Całkiem poważnie

Jak się zabić? — 5 toksycznych substancji dostępnych w każdym domu

Gra­tu­lu­ję! Jesteś kolej­ną oso­bą, któ­ra dokład­nie wie cze­go chce. A chcesz się zabić. Ści­skam dłoń, bo wiesz już jak chcesz to zro­bić. W każ­dym domu znaj­du­ją się powszech­ne w uży­ciu sub­stan­cje, dzię­ki któ­rych nie tyl­ko ode­tkasz zlew, wyczy­ścisz kibel czy upie­czesz cia­sto, ale tak­że odbie­rzesz sobie życie.

Do naj­częst­szych sub­stan­cji, dzię­ki któ­rym samo­bój­stwo jest łatwe, sku­tecz­ne i bez­bo­le­sne, nale­żą:

1. poraż­ka

Towa­rzy­szy każ­de­mu, jed­nak cza­sa­mi boli bar­dziej. Może to być zawód miło­sny, może to być kiep­ska oce­na, może to być nie­spła­co­ny kre­dyt, pomi­nię­cie awan­su w kor­po­ra­cji, bez­ro­bo­cie, nie­pla­no­wa­na cią­ża, splot nie­szczę­śli­wych zda­rzeń, złe wybo­ry loso­we, codzien­ne trud­no­ści nawar­stwia­ją­ce się zbyt moc­no. Poraż­ce towa­rzy­szy…

2. strach

Cza­sem ogar­nia nagle, cza­sem opa­no­wu­je coraz to nowe zaka­mar­ki umy­słu. Boisz się zda­nia innych, bli­skich, sąsia­dów, zna­jo­mych, uko­cha­nej oso­by. Cza­sem nawet boisz się same­go sie­bie. Powo­du­je, że two­je ręce nie robią tego co chcesz, two­je myśli krą­żą tyl­ko wokół nie­po­wo­dze­nia, nie pozwa­la­jąc zna­leźć dobre­go wyj­ścia. Blo­ku­je cię. Wte­dy życie wyda­je się, jak­by stra­ci­ło…

3. sens

Nic nie cie­szy, nic nie bawi. Nawet jak się upi­jasz, to na smut­no. Jest wte­dy nawet gorzej niż wcze­śniej. Pod wpły­wem alko­ho­lu w two­im umy­śle kieł­ku­ją myśli samo­bój­cze. Cza­sem pró­bu­jesz jesz­cze wyga­dać się przy­ja­cio­łom, ocze­ku­jesz pomo­cy, ale zamiast pokle­pa­nia po ple­cach, cze­kasz na…

4. zro­zu­mie­nie

Myślisz, że nikt cię nie rozu­mie. Być może. Nie każ­dy jest w two­im poło­że­niu. Ale są oso­by, któ­re potra­fią wysłu­chać, być może pomóc. Jeśli to nie rodzi­na czy przy­ja­cie­le, war­to udać się z pora­dą do kogoś, kto zna wie­le takich histo­rii jak two­ja. Nie, to nie ksiądz czy pra­cow­nik socjal­ny. I wca­le nie musisz nigdzie cho­dzić – wystar­czy zadzwo­nić.

116 123 – Tele­fon zaufa­nia dla osób doro­słych w kry­zy­sie emo­cjo­nal­nym
22 425 98 48 – Tele­fo­nicz­na pierw­sza pomoc psy­cho­lo­gicz­na
116 111 – Tele­fon zaufa­nia dla dzie­ci i mło­dzie­ży
801 120 002 – Ogól­no­pol­ski tele­fon dla ofiar prze­mo­cy w rodzi­nie „Nie­bie­ska Linia”
800 112 800 – „Tele­fon Nadziei” dla kobiet w cią­ży i matek w trud­nej sytu­acji życio­wej

Być może wte­dy zro­zu­miesz, że na świe­cie ist­nie­je bez­in­te­re­sow­ność i …

5. miłość

Każ­dy z nas ma kogoś, kto będzie po nim pła­kać. Rodzic, part­ner, dziec­ko, przy­ja­ciel, kole­ga z pra­cy… To nie tak, że niko­go nie obcho­dzisz. Owszem, świat bez cie­bie się obę­dzie, ale poje­dyn­cze jed­nost­ki mogą stra­cić grunt pod noga­mi, gdy zamknie się nad two­ją gło­wą wie­ko trum­ny zbyt wcze­śnie.

Trud­ne? Jasne, nikt nie obie­cał łatwe­go życia. Wiesz co spo­wo­do­wa­ło, że w pew­ną waka­cyj­ną noc nie stwier­dzi­łam, że może moja nasto­let­nia samot­ność skoń­czy się jak sobie popły­nę na śro­dek jezio­ra? Myśl, że takie samo jezio­ro łez wypła­cze po mnie moja mama. Bo wie­dzia­łam, że nie­waż­ne co zro­bię, ona zawsze będzie ze mną.


Jesteś blo­ge­rem? Przy­łącz się do akcji: Klik­nij tutaj

Fot. Gnu­sam, CC BY-ND 2.0