Całkiem wesoło

Oczekiwania kontra rzeczywistość

Nale­żę do tej czę­ści spo­łe­czeń­stwa, któ­ra zachwy­co­na zdję­ciem zna­le­zio­nym w Inter­ne­cie usil­nie sta­ra się odtwo­rzyć zna­le­zi­sko i tak­że je posia­dać. O ile nie potra­fię skon­stru­ować naj­now­sze­go por­che, a talent kuli­nar­ny mie­wam wąt­pli­wy, o tyle w kate­go­rii hand made cza­sa­mi mie­wam suk­ce­sy.

Jed­nak nigdy wycza­ro­wa­ny prze­ze mnie przed­miot nie był odwzo­ro­wa­niem ory­gi­na­łu.

Zapra­szam na krót­ką gale­rię pt. “Ocze­ki­wa­nia kon­tra rze­czy­wi­stość”.

[su_row][su_column size=“1/2” center=“no” class=“”]ORYGINAŁY

nosidloorg

drzwiorg

piaskownicaorg

hustawkaorg

girlandaorg

kotobusorg

sorterorg

[/su_column] [su_column size=“1/2” center=“no” class=“”]KOPIE

nosidLo

drzwi

piaskownicaa

hustawka

girlanda

 

 

kotobus

 

 

sorter

[/su_column][/su_row]

Ory­gi­nal­ne pomy­sły (i zdję­cia) zaczerp­nię­te z Pin­te­rest.

Fot. 1 F. // Chic­ca // K. Silva, CC BY-ND 2.0