Jak się zabić? — 5 toksycznych substancji dostępnych w każdym domu

Jak się zabić? — 5 toksycznych substancji dostępnych w każdym domu Image

Jak się zabić? — 5 toksycznych substancji dostępnych w każdym domu

Grat­u­lu­ję! Jesteś kole­jną osobą, która dokład­nie wie czego chce. A chcesz się zabić. Ściskam dłoń, bo wiesz już jak chcesz to zro­bić. W każdym domu zna­j­du­ją się powszechne w uży­ciu sub­stanc­je, dzię­ki których nie tylko ode­tkasz zlew, wyczyś­cisz kibel czy upieczesz cias­to, ale także odbierzesz sobie życie.

Do najczęst­szych sub­stancji, dzię­ki którym samobójst­wo jest łatwe, skuteczne i bezbolesne, należą:

1. poraż­ka

Towarzyszy każde­mu, jed­nak cza­sa­mi boli bardziej. Może to być zawód miłos­ny, może to być kiep­s­ka oce­na, może to być niespła­cony kredyt, pominię­cie awan­su w kor­po­racji, bezrobo­cie, nieplanowana ciąża, splot nieszczęśli­wych zdarzeń, złe wybo­ry losowe, codzi­enne trud­noś­ci nawarst­wia­jące się zbyt moc­no. Porażce towarzyszy…

2. stra­ch

Cza­sem oga­r­nia nagle, cza­sem opanowu­je coraz to nowe zaka­mar­ki umysłu. Boisz się zda­nia innych, blis­kich, sąsi­adów, zna­jomych, ukochanej oso­by. Cza­sem nawet boisz się samego siebie. Powodu­je, że two­je ręce nie robią tego co chcesz, two­je myśli krążą tylko wokół niepowodzenia, nie pozwala­jąc znaleźć dobrego wyjś­cia. Bloku­je cię. Wtedy życie wyda­je się, jak­by straciło…

3. sens

Nic nie cieszy, nic nie bawi. Nawet jak się upi­jasz, to na smut­no. Jest wtedy nawet gorzej niż wcześniej. Pod wpły­wem alko­holu w twoim umyśle kiełku­ją myśli samobójcze. Cza­sem próbu­jesz jeszcze wygadać się przy­ja­ciołom, oczeku­jesz pomo­cy, ale zami­ast pok­lepa­nia po ple­cach, czekasz na…

4. zrozu­mie­nie

Myślisz, że nikt cię nie rozu­mie. Być może. Nie każdy jest w twoim położe­niu. Ale są oso­by, które potrafią wysłuchać, być może pomóc. Jeśli to nie rodz­i­na czy przy­ja­ciele, warto udać się z poradą do kogoś, kto zna wiele takich his­torii jak two­ja. Nie, to nie ksiądz czy pra­cown­ik soc­jal­ny. I wcale nie musisz nigdzie chodz­ić – wystar­czy zadz­wonić.

116 123 – Tele­fon zau­fa­nia dla osób dorosłych w kryzysie emocjon­al­nym
22 425 98 48 – Tele­fon­icz­na pier­wsza pomoc psy­cho­log­icz­na
116 111 – Tele­fon zau­fa­nia dla dzieci i młodzieży
801 120 002 – Ogólnopol­s­ki tele­fon dla ofi­ar prze­mo­cy w rodzinie „Niebies­ka Linia”
800 112 800 – „Tele­fon Nadziei” dla kobi­et w ciąży i matek w trud­nej sytu­acji życiowej

Być może wtedy zrozu­miesz, że na świecie ist­nieje bez­in­tere­sowność i …

5. miłość

Każdy z nas ma kogoś, kto będzie po nim płakać. Rodz­ic, part­ner, dziecko, przy­ja­ciel, kole­ga z pra­cy… To nie tak, że niko­go nie obchodzisz. Owszem, świat bez ciebie się obędzie, ale poje­dyncze jed­nos­t­ki mogą stracić grunt pod noga­mi, gdy zamknie się nad two­ją głową wieko trum­ny zbyt wcześnie.

Trudne? Jasne, nikt nie obiecał łatwego życia. Wiesz co spowodowało, że w pewną waka­cyjną noc nie stwierdz­iłam, że może moja nas­to­let­nia samot­ność skończy się jak sobie popłynę na środek jezio­ra? Myśl, że takie samo jezioro łez wypłacze po mnie moja mama. Bo wiedzi­ałam, że nieważne co zro­bię, ona zawsze będzie ze mną.


Jesteś blogerem? Przyłącz się do akcji: Kliknij tutaj

Fot. Gnusam, CC BY-ND 2.0

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 16 czerwca 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem poważnie