Oczekiwania kontra rzeczywistość

Oczekiwania kontra rzeczywistość Image

Oczekiwania kontra rzeczywistość

Należę do tej częś­ci społeczeńst­wa, która zach­wycona zdję­ciem znalezionym w Internecie usil­nie stara się odt­worzyć znalezisko i także je posi­adać. O ile nie potrafię skon­struować najnowszego porche, a tal­ent kuli­narny miewam wąt­pli­wy, o tyle w kat­e­gorii hand made cza­sa­mi miewam sukcesy.

Jed­nak nigdy wyczarowany przeze mnie przed­miot nie był odw­zorowaniem ory­gi­nału.

Zapraszam na krótką galer­ię pt. “Oczeki­wa­nia kon­tra rzeczy­wis­tość”.

ORYGINAŁY

KOPIE

 

 

 

 

Ory­gi­nalne pomysły (i zdję­cia) zacz­erp­nięte z Pin­ter­est.

Fot. 1 F. // Chic­ca // K. Sil­va, CC BY-ND 2.0

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 4 Data | 29 marca 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem wesoło