Na mur beton, czyli wszystko o panelach betonowych

Na mur beton, czyli wszystko o panelach betonowych Image

Na mur beton, czyli wszystko o panelach betonowych

Pier­wsze wraże­nie w nowym mieszka­niu? Zwyk­le radość z wielkiej przestrzeni, jeszcze niezagospo­darowanej i nieza­gra­conej żad­ny­mi szpar­gała­mi, ale także nies­mak na widok szarych, otynkowanych tylko ścian. Beton, szary, syp­ią­cy się, nieprzy­jem­ny w dotyku i chłoną­cy wilgoć jak gąb­ka. W wyobraźni widz­imy pomieszczenia z kolorowy­mi lub pobielony­mi ściana­mi, z ciekawą tapetą, tynkiem struk­tu­ral­nym czy kafelka­mi. A gdy­by tak jed­nak postaw­ić na beton i jego walo­ry este­ty­czne? Tylko jak dbać o pan­ele betonowe? I czy to będzie współ­grać z wnętrzem? Co na to powie teś­ciowa?

Beton we wnętrzach

Beton betonowi nie jest równy. Zwykły beton, uży­wany do budowy stropów czy ścian, to nie ten sam, którego uży­wamy w pan­elach betonowych, blat­ach w kuch­ni i łazience czy też jako betonowa kost­ka brukowa. Odpowied­nio dobrany sto­sunek cemen­tu, kruszy­wa, wody i dodatków chemicznych czy włókien nat­u­ral­nych nada­je mu różne właś­ci­woś­ci oraz wytrzy­małość.

Jak każdy mate­ri­ał budowlany także beton podle­ga okre­sowym mod­om. Obec­nie obser­wu­je się powrót do wyko­rzysty­wa­nia go nie tylko jako trwałego mate­ri­ału wykończeniowego hal i fab­ryk ale także jako este­ty­czne wykończe­nie wnętrz, zwłaszcza loftów i mod­ernisty­cznych aranżacji w połącze­niu np. ze szkłem lub ele­men­ta­mi ze stali lub drewnem. Pły­ty z betonu architek­ton­icznego, zwłaszcza pan­ele 3D, charak­teryzu­ją się niezwykła este­tyką wyko­na­nia, niespo­tykanym wzor­nictwem oraz różnorod­noś­cią fak­tur i kolorów. Stosowane są głównie jako okładz­i­na ścian lub podłóg w budynkach jed­norodzin­nych i mieszka­ni­ach, choć moż­na spotkać mniej typowe zas­tosowa­nia jak np. stop­nie schodów, obu­dowy kominków czy blaty kuchenne. W przy­pad­ku płyt wyko­rzysty­wanych w kuch­ni czy łazience do mieszan­ki betonowej jest dodawany środek hydro­fobowy, który ogranicza wchła­ni­an­ie wody.

Jak zamontować płytę betonową

Zależnie od rodza­ju pły­ty betonowej moż­na ja mon­tować albo na ste­lażu zewnętrznym bądź szy­nach albo przyklejać/przewiercać do ściany. Niekiedy poza kle­jem stosowane są także kotwy. Szczegółowe infor­ma­c­je zawsze warto szukać u pro­du­cen­ta. Zan­im przys­tąpimy do mon­tażu płyt z betonu architek­ton­icznego upewni­jmy się, że ściana na której chce­my je mon­tować jest moc­na, szty­w­na i wytrzy­ma duże obciąże­nie. Jed­na pły­ta może nawet ważyć 40 kg! Ściany z płyt kartonowo-gip­sowych są zbyt delikatne i przed mon­tażem płyt betonowych należy je dodatkowo wzmoc­nić.

W przy­pad­ku uży­cia kle­ju ściana, na której będzie zna­j­dowała się betonowa pły­ta, musi być dokład­nie oczyszc­zona, wręcz ide­al­nie gład­ka. Nie ma mowy o luźnym tynku czy starej, łuszczącej się far­bie. Taka oczyszc­zoną ścianę należy przed mon­tażem zagrun­tować. Nieuszkod­zone pły­ty najlepiej pozostaw­ić na kil­ka godzin, by także miały tem­per­aturę poko­jową. Poszczególne pły­ty 3D mogą być nierówne. Wszelkie nierównoś­ci moż­na zes­zli­fować papierem ściernym.

Jeżeli beton ma mieć zas­tosowanie w przestrzeni­ach mokrych, jak łazien­ka czy kuch­nia, powinien zostać dodatkowo zaim­preg­nowany. Impreg­nat tworzy przezroczys­tą osłonę, dzię­ki której powierzch­nia sta­je się bardziej odpor­na nie tylko na wilgoć, ale także na delikatne urazy mechan­iczne i chemikalia. Impreg­nat ułatwia również czyszcze­nie pro­duk­tu. Jest bezbar­wny i nie zmienia kolory­tu pły­ty betonowej.

Pan­ele moż­na mal­ować far­ba­mi winy­lowy­mi, akry­lowy­mi, latek­sowy­mi lub akry­lowo-latek­sowy­mi, czyli dowol­ną far­bą do wnętrz. Najlepiej mal­ować metodą natryskową, ale wałek z długiem włosiem także da radę. Jed­nak najlep­szy efekt daje pozostaw­ie­nie gołego, betonowego wzoru.

Codzienne użytkowanie

Beton jest bard­zo trwałym mate­ri­ałem, jed­nak jak o niego dbać, by nie szpecił, a zdo­bił? Przede wszys­tkim to, ze betonowe pły­ty są szare, nie oznacza, że nie potrze­bu­ją od cza­su do cza­su czyszczenia. Z betonem trze­ba jed­nak obchodz­ić się delikat­nie, gdyż zbyt agresy­wne środ­ki czyszczące na bazie chloru czy też moc­no ścier­a­jące wywoła­ją więcej szkody niż pożytku. Najczęś­ciej wystar­czy płyn do mycia naczyń i ciepła woda. W przy­pad­ku moc­niejszych zabrudzeń moż­na pokusić się o zakup spec­jal­nych deter­gen­tów przez­nac­zonych do czyszczenia betonowych powierzch­ni. Na niewielkie, ale upor­czy­we plamy może­my użyć eko­log­icznego sposobu, czyli pap­ki z mąki i wody utle­nionej. Wystar­czy rozprowadz­ić ja na plamie, pozostaw­ić na noc, a rano delikat­nie odskrobać.

fot. VHCT

A Wy lubi­cie beton we wnętrzach?

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 21 Data | 3 stycznia 2018

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem poradnikowo