz uło­że­nie do spa­nia (nie­któ­re mo­de­le mają od­chy­la­ną sko­ru­pę do po­zy­cji pół­le­żą­cej). Nie­ste­ty ro­dzic nie wi­dzi dziec­ka ja­dą­ce­go za nim w fo­te­li­ku. Pro­ble­mem może być tak­że zsia­da­nie i wsia­da­nie na ro­wer z ta­kim fotelikiem.

C15 – fo­te­li­ki mon­to­wa­ne mię­dzy kie­row­ni­cą, a sio­deł­kiem, prze­zna­czo­ne dla dzie­ci do 15 kg. Mon­tu­je się je na bel­ce, któ­rą przy­krę­ca się do ru­rek pod kie­row­ni­cą i sio­deł­kiem, bądź też na rur­ce pod kie­row­ni­cą. Trze­ba do­pa­so­wać taki fo­te­lik do ro­we­ru, bo nie każ­de roz­wią­za­nie jest od­po­wied­nie. Fo­te­li­ki tej ka­te­go­rii są prze­zna­czo­ne dla naj­młod­szych dzie­ci. Mon­to­wa­nie tego ro­dza­ju fo­te­li­ka nie­znacz­nie utrud­nia ma­new­ro­wa­nie kie­row­ni­cą, zmie­nia znacz­nie punkt cięż­ko­ści oraz na­ra­ża dziec­ko na sil­ne po­dmu­chy po­wie­trza (i ko­ma­ry w zębach).

Krze­seł­ko dla dziec­ka musi być wy­po­sa­żo­ne w przy­naj­mniej trzy­punk­to­we pasy bez­pie­czeń­stwa, re­gu­lo­wa­ne pasy po­win­ny znaj­do­wać się rów­nież w miej­scu na sto­py dziecka.

Wciąż w sprze­da­ży moż­na spo­tkać fo­te­li­ki wy­pla­ta­ne z wi­kli­ny. Mają kil­ka za­let – są ta­nie, es­te­tycz­ne, lek­kie i wy­pro­du­ko­wa­ne z eko­lo­gicz­nych ma­te­ria­łów. Nie speł­nia­ją jed­nak żad­nych stan­dar­dów bezpieczeństwa.

Sto­so­wa­ne w fo­te­li­kach udo­god­nie­nia i akcesoria:

 • skła­da­ne oparcie
 • re­gu­lo­wa­na wy­so­kość podnóżków
 • zdej­mo­wa­na wyściółka
 • po­wło­ka antybakteryjna
 • re­gu­lo­wa­ne od­chy­le­nie opar­cia fotelika
 • re­gu­lo­wa­na wy­so­kość zagłówka
 • amor­ty­za­cja
 • opar­cie z przo­du fotelika
 • owiew­ka
 • za­głó­wek
 • pon­czo przeciwdeszczowe

Roz­pię­tość ce­no­wa fo­te­li­ków jest dość duża. Naj­tań­sze cer­ty­fi­ko­wa­ne fo­te­li­ki kosz­tu­ją po­ni­żej gra­ni­cy 150 zł, naj­droż­sze – do 600 zł. Za krze­seł­ko wi­kli­no­we za­pła­ci­my na­wet 35 zł, jed­nak nie po­le­cam ta­kie­go rozwiązania.

Pa­mię­taj o waż­nych za­le­ce­niach zwią­za­nych z bez­pie­czeń­stwem two­je­go dziec­ka i sto­suj się do nich przed każ­dą wycieczką:

 1. Sprawdź, czy fo­te­lik zo­stał do­brze za­mo­co­wa­ny do roweru;
 2. Sprawdź, czy za­pię­cie jest do­brze wy­re­gu­lo­wa­ne, a klam­ra dzia­ła po­praw­nie. To samo zrób z za­pię­cia­mi na stopy;
 3. Za­wsze na­kła­daj dziec­ku kask. Cza­sem mo­żesz go na­być w ra­zem z fo­te­li­kiem np. z fir­ny Ha­max Sie­sta lub Kiss (sta­no­wią pięk­ny ze­staw ko­lo­ry­stycz­ny z obi­ciem fo­te­li­ka); jak ku­pić od­po­wied­nio do­bra­ny kask wg Szczę­śli­vej;
 4. Dzie­ci ro­sną jak na droż­dżach. Pa­mię­taj, że mak­sy­mal­ny cię­żar to 22 kg – nie trans­por­tuj cięż­sze­go dziecka!

Ku po­krze­pie­niu serc i wzmoc­nie­niu mię­śni – Su­per­mo­ther po holendersku

Fot. Com­ra­de Foot, CC BY-SA 2.0

*Wpis po­wstał przy współ­pra­cy me­ry­to­rycz­nej skle­pu www.velo.pl, dys­try­bu­to­ra fo­te­li­ków ro­we­ro­wych Hamax.

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 11 czerwca 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Poradniki

Otagowano: