Mama, tata, ja i komputer

Mama, tata, ja i komputer Image

Mama, tata, ja i komputer

Tata oglą­da mecz w TV, mama śledzi na table­cie poczy­na­nia cele­bry­tek na por­talu plotkarskim, w tle sły­chać muzykę z radia. Dziecko się nudzi. Ma może 3–4 lata. Nie potrafi jeszcze czy­tać, nie zajmie się go książ­ka na tyle, by tata nie prze­gapił żad­nego karnego, a mama dowiedzi­ała się ile Kim Kar­dashi­an obec­nie ma kilo­gramów. Jest wol­ny lap­top taty. Po kilku jękach (“Proooooszę…”) zrezyg­nowani rodz­ice postanaw­ia­ją poz­wolić dziecku na korzys­tanie z niego.

Przed­szko­lak sia­da z radoś­cią do mon­i­to­ra i… no właśnie, co może znaleźć dziecko w tym wieku, by nie tylko się baw­ić, ale także nauczyć? Tu z pomocą rodz­i­com niewyposażonym w pro­gramy eduka­cyjne lub gry przez­nac­zone dla dzieci przy­chodzą por­tale skierowane właśnie dla młodego człowieka. Są one o tyle dobre, że w jed­nym miejs­cu dziecko zna­jdzie odpowied­nie dla swo­jego wieku zada­nia.

Co może­my znaleźć bez­piecznego dla naszego smy­ka na por­ta­lach przez­nac­zonych dla dzieci:
— kolorowan­ki — zarówno do kolorowa­nia online jak i do wydruku i kolorowa­nia jak najbardziej real­ny­mi kred­ka­mi czy pisaka­mi. Dzię­ki nimi dziecko ćwiczy poz­nawanie kolorów, obsługę mysz­ki (w przy­pad­ku kolorowanek online) lub małą moto­rykę (w przy­pad­ku kolorowanek do wydruku). Dziecku spodo­ba się szczegól­nie opc­ja samodziel­nego wybiera­nia tem­aty­ki kolorowan­ki, które częs­to bazu­ją na motywach pop­u­larnych bajek np. lubiana przez dziew­czyn­ki Kraina Lodu.
— ćwiczenia na spostrze­gaw­c­zość, czyli wszelkiego rodza­ju zada­nia typu “zna­jdź różnice”
— ćwiczenia lus­trzanego odbi­cia — dziecko musi dorysować np. drugą część moty­la
— gry online — są to najczęś­ciej proste gry oparte o tech­nologię Flash, skła­ni­a­jące dzieci do posor­towa­nia lub dopa­sowywa­nia ele­men­tów, zada­nia pamię­ciowe (mem­o­ry), labiryn­ty lub proste gry zręcznoś­ciowe (np. ping pong)
— gry plan­szowe do wydruku
— ulu­bione dziecięce piosen­ki jak “Dzi­adek Lul­ka fer­mę miał”

Dzieci zna­jące już litery mogą także:
— uzu­peł­ni­ać krzyżów­ki
— wykreślać wykreślan­ki
— uczyć się alfa­betu
— uczyć się innych języków, najczęś­ciej ang­iel­skiego
— śpiewać karaoke

Dodatkowym aspek­tem, częs­to przy­dat­nym rodz­i­com, jest możli­wość ustaw­ienia cza­su, po jakim dziecko będzie musi­ało opuś­cić stronę (zostanie ona wtedy zablokowana).

W dzisiejszych cza­sach korzys­tanie z kom­put­era jest tak nat­u­ralne jak odd­y­chanie. Ważne, by dziecko nie spędza­ło jed­nak przy nim zbyt dużo godzin oraz, by utrzymy­wało odpowied­nią postawę pod­czas zabawy (siedzi­ało pros­to, z ręko­ma na biurku/stole) i oglą­dało treś­ci przys­tosowane do jego roz­wo­ju.

Część z por­tali przez­nac­zonych dla dzieci posi­a­da stronę zop­ty­mal­i­zowaną do pra­cy na urządzeni­ach mobil­nych jak tablet czy smart­fon. Warto także zapoz­nać się z gra­mi dla dzieci przez­nac­zony­mi na plat­for­mę naszego smart­fona (pop­u­larny Android, iOS, Sym­bian czy Win­dows Phone).

Pamię­ta­jmy tylko o jed­nym: mecz się skończy, Kim znowu przy­ty­je. Zauważmy dziecko! Siądźmy z nim do puz­zli, zagra­jmy w Chińczy­ka, poczy­ta­jmy bajkę, pobawmy się piłką, pohuś­ta­jmy na kolanie. Jeszcze trochę, już niedłu­go może razem z Tobą, tato, oglą­dać kole­je mecze i razem z Tobą, mamo, przymierzać sukien­ki. Albo może trza­s­nąć drzwia­mi i grać w Sim­sy czy LOLa.

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 28 marca 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem poważnie